GA BESKJED: KS ønsker fortgang i arbeidet med informasjonssikkerhet og er bekymret for manglende finansiering av modernisering av statlige fellesløsninger. Det ga de regjeringen beskjed om under årets konsultasjonsmøte om digitalisering. (Foto: KS)

Ønsker fortgang i arbeidet med informasjonssikkerhet

KS diskuterte den nye nasjonale digitaliseringsstrategien med regjeringen.

Regjeringen har besluttet å starte arbeidet med en ny digitaliseringsstrategi, som skal være felles for offentlig og privat sektor. KS er positive til dette, men har også noen bekymringer som de tok de opp på konsultasjonsmøtet om digitalisering, hvor de blant annet møtte Sigbjørn Gjelsvik og Ingvild Kjerkhol.

Ønsker fortgang

I et konsultasjonsmøtet mellom KDD og KS for ett år siden, ble KS informert om at det i tilknytning til den skjerpede sikkerhetssituasjonen i lys av Ukraina-krisen, var en klar ambisjon fra regjeringens side om å styrke satsingen på cybersikkerhet i kommunal sektor. Stortinget fattet i mai samme år å tildele 50 millioner for å styrke sikkerheten i kommunal sektor.

– Vi har jobbet ganske iherdig sammen med medlemmene våre for å finne gode tiltak som kunne ha relativt rask effekt for å styrke informasjonssikkerheten, og leverte våre forslag kort tid etter Stortingets vedtak. Men nå synes vi det har tatt for lang tid å avklare hvordan disse midlene kan komme til anvendelse. Vi vet det er en fare for å bli rammet av cyberhendelser i alle virksomheter, men for innbyggere kan konsekvensene blir store dersom det rammer en kommune, sier Jenny Følling, første nestleder i KS, i en melding på KS sine hjemmesider. Hun fortsetter:

– Det er nok ikke slik at alle kommuner løser dette godt nok i dag, og det haster med felles tiltak som kan styrke sektoren raskt, og på lang sikt.

Statsråden sier at det nærmer seg å få på plass en Kommunecert på dette området som et første tiltak.

Prioritering av fellesløsninger

KS og regjeringen er sammen om dagens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor, og KS skal være fornøyde med digitaliseringen i Norge så langt. Likevel er de bekymret for manglende finansiering av modernisering og nytutvikling av de statlige fellesløsningene:

– For kommunal sektor vil en eventuell situasjon hvor statlige virksomheter utvikler egne, og sektorspesifikke løsninger som følge av manglende prioritering av etablering og videreutvikling av felles løsninger, kunne bli svært komplisert og fordyrende. Dessverre ser vi allerede tendenser til dette, sier Følling i meldingen.

I meldingen på KS heter det at "et godt samarbeid mellom kommunal sektor og staten er helt avgjørende skal vi håndtere utfordringene vi står overfor, og hente ut gevinstene ved digitalisering når felles digitale løsninger tas i bruk."

Det forutsetter at sentrale virkemidler og tiltak fra staten innrettes på en måte som understøtter, oppmuntrer til, og forsterker samarbeidet mellom aktørene, også mellom kommuner, skriver KS, som ønsker å belyse saken videre og inviterer til en dialog om hvordan staten kan forsterke og videreutvikle nettverksstrukturene for samordning, deling og spredning i det videre samarbeidet.