ILLUSTRASJON: iStock

FASTPRISAVTALER: er sjeldent gunstige for hverken kunde eller leverandør, skriver kronikforfatter. ILLUSTRASJON: iStock

Myter om fastpriskontrakter og it-utvikling

HVA ANDRE MENER: Det meste tyder på at fastprisavtaler ikke er til det beste for verken kunde eller leverandør og at kontrakter basert på per time betaling stort sett gir bedre resultat.

Kontrakter som omhandler betaling for utført arbeid oppsto for flere tusen år siden. Kanskje var de først ute i Mesopotamia. Der finner vi kontrakter basert på fastpris, betaling per time, partnerskap og risikodeling[1]. Da som nå var overskridelser et problem, godt illustrert gjennom følgende tekst om bøter ved tidsoverskridelse fra en fastpriskontrakt i Mesopotamia skrevet i år 487 f. Kr.: ”Dersom huset ikke er ferdig, av Iskhuya, etter den første dagen i Tebet, skal Shamash-iddin motta fire shekel, i kontant, i hans forvaring, fra hendene til Iskhuya.”

Vi vet ikke hvordan det gikk med husbyggingen til Iskhuya. Vi kan likevel ane at de hadde mange av de samme problemene som vi har med fastpriskontrakter og it-prosjekter den dag i dag. Hva om Iskhuya hevder at huset er ferdig, mens Shamash-iddin mener at kvaliteten er for lav? Hva skjer med kvaliteten til Iskhuyas arbeid dersom han oppdager at han ligger dårlig an til å rekke tidsfristen? Hvorfor skal Iskhuya anstrenge seg for å ferdigstille huset så snart som mulig gitt at han allerede har nådd taket for bøter ved overskridelser?

Til tross for problemene med fastpriskontrakt er dette den mest brukte kontrakttypen for it-utvikling. Empirien spriker, men det meste tyder på at fastprisavtaler ikke er til det beste for verken kunde eller leverandør og at kontrakter basert på per time betaling stort sett gir bedre resultat. Særlig gjelder dette når resultatet måles som oppnådd nytte for kunde.

En årsak til den utstrakte bruken av fastpriskontrakter innen it-utvikling, til tross for empirien, kan være en overdreven tro på hva fastpriskontrakter kan klare og vil løse. Nedenfor er fem vanlige myter om fastprisavtaler og it-utvikling.

Myte 1: En fullstendig spesifikasjon av leveranseinnhold ved kontraktinngåelse er mulig.

Fastpris er minst egnet når prosjektusikkerhet er høy.

Fastprisavtaler forholder seg til en beskrivelse av hva man som kunde ønsker å få laget. Dersom man ikke er i stand til å beskrive den endelige leveransen fullstendig og avgjørbart gir fastpriskontrakt naturlig nok mindre mening. Det vil da være fast pris uten fast innhold. Uheldigvis er det som oftest mye ved it-leveranser vi i praksis ikke er i stand til å beskrive ved kontraktsinngåelse. Særlig gjelder dette kvalitetsegenskaper, som for eksempel hvor utvidbart og brukervennlig et it-system skal være.

Myte 2: En fullstendig og stabil spesifikasjon av leveranseinnhold ved kontraktinngåelse er ønskelig.

Ikke nok med at fullstendige spesifikasjoner ikke finnes, det viser seg ofte å ikke en gang være ønskelig å låse leveranseinnholdet til en spesifikasjon ved kontraktsinngåelse. I våre undersøkelser finner vi at de prosjektene som har fleksibelt innhold og endrer leveransene basert på endrede behov og læring underveis i prosjektet er de prosjektene som gjør det best[2]. Fastprisavtaler synes å øke fokuset, både hos leverandør og kunde, på hva som står i spesifikasjonen, på bekostning av fokus på hva som gir mest nytte. Merk at empirien støtter at man gjør en grundig jobb i forkant med å planlegge it-prosjekters leveranser. Nytten ved å ha en fleksibel spesifikasjon kan altså ikke brukes som et argument for å legge lite arbeid i planleggingen av it-prosjekter.

Myte 3: Med fastpris vet man hva man må betale.

Fastpris er sjelden fast pris.

Det er ikke unaturlig som it-kunde å tenke seg at ved fastpris så vet man i det minste hva man må betale. I praksis er ikke engang dette tilfelle. For det første så vil man som kunde typisk bruke mer tid på administrasjon ved fastpriskontrakt[3]. Dette gjelder særlig dersom prosjektet er under-estimert. Man får altså en økt kostnad i form av økt egeninnsats. I tillegg viser undersøkelser at kunder i gjennomsnitt betaler ca. en tredjedel av budsjettoverskridelsene selv ved fastpris[4]. Fastpris er sjelden fast pris. Særlig ikke når prosjektet har vært underestimert.

Myte 4: Jo høyere prosjektusikkerhet, jo mer viktig er det for en kunde å bruke fastpriskontrakter.

I en spørreundersøkelse vi gjennomførte med deltagere på et seminar om it-kontrakter svarte de fleste at jo høyere prosjektusikkerhet, jo mer sannsynlig var det at de ville velge fastpriskontrakt. Dette tyder på at fastpris gir kunder en trygghetsfølelse som ikke per time betaling gir i samme grad. Det tyder imidlertid også på at kunnskapen om kontraktteori og hva undersøkelser viser er lav. Begge deler er klare på at fastpris er minst egnet når prosjektusikkerhet er høy[5]. Fastpris gir ofte en falsk følelse av trygghet.

Myte 5: Fastpriskontrakter legger all prosjektrisiko på leverandøren, mens per time kontrakter legger all risiko hos kunden.

I praksis må man som kunde gi leverandører tillitt og leve med en del risiko.

Uansett avtaleform er leverandør og kunde i stor grad i samme båt. Har man som kunde et problematisk, gjerne underestimert, prosjekt blir ikke problemene borte ved at man har en fastprisavtale[6]. Når fastprisavtaler i tillegg øker risikoen for prosjektproblemer, så er kundens risiko for mangelfulle leveranser, forsinkelser og kostnadsøkning heller større ved fastprisavtaler. I praksis må man som kunde gi leverandører tillitt og leve med en del risiko. I stedet for å håndtere risiko ved å skrive omfattende fastprisavtaler, bør man trolig heller satse på å unngå problemer. Et område det er mye å hente på for norske it-kunder er bedre prosesser for valg og styring av leverandørressurser.

Finnes det da ingen situasjoner hvor man bør velge fastprisavtaler for it-utvikling? Vår siste, ennå upubliserte, undersøkelse på dette tyder på at det kan være noen få slike. Fastprisavtaler synes å fungere rimelig godt på små, oversiktlige it-prosjekter med relativt stor per-time betaling for videreutvikling og forvalting i etterkant. Fastprisavtaler synes også å fungere godt når større prosjekter deles opp i mindre leveranser og leverandør og kunde inngår en sekvens av mini-fastpriskontrakter. I det store og hele synes det imidlertid å være slik at per time avtaler, og målprisavtaler uten øvre tak, er bedre både for leverandører og kunder.

Magne Jørgensen er professor ved Simula Research Laboratory.