- Kravene til statlige virksomheter må bli større

Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Kravene til statlige virksomheter må bli større

Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enig i at digitaliseringen av offentlig sektor går for sakte og at man ikke har vært flinke nok til å ta ut gevinstene. – Men nå må vi, sier han.

Paul Chaffey er tydelig på å at digitaliseringsansvaret i kommunene ligger på kommunene.

-Kommunene har forvaltningsansvaret. Men det betyr ikke at de må drive hele utviklingen selv. De må selv velge hva slags løsning de skal ha, sier Chaffey, som understreker at utfordringen er tredelt: 

-Det handler om tjenester som kommunene alene har ansvar for selv, det handler om tjenestekjeder på tvers av stat og kommune i de enkelte sektorene, og det handler om felles løsninger som både stat og kommune kan bruke.

-Mange kunne med fordel valgt løsninger i samarbeid med andre kommuner. - eller i regi av andre. Skyløsninger er også et alternativ og dette er blitt enklere å velge etter at regjeringen la frem sin skystrategi. Og så vil staten legge til rette for fellesløsninger.

Tar nye grep

Chaffey mener at det nye politikken er at staten skal ta større ansvar for it-løsninger som både stat og kommune kan bruke. Han nevner også at staten i noen tilfeller står for hele løsningen, som for eksempel gjennomføring av valg. Noe på skole, samt løsninger relatert til bostøtte og startlån i Husbanken. Altinn tilbyr også kommune flere løsninger og felleskomponenter de kan bruke.

-På områder hvor staten ikke direkte er involvert, som skjenkebevillinger og barnehagesøknader, har mange kommuner kommet langt med å digitalisere prosessene gjennom bruk av komponenter fra Altinn etter at samarbeidsavtalen mellom KS og Altinn kom på plass i januar, sier Chaffey.

Utfordringen ligger ofte i tjenester hvor produksjonen eller finansieringen ligger hos både stat og kommune – som helse og skole.  

-På skole og helse er det viktig å staten utvikler gode fellesløsning, som vi foretrekker at kommunene bruker. Ambisjonen om én pasient én journal er ikke mulig uten et nært samarbeid, sier Chaffey.  

-Kan ikke alle sykehjem pålegges å bruke ett system?  

-Det er ikke utenkelig. Men det er ulike varianter som fører til samme mål. Du kan ha ett system, men også flere ulike systemer som snakker sammen, sier statssekretæren, men vil legge til:

-Jeg mener vi har kommet ganske langt og at det er et godt samarbeid mellom staten og kommunene på dette området.

-Er de økonomisk incentivene gode nok for kommunene?

-Ja, norske kommuner har hatt vekst i inntektene de siste årene og hadde i fjor et større driftsoverskudd enn på lenge. Det er også slik at kommunene har store gevinster ved å ta ibruk pålogging via ID-porten og sikker digital post. Vi har også lagt langt bedre til rette for at det lønner seg å bruke andre statlige felleskomponenter, blant annet ved at standardoppslag i Folkeregisteret er gratis for kommunene fra nyttår.

-Men hvorfor utvides ikke den nye medfinansieringsordningen til å også å gjelde kommunene?

-Vi har økt den med 30 millioner kroner i revidert budsjett. De pengene når ikke langt dersom de fordeles på 400 kommuner som skal lage hver sine ikt-løsninger. I stedet prioriterer vi statlige it-prosjekter der de samlede gevinstene i kommunene er stor. Da oppmuntrer vi kommunene til bruk av felles løsninger og vi får langt større effekt av pengebruken, også for kommunene. Et eksempel på det er digitaliseringen av Husbankens startlån og bostøtte, som reduserer kostnadene hos Nav i kommunene.

Må ta ut gevinstene

De siste årene har antall ansatte i offentlig sektor vokst og ikke minst direktoratet ser ut til å være en vekstbransje.

-Hvorfor ansattes det flere i staten når man samtidig skal rasjonalisere gjennom digitalisering?

-Først vil jeg si at vi har ikke vært gode nok til å ta ut gevinstene. Men nå blir det trangere tider og vi må utnytte ressursene mer effektivt. Den nye medfinansieringsordningen stiller nettopp forpliktende krav om at effektiviseringsgevinster skal tas ut, sier Chaffey.

-Samtidig er det viktig å se det store bildet. Økningen i staten har først og fremst kommet i politiet og kriminalomsorgen. Så er det riktig at vi må ha et kritisk blikk på statsforvaltningen. Det betyr at vi må se på organiseringen av tjenester på tvers og på innkjøp. Kravene til statlige virksomheter må bli større og vi stiller derfor strengere krav til gevinstrealisering.

Flere statlige virksomheter bygger opp store utviklingsmiljøer, som NAV, Skatteetaten og Direktoratet for ehelse.

-Har man funnet den riktige balansen mellom hva som kan gjøres av markedet og hva staten må gjøre selv, og er det gjort en prinsipiell avklaring fra den politiske ledelsen på hvor grensen går for hva det offentlige selv må gjøre?

-Når det finnes gode løsninger i markedet skal man velge dem, det er et klart krav. Jeg tror generelt at mange vil argumentere med at de er så spesielle at de må lage noe selv. Da må det være svært godt begrunnet, sier Chaffey.

 

Les om:

It-bransjen