Tar nordisk test-grep

Tar nordisk test-grep

Oslo Medtech ser til Sverige for inspirasjon i arbeidet for å styrke testing av helseteknologi.

- Mens Vinnova i Sverige (parallell til Innovasjon Norge, red.anm) har etablert et eget testbed-prosjekt, og fordelt penger for etablering, finnes det ingen finansieringsprogrammer i Norge for testbeds innen helse, sier Kathrine Myhre.

Hun leder klyngen Oslo Medtech, som har en lang rekke medlemmer fra helsevesenet og næringslivet.

Flere svenske aktører ser på Norge som et mulig marked. En av dem er Nordic Medtest, som nylig inngikk en avtale med Inera AB, der svenske regioner samarbeider for utvikling av e-helse.

I følge Nordic Medtest setter avtalen selskapet bedre i stand til å etablere et nasjonalt svensk kompetansesenter for test av helse-it.

Men selskapet har også kastet sine øyne på Norge.

- Dere har akkurat de samme problemene i Norge. Det finnes mange systemer men lite kunnskap om forbedring. Ikke minst er måling av pasientsikkerhet underprioritert, ser Göran Österman i Nordic Medtest.

Han forteller at selskapet er i dialog med både Akershus fylkeskommune og Kunnskapsbyen Lillestrøm.

- Til tross for alle it-systemene vi har, pågår fortsatt faxing av journaler. Teknikken finnes, men hvordan skal vi få den til å fungere ordentlig, spør Ôstermann retorisk.

Behov for test

Selv om svenskene ligger et hestehode foran, og ikke minst har lagt penger på bordet, vokser anerkjennelsen av behovet for test- og utviklingssentre også på norsk side.

I planen «Helseomsorg21», som ble lagt fram i juni, anbefalte en samlet helsesektor, inkludert leverandørsiden, at:

"Infrastruktur for utprøving og testing (utprøvingssentre/testbeds) må bygges opp og driftes, med deltakelse fra næringslivet, for utprøving og testing av både ny diagnostikk, legemidler, medisinsk utstyr, informasjonsløsninger og velferdsteknologi."

Kathrine Myhre har arbeidet for dette i flere år, i egenskap av leder for Oslo Medtech. Hun nevner Intervensjonssenteret ved Oslo Universitetssykehus (OUS), som ble opprettet i 1996, som et mulig utgangspunkt for etablering av et testsenter der sykehuset og industrien samarbeider.

- Det krever blant annet at det etableres en god forretningsmodell for tiltaket, sier hun.

I begynnelsen av september var hun i Sverige for å diskutere et nordisk prosjekt knyttet til testing med aktører fra både Sverige, Norge og Danmark.

Myhre sier at Nordic Medtest driver avansert test av e-helseutstyr, men at det finnes andre sterke aktører som dekker andre felt, og understreker hvor viktig det er å finne gode løsninger slik at sentre kan utfylle hverandres kompetanse.

For å illustrere dette viser hun til OUS og Sunnaas, som er sterke på hvert sitt område.

- Omfattende oppgave

Erik M. Hansen, administrerende direktør i Helse Vest IKT, sier at Helse Vest har arbeidet mye med testmetodikk og at det pågår systematisk testing knyttet til både oppgradering og innføring av ny teknologi. Han viser også til Norsk Helsenetts testing av elektronisk meldingsflyt.

- Dette er en omfattende oppgave, fordi det er mange versjoner av systemer i bruk på legekontorene, i kommunene, men også i helseforetakene. I tillegg benyttes en rekke ulike løsninger for meldingshåndtering hos de ulike aktørene, sier Hansen (som også er konstituert leder for Nasjonal Ikt til Gisle Fauskanger overtar i oktober).

Les om:

IT-Helse