DIGITALISERING: Digitaliseringsminister Nikolai Astrup på Grorud helsestasjon, der de får høre om hvordan dialogen med helsestasjoner skal digitaliseres. En investering på 15 millioner skal bli til besparelser på 800 millioner. (Foto: Regjeringen.no)

DIGITALISERING: Digitaliseringsminister Nikolai Astrup på Grorud helsestasjon, der de får høre om hvordan dialogen med helsestasjoner skal digitaliseres. En investering på 15 millioner skal bli til besparelser på 800 millioner. (Foto: Regjeringen.no)

Sparer over 22 kroner per investert krone

Statens medfinansieringsordning til digitaliseringsprosjekter skal investere 124,4 millioner kroner i år. Ett av prosjektene regner en besparelse på over 22 ganger investeringen.

Medfinansieringsordningen for statlige it-prosjekter startet opp i 2016. Ordningen er rettet mot små og middels store prosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme, men som det ikke finnes finansiering for i virksomhetens eget budsjett.

Virksomhetene kan få medfinansiering opp til 50 prosent av prosjektkostnaden, oppad begrenset til 15 millioner kroner. Før virksomhetene får utbetalt finansieringen må de utarbeide en gjennomarbeidet gevinstrealiseringsplan.

I år har Difi gitt foreløpig tilsagn om til sammen 124,4 millioner kroner i medfinansiering til 13 prosjekter.

Over 100 prosent «rente»

Før årets tildelinger har staten via Difi utbetalt 337 millioner kroner til 40 slike digitaliseringsprosjekter siden starten på ordningen i 2016. Innsparingene som følger av disse prosjektene er mye større, også på årlig basis.

– De 337 millionene som er fordelt de tre foregående årene kan gi en innsparing i offentlig sektor på 713 millioner kroner årlig. I tillegg vil det komme betydelige innsparinger for samfunnet som helhet, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding.

Han mener derfor dette er en lønnsom ordning for hele samfunnet, siden det ikke bare er mer effektiv bruk av offentlige midler dette handler om, men også at hverdagen blir enklere for innbyggere, næringsliv og ansatte i offentlig sektor.

22-gangeren i besparelser

Ett av prosjektene som har fått tilsagn om medfinansiering i årets tildeling, er «Digihelsestasjon» i regi av Direktoratet for e-helse. Prosjektet har fått tilsagn om det maksimale beløpet, 15 millioner kroner. Men for denne investeringen skal samfunnsgevinsten bli formidable 800 millioner kroner over ti år – mer enn 22 ganger investeringens størrelse.

– Dette er en gangetabell jeg kan like, sier Astrup.

Digihelsestasjon er et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for e-helse og kommunene Oslo, Bergen, Stavanger og Haugesund. Prosjektet vil gi sikker digital dialog med helsestasjoner og blant annet gjøre det mulig å bestille timer og se prøvesvar på nett, kan vi lese i pressemeldingen.

Den komplette listen

I en pressemelding fra Difi finner vi hele listen over prosjektene som har fått foreløpig tilsagn om støtte gjennom medfinansieringsordningen. Disse er:

Virksomhet
Prosjekttittel
Medfinansiering

Statens arbeidsmiljøinstitutt - STAMI
Digital arbeidsmiljøkartlegging (DAK) - verktøy for innsamling, oppbevaring og formidling av informasjon om arbeidsmiljø
3 988 338

Direktoratet for økonomistyring
Digital oversikt over statlige tilskudd til frivillige organisasjoner
15 000 000

Norsk institutt for bioøkonomi - NIBIO
Web-basert løsning for digitalt ajourhold av arealressurskart AR5
2 985 160

Sjøfartsdirektoratet
Automatisk utstedelse av personlige sertifikat
15 000 000

Direktoratet for e-helse
DigiHelsestasjon
15 000 000

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Digitalt støttet mekling
9 150 000

Veterinærinstituttet
Modernisering av prøvereisen fisk
15 000 000

NTNU
E-læring og digital kommunikasjon
5 708 293

Hovedredningssentralene
Støtteverktøy for redningstjeneste 2.0
6 000 000

Statens legemiddelverk
Ny digital plattform for legemiddelinformasjon
15 000 000

Skatteetaten
Nasjonal tilgang til syntetiske persondata for testformål
8 836 256

Arbeidstilsynet
Forenkling av Arbeidstilsynets byggesaksbehandling
9 095 000

Landbruksdirektoratet
Digitalisering av reisetilskuddsordningen for veterinærer
3 681 000

offentlig digitalisering