TREFFSIKKER: Virksomhetene som blir tildelt midler må vise til prosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme, og pengene kommer først etter utarbeiding av en gevinstrealiseringsplan. Difi-direktør Steffen Sutorius mener dette gjør medfinansieringsor

TREFFSIKKER: Virksomhetene som blir tildelt midler må vise til prosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme, og pengene kommer først etter utarbeiding av en gevinstrealiseringsplan. Difi-direktør Steffen Sutorius mener dette gjør medfinansieringsordningen til en effektiv og treffsikker ordning. (Foto: Stine Marie Hagen)

Medfinansiering av nye digitaliseringsprosjekter

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har nå fordelt til sammen vel 111 millioner kroner til medfinansiering av 14 prosjekter.

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har nå fordelt til sammen vel 111 millioner kroner til medfinansiering av 14 prosjekter. Samfunnet kan få en gevinst på hele 6,5 milliarder kroner gjennom disse prosjektene, regnet over ti år. For offentlig sektor er det beregnet en mulig gevinst på tre milliarder kroner. Det skriver Difi i en nyhetsmelding.

- Tildelingen av disse midlene er viktig for å effektivisere forvaltningen og samhandlingen med næringsliv og innbyggere. Virksomhetene som blir tildelt midler må vise til prosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Og pengene kommer først etter utarbeiding av en gevinstrealiseringsplan. Dette gjør medfinansieringsordningen til en effektiv og treffsikker ordning, sier Difi-direktør Steffen Sutorius i nyhetsmeldingen.

Økt tempo

Innen fristen 15. februar kom det inn 16 søknader. Det skal være færre enn i fjor, men søknadene skal til gjengjeld være bedre gjennomarbeidet. Det skal også ha vært mer dialog i søknadsprosessen mellom potensielle søkere og Difi for å kvalitetssikre søknadene.

Formålet med medfinansieringsordningen er å øke tempoet i digitaliseringen av offentlig sektor og realisere gevinstene av digitalisering. Ordningen kom i gang i 2016 og er spesielt rettet mot små og mellomstore prosjekter som det er vanskelig å finansiere over virksomhetenes egne budsjetter. Gevinstene kommer ofte i andre offentlige virksomheter, hos næringsliv og innbyggere. I flere av årets prosjekter kommer størstedelen av gevinstene i kommunene, heter det i nyhetsmeldingen.

Eksempler

Her er fire eksempler på prosjekter som får midler:

Direktoratet for byggkvalitet skal samarbeide med Kartverket, Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og kommuner om å utvikle metodikk for å heve datakvaliteten på plan- og eiendomsdata slik at det støtter brukerbehov for selvbetjening i plan- og byggesaksprosessen. Det blir utviklet tiltakspakker tilpasset ulike kommuners behov. Kommuner i pressområder med stor byggeaktivitet prioriteres. Kommuner, byggenæring og innbyggere vil alle tjene på at dette tiltaket. Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er beregnet til over to milliarder kroner over  år, eller 65,2 kroner per investert krone.

Direktoratet for e-helse skal sammen med utvalgte kommuner utvikle digital kommunikasjon mellom hjemmetjenestene i kommunen og brukerne. Dette vil gi store innsparinger i hjemmetjenesten (færre brev, telefoner, unødvendige besøk og bomturer) og gi økt kvalitet i tjenestene og spart tid for brukere og pårørende. Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten dersom løsningen tas i bruk i hele kommunesektoren er beregnet til 1,6 milliarder kroner over ti år, eller 30,9 kr per investert krone.

Arbeids- og velferdsdirektoratet skal i samarbeid med utvalgte kommuner utvikle digital søknad om økonomisk sosialhjelp. Tiltaket er del av en større modernisering innenfor sosiale tjenester, der kommunene har ansvaret, men tjenesten utvikles på plattformen nav.no og berikes med data som Nav allerede har. Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er beregnet til 613 millioner kroner over ti år, eller 15,8 kroner per investert krone.

Politiet skal utvikle en ny løsning for nettstedet politi.no.  Det skal være enkelt å finne informasjon og bruke tjenestene på nettsidene. Her vil politiet også nå ut til innbyggerne med viktig informasjon i kriser. Effekten av endringen vil blant annet være tidsbesparelse for brukerne og mindre press på førstelinjen i politiet. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet er beregnet til vel 50 millioner kroner over fem år, eller 2,6 kroner per investert krone.

Offentlig It