Peggy og Marco Lachmann-Anke/Pixabay

VÆR OBS: Datatilsynet understreker at det er et grunnleggende prinsipp at alle har krav på personvern og privatliv – også på jobben. Foto: Peggy og Marco Lachmann-Anke/Pixabay

Ni råd om overvåking på jobb

Hvor mye overvåking og kontroll er ok på arbeidsplassen? Ny veileder fra Datatilsynet gir svar.

Virksomheter som innfører kontrolltiltak på arbeidsplassen må følge flere regelverk samtidig. Nå har Datatilsynet utarbeidet en ny veileder om dette, i samarbeid med Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet. Den skal gjøre det enklere å etterleve alle kravene.

Personvern på jobb

Det finnes mange former for overvåking på arbeidsplassen. Det dreier seg om alt fra kameraovervåking, gps-er i biler, til tidsovervåkingen som kan hentes ut når de ansatte trekker adgangskort når de kommer eller går.

Det finnes mange og gode grunner til å sette i verk overvåkings- og kontrolltiltak på en arbeidsplass. Overvåking kan brukes for å øke sikkerheten til de ansatte, men samtidig kan den oppleves som krenkende. Det kan føre til uheldig stress, kan vi lese på Datatilsynets nettsider.

Datatilsynet påpeker at dette dreier seg om to motstridende interesser på arbeidsplassen: arbeidsgiverne har behov for kontroll, samtidig som arbeidstakerne har behov for arbeidsmiljø og personvern. Datatilsynet understreker at det er et grunnleggende prinsipp at alle har krav på personvern og privatliv – også på jobben.

Ni gode råd

Datatilsynets veileder er skrevet for ledere eller arbeidsgivere, men den er også aktuell for verneombud, tillitsvalgte, personvernombud, arbeidstakere og andre som arbeider med personvern, kontroll og overvåking på arbeidsplassen.

Den avsluttes med ni gode råd til virksomheter som er i ferd med å innføre kontrolltiltak på arbeidsplassen:

  1. Start prosessen i god tid, og hold en åpen og lyttende dialog. Forklar hvorfor virksomheten ønsker å innføre ny teknologi, og hvordan.
  2. La de ansatte få komme med sine synspunkter tidlig – lytt, og utfør nødvendige justeringer.
  3. Legg arbeid i avveiningen mellom behovet for å ivareta virksomhetens interesser kontra hensynet til den enkeltes personvern. Kan målet nås på en mindre belastende måte? Skaff deg grundig kjennskap til hvilke data systemet faktisk genererer – det kan være mer enn behovet tilsier.
  4. Fastsett tidspunkt for evaluering av tiltaket tidlig.
  5. Skriv referat fra møter med de ansatte eller tillitsvalgte der saken er drøftet.
  6. Vær bevisst på hva som nedfelles i eventuelle avtaler med tillitsvalgte.
  7. Vurder behovet for lagring og hvor lenge lagring er nødvendig.
  8. Vær forsiktig med kobling av data; vurder alltid om bruk av informasjonen er i tråd med det opprinnelige formålet med tiltaket.
  9. Søk bistand om du er usikker!

Veilederen er et pdf-dokument på 58 sider, og kan lastes ned fra Datatilsynets nettsider.

Personvern