EKSPANSJON: Buypass-sjef Gunnar Lindstøl ser gode muligheter for Buypass i Europa, på grunn av eIDAS-forordningen. FOTO: Stig Øyvann

EKSPANSJON: Buypass-sjef Gunnar Lindstøl ser gode muligheter for Buypass i Europa, på grunn av eIDAS-forordningen. FOTO: Stig Øyvann

Tillit uten grenser

Med ny EU-forordning skal det bli enklere å lage ett indre europeisk digitalt marked. - For oss er eIDAS positivt, sier Gunnar Lindstøl i Buypass.

En svensk statsborger ønsker å starte opp et firma i Norge. Hva gjør hun da? Hun gjør det samme som enhver nordmann vill gjort, og logger inn på Altinn.no for å gjennomføre registreringen. Hun bruker imidlertid sin svenske elektroniske id (eID), i stedet for en norsk identitetsløsning, levert via MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

I stedet sjekker den norske Id-porten hennes svenske identitet, ved å spørre det svenske id-systemet om å autentisere henne. Deretter går prosessen som normalt, selv om hun ikke har norsk personnummer, eID eller noen annen særnorsk mekanisme for identifikasjon.

Samtidig skal nordmenn på samme måte kunne logge seg inn på nettstedene til offentlige tjenester overalt ellers i Europa, ved hjelp av sin hjemlige eID. Dette er for eksempel en aktuell problemstilling for norske pensjonister bosatt i EU-land ved Middelhavet, når de ønsker kontakt med lokale helse- og sosialtjenester.

Dette er visjonen bak en ny EU-forordning som blir til norsk lov ved årsskiftet. eIDAS-forordningen regulerer ikke bare eID-er, men også en rekke nye tillitstjenester (se egen undersak) som til sammen skal sørge for et langt sikrere og mer harmonisert digitalt marked over hele Europa.

Det handler om tillit

Tillit er helt grunnleggende for alt menneskelig samkvem. Når det kommer til elektroniske tjenester blir tillit ekstra viktig, i en tid der vi ser svindel og datakriminalitet florere på nettet. Dette er til hinder for digitaliseringen som samfunnene våre skal gå gjennom, og EUs eIDAS-forordning er en del av EUs arbeid med å etablere ett felles indre digitalt marked.

Denne forordningen er spesielt viktig for offentlig sektor, men i det store bildet er dette et altomfattende tiltak som også kommer til å berøre både private bedrifter og hver og en av oss som privatpersoner.

Dette handler om tillit, og hvordan vi kan øke tilliten ved bruken av digitale tjenester.

— eIDAS er ikke et tiltak som er hentet ut av det blå. Det er kulminasjonen av en prosess som har vart i flere år. Dette handler om tillit, og hvordan vi kan øke tilliten ved bruken av digitale tjenester, og hvordan vi trygt kan gjennomføre digitale verditransaksjoner i samfunnet. Sikkerhet er en underliggende fellesnevner for dette, men også en grunnleggende forutsetning, sa Andrea Servida, leder for avdelingen «eGovernment and trust» under EU-kommisjonen, under sitt innledende foredrag om eIDAS-forordningen på et seminar om temaet i Oslo.

Seminaret var iscenesatt av den norske eID-leverandøren Buypass. I tillegg til en solid publikumsoppslutning, var det også en rekke representanter fra offentlig og privat sektor til stede for å orientere om sine ståsteder.

Mest for det offentlige

I tillegg til EU-kommisjonens mann, presenterte flere representanter fra offentlig sektor sine synspunkter på forordningen. Nærings- og fiskeridepartementets representant fortalte om lovarbeidet som pågår, og at departementet har som ambisjon om å legge fram et lovforslag før året er omme.

Her er det verd å nevne at selv om eIDAS er en forordning som dermed direkte blir til lovtekst, er det mye konkret som overlates til de enkelte medlemslandene å formulere. eIDAS er ikke en spesifikasjon eller definisjon, det er et kriterium som de enkelte står fritt til å innfri på sin måte, forklarte Servida i sitt foredrag.

Difi presenterte mulighetene som forordningen åpner for, der eksemplene vi innledet denne artikkelen med ble belyst. NKOM fortalte om regulator- og tilsynsarbeidet som kommer under den nye loven. Blant annet er det NKOM som kommer til å vedlikeholde listen over sertifiserte og kvalifiserte tillitstjenestetilbydere i markedet.

Direktoratet for e-helse orienterte om utfordringene helsesektoren har i denne sammenhengen, med flere autentiseringssystemer og bransjespesifikke utfordringer.

I tillegg fortalte representanter for privat sektor, fra selskapene Buypass, Signicat og Unibridge om muligheter og erfaringer, særlig innenfor tillitstjenester.

Så hva er eIDAS?

eIDAS-forordningen er egentlig todelt. På den ene siden regulerer den at de enkelte medlemslandenes nasjonale eID-løsninger skal aksepteres av offentlige digitale tjenester i de andre landene. Disse reglene ble effektive i EU nå i sommer, med frivillig aksept fra samme tid. For landene som er tilknyttet EØS-avtalen trer forordningen i kraft fra første januar 2017. Det blir pålagt med gjensidig aksept av eID-løsninger mellom EU- og EØS-landene fra midten av 2018.

Den andre delen av eIDAS er å etablere et europeisk marked for elektroniske tillitstjenester (se faktaboks). Disse skal fungere på tvers av landegrensene, og ha samme juridiske status som tradisjonelle papirbaserte løsninger. Målsetningen er altså også å understøtte et papirløst næringsliv som i større og større grad blir internasjonalt. Det skal bidra til et raskere, billigere og et mindre manuelt samkvem mellom virksomheter, myndigheter og personer.

Anvendelsene er mange, som for eksempel innenfor tilbud og faktura, online kontraktsignering, elektroniske banktjenester, revisjonsrapporter, i tillegg til offentlige funksjoner som skatt og helsetjenester.

Med disse to områdene legger altså EU til rette for at digitaliseringen kan fortsette i landene, samtidig som at svært mange detaljer og praktiske beslutninger overlates til det enkelte land. Forordningen er teknologinøytral og ikke-diskriminerende med tanke på produkter eller standarder. Det eneste rene pålegget er altså at offentlig sektor skal anerkjenne de andre landenes eID-løsninger. For privat sektor er det ingen slike pålegg.

Det er likevel tenkt at eIDAS skal stimulere til utviklingen av et marked, og at alle, ikke bare offentlig sektor skal ta dette i bruk.

Det at man får dette til å virke i samarbeid mellom det offentlige og private er en forutsetning.

— Det at man får dette til å virke i samarbeid mellom det offentlige og private er en forutsetning. Det blir rimelig uinteressant dersom man bare kan bruke dette på offentlige tjenester framover, sa Tor Alvik, fagdirektør i Difi, under sin presentasjon på seminaret.

Norge er langt framme

I Norge er vi heldige, for vi har forlengst tatt endel av det eIDAS-forordningen handler om i bruk. Vi har flere leverandører av elektronisk identifikasjon, noe som fremkommer når vi for eksempel skal logge inn på Skatteetaten, Altinn eller noen av de andre offentlige digitale tjenestene. Der kan vi logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Det har vært mulig i lang tid nå.

— Buypass har vært en aktør siden esignaturer kom på markedet. Vi har vært en av pionerene innen esignaturer i Norge, og forsåvidt i et større geografisk perspektiv også, fordi Norge var tidlig ute, forteller Gunnar Lindstøl, administrerende direktør i Buypass, til Computerworld.

Han ser store muligheter i det markedet som skal danne seg som en følge av forordningen, og ønsker å tilby tillitstjenester, også utenfor landets grenser.

Vi er i en fase der vi er i ferd med å bevege oss ut i andre land.

— Vi skal jo for det første fortsette å levere det vi holder på med. Vi er i en fase der vi er i ferd med å bevege oss ut i andre land i tillegg til Norge. Da er den samordningen av markedet som skjer nå, positiv for oss. Det er det ingen tvil om. Det at kunder også vil kreve SSL/TLS produkter som er lovregulert, taler også vår sak. Det er det heller ingen tvil om, svarer Lindstøl på vårt spørsmål om hva selskapet skal tilby.

Han utdyper at det er særlig enkelte produktlinjer som Buypass allerede har, som skal tilbys internasjonalt, særlig i markedene som er geografisk og kulturelt nære oss først. Selskapet jobber akkurat nå hardt med å kvalifisere seg for det nye regelverket, og å bli det allerede før året er omme.

— Vi har allerede produkter som er regulert etter esignaturloven med mer. I sammenheng med eIDAS, så går vi aggressivt etter å bli kvalifisert i henhold til dette regelverket, og på flere produkter, sier Lindstøl.

Webserver-sertifikater

Det er særlig på ett område Buypass-sjefen ser store muligheter: sertifikater for autentisering av webservere. På dette området har selskapet forlengst posisjonert seg godt, og det akter Lindstøl å utnytte nå:

— Person-id og sertifikater er flerdelt: det finnes på personnivå, virksomhetsnivå og også på domenenivå, altså web-domenenivå. På sistnevnte nivå er vi inne på den globale standarden som heter SSL/TLS, som er en de facto, eller om du vil, industristandard. Standarden styres av CA/Browser Forum globalt, og enkelte SSL/TLS produkter vil nå også reguleres i eIDAS-forordningen. Derfor vil det sannsynligvis i en del sammenhenger bli stilt krav om at et SSL/TLS-sertifikat skal være i henhold til eIDAS, forklarer han.

For oss er eIDAS positivt, fordi vi allerede er i det regulerte markedet.

— Vi er en produsent av slike sertifikater, den eneste i Skandinavia. Vi konkurrerer med globale aktører, for dette er jo et globalt marked. For oss er eIDAS positivt, fordi vi allerede er i det regulerte markedet, med kort vei for å bli sertifisert etter disse nye reglene. Det gjør at det hele blir mye mer forutsigbart og transparent for kundene. Går du til andre verdensdeler, så vil andre leverandører måtte underlegge seg det samme regelverket for å kunne levere i EU/EØS området. Så da vil det bli mer like vilkår, i forhold til konkurransen, legger han til.

Lindstøl bare smiler lurt og betakker seg for å kommentere når Computerworld spør om at han tenker på  konkurransen mot internasjonale sertifikatgiganter som Verisign og andre amerikanske aktører på det internasjonale markedet. I Buypass’ markedsføring trenger du heller ikke å lete lenge før du finner en henvisning til Nasjonal Sikkerhetsmyndighets (NSM) rapport Sikkerhetsfaglig råd (2015) (PDF) om å bruke SSL/TLS-sertifikater utstedt av en aktør som er underlagt norsk lovgivning. Det betyr i praksis å bruke domenesertifikater utstedt av Buypass.

Felles lov gir muligheter

Det at eIDAS-forordningen blir til et felles og likelydende lovverk i hele Europa, gir muligheter for de som har vært tidlig ute.

eIDAS-rammeverket skal være teknologinøytralt.

— Det som er veldig fint, er at eIDAS-rammeverket skal være teknologinøytralt. I tidligere tider var det mye teknologifokus, greit nok i og for seg, men hvis du blir teknologiavhengig, så blir det feil. Med et mer teknologinøytralt regelverk kan investeringene som er lagt ned i de ulike landene ivaretas, slik at man ikke trenger å starte på nytt, kommenterer Lindstøl.

— Jeg synes arkitekturen for internasjonal eID-bruk ser lovende ut. Så gjenstår det å se hvor stort behovet er, men vi vet jo at det er relativt stor flyt av tjenester og så videre på tvers av grensene. Med økende digitalisering er det sannsynlig at behovet er økende, legger han til.

De norske aktørene på området har altså all grunn til å speide ut over landets grenser, siden de er erfarne og allerede har og tilbyr modne produkter.

— Vi har jo Buypass, BankID og vi har også Commfides, som alle leverer modne og gode produkter i bedriftsmarkedet. Men også firmaer som for eksempel Signicat har allerede europeiske tjenester. De leverer allerede tillitstjenester i en rekke land, og ligger langt framme på det. De vil også ha en mulighet til å utvikle seg videre når man får det samme lovverket i hele markedet, sier Tor Alvik  i Difi til Computerworld.

— Dette er egentlig gode, praktiske løsninger som EU har tatt fram. De kan brukes i et marked, og gir både innbyggere og næringsliv fornuftige og gode tjenester, oppsummerer han.

Sikkerhet