VIL HA PAPIR: Norske studenter foretrekker fremdeles å lese mesteparten av pensum på papir, til tross for at de i grunnskolen og i videregående i stor grad har måttet forholde seg til digitale læringskilder. (Foto: Akademika)

Norske studenter ønsker både papirbasert og digitalt pensum

80 prosent av norske studenter mener papirbøker bør utgjøre 50 prosent eller mer av pensum.

Fagbokhandelen Akademika gjennomfører årlig en undersøkelse blant norske studenter om lesevaner. Undersøkelsen sendes ut gjennom Akademikas kanaler, i tillegg til Facebook og nettsider. Den følger opp en større undersøkelse Kantar gjorde for Akademika i 2017.

Akademika mener denne årlige undersøkelsen gir et bilde av hvordan studentene foretrekker å lese pensum, og hvilke format de mener fungerer best for egen læring.

I årets leseundersøkelse svarer norske studenter at det viktigste formatet for læring av pensum er papir. Over 80 prosent sier at de lærer best med en overvekt av papirpensum eller halvparten digitalt og halvparten papir. Under en prosent mener de lærer best med kun digitalt pensum.

Stabilt over tid

Når det kommer til hvordan de foretrekker å lese pensum, svarer omtrent tre av fire at de ønsker en kombinasjon av papir- og digitalt pensum, en av fire ønsker kun papir, mens bare to prosent ønsker kun digitalt.

I en større undersøkelse, gjennomført av Kantar i 2017, svarte kun en prosent at de lærer best med 100 prosent digitalt pensum. Studentenes svar er dermed stabile over tid, tross det store digitaliseringstrykket i samfunnet generelt og i utdanningssektoren spesielt, slår Akademika fast.

Stortingets vedtak om Boklov, med fortsatt faste priser på også faglitteratur, er dermed i tråd med studentenes ønske om fortsatt å lese pensum på papir.

Arnstein Bjørke, Akademika

– Der skoleelever i Norge i stor grad har måttet akseptere at skolene har gått over til pc og nettbrett og digitale læremiddel velger norske studenter fortsatt å kjøpe lærebøker på papir, sier daglig leder i Akademika, Arnstein Bjørke i en pressemelding.

Bjørke mener studentenes svar forteller at papir-teknologien er viktig for studentenes læring, at det store flertallet ønsker kombinasjon av papir og digitalt og at det derfor er nødvendig å legge til rette for kombinasjoner av ulike teknologier i læringsløpet.

– Stortingets vedtak om Boklov med fortsatt faste priser på også faglitteratur, for å sikre god tilgang til norsk faglitteratur, er dermed i tråd med studentenes ønske om fortsatt å lese pensum på papir, avslutter Bjørke.