IKKT TID TIL UTVIKLING: Åsmund Mæhle i Bouvet mener det er rom for mye innovasjon i helsevesenet, men flere faktorer gjør det vanskelig. Blant annet står travle dager og trange budsjetter i veien for å prioritere utviklingsarbeid og kompetansebygging.(Foto: Bouvet)

Bouvet: – It løser ikke mangelen på innovasjon i helsevesenet

Pandemien viste at innovasjon er mulig i helsevesenet, men ni utfordringer står i veien, mener Bouvet.

Publisert Sist oppdatert

Bouvet har dybdeintervjuet 11 informanter som er involvert med endringsarbeid i helsevesenet. Resultatet har blitt en omfattende rapport, som Bouvet ønsker skal bidra til debatt om hvordan Norge skal videreutvikle helsevesenet, i en tid hvor blant annet en aldrende befolkning utgjør en stadig større utfordring.

Rapporten er også en kommentar til  Helsepersonellkommisjonens rapport «Tid for handling» som ble publisert i februar 2023. Den pekte blant annet på behovet for tilstrekkelig digital kompetanse hos helsepersonell. Det mener åpenbart Bouvet også er viktig, men ikke nok i seg selv.

– Det trengs også kompetanse på hvordan man gjennomfører innovasjons- og endringsarbeid på en strukturert måte. Den digitale transformasjonen er så mye mer enn å bygge og ta i bruk nye datasystemer. Det handler om å legge om tjenester og arbeidsformer slik at man drar nytte av de nye mulighetene – noe pandemien «tvang» frem, men som nå oppleves mindre presserende, sier Åsmund Mæhle, rapportforfatter og prosjektleder i Bouvet, i en pressemelding.

Barrierer for innovasjon

Mæhle mener pandemien viste at det er mulig på kort tid å få til store innovative fremskritt i helsevesenet, også uten store investeringer i ny teknologi og datasystemer. Det er likevel flere barrierer som hindrer innovasjonen. Blant annet:

  • Helsevesenet kan ikke endres ved hjelp av ildsjeler: Det er mangel på kompetanse på innovasjon, designmetodikk og endringsledelse. Innovasjon blir ofte drevet av ildsjeler, og det jobbes sjelden systematisk med innovasjonsarbeid og utprøving av nye arbeidsformer.
  • Får ikke betalt for å tenke nytt: Flere av informantene våre trekker fram at dagens finansieringsordning gjør det vanskelig å organisere helsetjenestene på nye måter. Dessuten er mange innovasjonstiltak prosjektfinansiert, noe som skaper administrative kostnader og motvirker at endringene blir varige.
  • Daglig drift trumfer utviklingsarbeid: Travle dager og trange budsjetter gjør det vanskelig å prioritere utviklingsarbeid og kompetansebygging. Der det er størst behov for endringer er det ofte minst rom for å få det til.
  • "Konservative" fagmiljøer: Mange miljøer i helsevesenet har ikke en kultur som fremmer innovasjon. Det er en sterk tradisjon for medisinsk innovasjon, men ikke i samme grad en kultur for å utforske nye arbeidsformer, nye måter å levere tjenester eller digitale løsninger.
  • Fra styring til støtte: Med høyere endringstakt er det behov for støttende ledelse og ikke bare styrende ledelse. Måten ledelse utøves støtter opp om effektiv produksjon, men ikke nødvendigvis en hverdag med stadig høyere endringstakt.