Små og mellomstore kommuner mangler kontroll på informasjonssikkerhet

KMD, Digdir og KS har vurdert arbeidet med informasjonssikkerhet i kommuner og fylkeskommuner.

Digitaliseringsdirektoratet har i samarbeid med KS gått igjennom arbeidet med informasjonssikkerhet i fylkeskommunene og kommunene. I rapporten, som er laget på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), går det frem at spesielt små og mellomstore kommuner ikke har tilstrekkelig styring og kontroll på informasjonssikkerhetsområdet. 

Rapporten skal gi et bilde av hvordan kommuner og fylkeskommuner arbeider med kompetanseutvikling og sikkerhetskultur.

I rapporten går det frem at:

* Det er svakheter i fylkeskommuners og kommuners arbeid med å etablere og vedlikeholde systematisk internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet. Spesielt gjelder dette små og mellomstore kommuner.

* Få fylkeskommuner og kommuner gjennomfører øvelser knyttet til informasjonssikkerhet minst én gang årlig. Sett i lys av Digitaliseringsdirektoratets anbefalinger om å øve minst én gang pr år indikerer dette at fylkeskommuner og kommuner ikke i tilstrekkelig grad gjennomfører øvelser knyttet til informasjonssikkerhet

* Under halvparten av små og mellomstore kommuner gjennomfører kompetansehevende aktiviteter minst én gang i året. Fylkeskommuner og store kommuner gjør dette i større grad enn små og mellomstore kommuner. Dette indikerer at fylkeskommuner og kommuner ikke i tilstrekkelig grad arbeider med kompetanseutvikling og sikkerhetskultur.

– God informasjonssikkerhet er en forutsetning for å digitalisere på en trygg og brukervennlig måte. Det er viktig at alle offentlige virksomheter arbeider godt med informasjonssikkerhet for å kunne levere effektive, brukervennlige og sikre tjenester til innbyggerne. Vi hjelper, i samarbeid med andre veieldningsaktører, offentlige virksomheter med å lykkes med informasjonssikkerhetsarbeidet. For kommunal sektor er KS og Foreningen kommunal informasjonssikkerhet sentrale samarbeidspartnere, sier Grete Orderud, avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet, i en nyhetsmelding på direktoratets sider.