HISTORISK: Dette er en historisk satsning på it og digitalisering, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland om statsbudsjettet for 2019. (Foto: Stig Øyvann)

En av tre kommuner mangler it-strategi

En ny rapport fra SSB viser at kommune-Norge mangler kompetansen som skal til for å gjennomføre digitalisering og digital utvikling.

Publisert Sist oppdatert

Statistisk sentralbyrå (SSB) har fra 2018 av utvidet sin undersøkelse «Bruk av IKT i staten» til også å omfatte kommunene, slik at undersøkelsen nå heter «Bruk av IKT i offentlig sektor». 89 prosent av kommunene besvarte SSBs spørreundersøkelse, slik at SSB mener å ha et godt datagrunnlag for å si noe om hvordan det står til med digitaliseringen i kommunene.

Hovedkonklusjonen er at kommunene sliter med den digitale kompetansen. Rundt 30 prosent av kommunene har ingen ikt-strategi, og i fire av ti kommuner er manglende kompetanse et stort hinder for digital utvikling.

Kompetansemangelen

Kommunene rapporterer om problemer med å få tak i folk med den riktige kompetansen. 42 prosent oppgir at manglende kompetanse i svært stor eller ganske stor grad har vært et hinder for utvikling av kommunens digitale tjenester, mens bare 20 prosent av kommunene har få eller ingen problemer.

– Manglende kompetanse gjelder først og fremst kommuner som bruker egne ansatte for å utføre kommunens digitale tjenester og i mindre grad kommuner som baserer seg på eksterne leverandører, sier Ole Røgeberg, en av rapportforfatterne i SSB i en pressemelding.

70 prosent av dem som har svart at kompetansemangelen hindrer den digitale utviklingen, har imidlertid ikke forsøkt å rekruttere IKT-spesialister.

– Dette kan tyde på enten finansielle begrensninger eller på manglende relevant kompetanse på arbeidsmarkedet, sier SSB-forsker og medforfatter av rapporten Marina Rybalka.

Store forskjeller

Det er naturligvis store forskjeller mellom kommunene, både når det kommer til prioriteringer og gjennomføring. I en pressemelding om rapporten påpeker SSB at bruk av skytjenester og tilbud av digitale tjenester har et fortsatt utviklingspotensial blant kommunene, mens de er veldig aktive brukere av digitale løsninger for innkjøp og anskaffelser.

Rapporten viser også at det er kommunene rundt Oslo som i størst grad opplever problemer med å rekruttere folk med den riktige kompetansen.

– Mulige årsaker er stor etterspørsel etter ikt-spesialister i hovedstaden og trolig mer attraktive jobber for dem der enn i kommunene rundt. Det gjør det vanskelig for disse kommunene å rekruttere dem, understreker Rybalka.

Tre hovedområder

I rapporten har SSB definert et sett av indikatorer som gjenspeiler tre hovedområder i digitaliseringsprosessen. Disse er digital prioritering, digital kompetanse og digital aktivitet. SSB-rapporten definerer disse områdene slik:

Digital prioritering: Dette er knyttet til it-/digitaliseringsstrategier og tilhørende prosjekter. Dette er henger sammen med kravene i Difis Digitaliseringsrundskrivet (2018) og de felles føringene som handler om digitalt førstevalg. Strategiene skal si noe om hvordan og hvorfor digitaliseringen skal finne sted, mens prosjektene støtter opp om dette.

Digital kompetanse: Bak dette området ligger spørsmål om hvor mye eksterne leverandører som blir brukt for å ivareta it-funksjonene og hvorvidt man har prøvd å rekruttere egne it-spesialister, og om det bød på problemer. Her er også spørsmål om man opplever manglende kompetanse som et hinder for å utvikle digitale løsninger.

Digital aktivitet: Dette temaet dekker både kommunens egen digitale aktivitet internt og også hvilke tjenester som tilbys kommunens innbyggere. Flere spørsmål handler om bruk av skytjenester, hva som er digitalt i forbindelse med innkjøp, og hva som tilbys utad.

Sjekk din kommune

SSB har lagd tre temakart som viser hvordan kommunene gjør det på de tre hovedområdene rapporten dekker. Linken til disse kartene finner du under illustrasjonen

KOMMUNE-IT: Det er store forskjeller mellom kommunene når det kommer til digitalisering, viser SSBs nye rapport. (Ill: Skjermbilde fra tjenesten)

Kart med digitaliseringsindikatorene finnes her.

Les hele rapporten her.