De største tar nesten alle kundene

Telenor, Altibox, Get og Nextgentel kontrollerer 87 prosent av bredbåndsmarkedet.

Publisert Sist oppdatert

De fire klart største er Telenor med 45 prosent markedsandel målt i antall kunder, Lyses televirksomhet inkludert Altibox-felleskapet, Get og NextGenTel. Alle viser bedre resultater for 2013 enn året før og gode driftsmarginer. Her må vi ta et forbehold om Telenor som ikke oppgir resultattall for Internett/TV spesifikt.

Bredbåndsmarkedet i tall

Alle tall i tusener

Kunder

Vekst 2013

Omsetning

Telenor 1)

864.000

-6000

5.060.000

Lyse tele 2)

318.796

36.873

2.146.000

Get 3)

290.000

30.000

2.440.000

NextGenTel 4)

150.400

-2000

819.000

Andre (anslag)

246.000

38.000

?

Totalt 5)

1.868.000

93.000

?

1) Tallene er fra deres årsrapport. Telenor oppgir ikke spesifikke resultattall for området Internett/TV.

2) Kundetallet omfatter alle partnere i Altibox.De økonomiske talle Lyses televirksomhet inkl. hel- og deleide partnere.

3) Foreløpige tall oppgitt i intervjuer med Telecom Revy og DN.

4) Kundetallet er samlet bredbånd i Telio og nextGenTel. De øvrige tallene bare NextGenTel.

5) Meget usikre tall anslått av oss på bakgrunn av halvårstall til PT og noe større vekst i 2. halvår. Omfatter omlag 80 operatører.

Nøyaktige kundetall først i PTs rapport for 2013.

Totalmarkedet

Vi anslår at det var 1 868 000 bredbåndsabonnement oppkoplet samlet ved utgangen av året. Det er totalt 150 bredbåndsoperatører i Norge registrert hos PT ved halvårsskiftet 2013. Om lag 120 av disse er aktive. I tallene over er om lag 40 av disse 120 inne i kundetallene for Altibox, Get og Telenor. Ved halvårsskiftet registrerte PT 1 740 000 privat abonnement og 136 000 bedriftsabonnement. SSBs undersøkelse viser en netto kundevekst i hele 2013 på 63 000. Vi tror dette er for lavt. PTs tall omfatter alle operatører og viste en vekst i 1. halvår på 40 000. Vi anslår 2. halvårs vekst til 53 000. Mye tele hindret utviklingen i 1. kvartal. Både Telenor og Altibox hadde mye større vekstr i 2. halvår.

På bakgrunn av dette kommer vi til at de om lag 80 aktive operatørene som ikke er med i de fire stores kundetall samlet ved årsskiftet har 246 000 abonnenter. De største er selskaper som Broadnet/Homenet, Eidsiva, Enivest og NEAS. Vi kommer tilbake med utviklingen i mange av disse selskapene etter hvert som deres tall for 2013 foreligger. I dette bildet har vi ikke tatt med transportmarkedet. Broadnet har for eksempel større omsetning enn tre av de nevnte her, men da en vesentlig del fra transportnett.

Telenors resultater

Telenor taper markedsandeler og har nå ca. 45 prosent av totalmarkedet. Til tross for fibervekst på 225 000 hadde de større frafall på ADSL slik at oppgitt kundenedgang var 6000. Men overgangen av flere kunder på høyhastighetsnett virker positivt på omsetningen innen området TV/Internett som økte med 200 millioner i omsetning. Fiber gir høyest ARPU.

Hva Telenor tjener på sine 5 milliarder kroner i omsetning på Internett er vanskelig å anslå for utenforstående. Men vi skulle tro at deres fortjeneste på kabel ligger på nivå med Get – ca. 1 milliard kroner. Kobbernettet er dyrt å drive, men med 493 000 kunder på ADSL på et for lengst nedbetalt nett er nok også der fortjenesten god. På fiber hadde de 81 000 kunder ved årsskiftet og er nok så tidlig i sin satsing at de taper betydelig mye avhengig av avskrivingstid.

Telenor Norges totalomsetning var 25 milliarder i fjor og deres Operating Profit (driftsresultat) var 7,4 milliarder kroner. Internett/TV utgjorde 1/5 av omsetningen. Med samme margin som helheten gir det et driftsresultat for Internett/TV på 1,5 milliarder kroner.

Hard markedskamp

Vekstvinner i fjor var uten tvil Altibox med nesten 37 000 i kundevekst mens Get ikke lå langt bak med knapt 30 000. Begge investerte vel 500-600 millioner kroner i fjor. Men summerer vi Lyses investeringene og partnerne i Altibox som Lyse ikke eier, er trolig deres samlete investeringer på ca. en milliard kroner. Forskjellen til Get kommer mye av at Get kaprer Internett-kunder i alt etablert kabelnett. Hva Telenor investerte i fast bredbånd isolert er det ingen som vet, men tar vi fiberveksten på 25 000 og multipliserer det med ca. 30 000 per kunde kommer vi til 750 millioner av deres totalinvestering i Norge på 4,8 milliarder kroner i fjor. De har også en viss investering i VDSL. Mye tyder på at Altibox-felleskapet og Telenor investerte ca. en milliard hver i fjor og Get vel 500 millioner.

Målt i antall bredbåndskunder er Lyses televirksomhet nå større enn Get for første gang. De hadde ved årsskiftet 318 000 kunder mot Gets ca. 290 000. Nå skal det sies at 17 000 av Altibox sine kunder hører hjemme i Danmark.

Get er større enn Lyse televirksomhet målt i omsetning – ca. 300 millioner større. Men Altibox har mer enn halvparten av kundemassen hos partnere de ikke eier helt eller delvis. Disse omsetter nok betydelig mer enn 300 millioner slik at Altibox-felleskapet sannsynligvis omsetter for mer enn Gets 2,4 milliarder. Det er nok å summere tallene til NTE, Signal, Tafjord og Haugland.

Det er en annen vesensforskjell mellom de to. Get har langt flere TV-kunder der mange av dem ikke har bredbånd fra Get.

NextGenTel investerer ikke nevneverdige beløp og satser i all hovedsak på å beholde den kundemassen de har.

Stor aktivitet

Etter det Telecom Revy erfarer er aktiviteten stor i markedet og fiberveksten betydelig i første kvartal. Altibox har ambisjoner om en årsvekst i 2014 større enn i 2013. Get er aggressiv og kan utmerket godt få en tilsvarende vekst som i år. Telenor har signalisert en fibervekst på samme nivå som i fjor.

I Akershus er markedskampen sterk. Også i Bergen. Trondheim og trolig etter hvert Tromsø satses det friskt.