FOTO: Leif Martin Kirknes

STERK KOST FRA REVISJONEN: Kommunerevisjonen i Bærum kritiserer kostnadssprekk, svak prosjektsyring, dårlig saksforberedelse og økonomikonsekvenser håndtet med harelabb. Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

It-revisjon slakter prestisjeprosjekt i Bærum

Dårlig prosjektstyring, dyrt programvarevalg, kaotisk saksbehandling og kravliste koster Bærum minst 100 millioner kroner ekstra.

Kommunerevisjonen i Bærum retter knusende kritikk mot kommunens håndtering av nytt økonomisystem i kommunen. Prosjektet er kraftig forsinket, og har ved flere anledninger vært preget av et kaos av beskyldninger om hvem som er skyld i avvik, feil, kostnadssprekk og opprinnelig løsningsvalg.

Likt utgangspunkt, fatalt forskjellig resultat

Rapporten viser at kommunen i 2008 vedtok å anskaffe to systemer, et lønns- og personalssystem (LØP) og et økonomisystem (BØR).  

De første tre årene fristet BØR en tilværelse som i realiteten var en kamp mellom vedtaket om å skaffe standardprogramvare og justere det nok til bruk, og interne forkjempere for å bruke åpen kildekode.

For begge leirer var argumentet at BØR skulle være kjent og i bruk, slik at man kunne lære av andre. Men i det ene tilfellet fordi det allerede var snakk om kjente standarder, i det andre tilfellet et utviklings- og vedlikeholdssamarbeid med flere andre kommuner med åpen kildekode-programvare.

Hensikten med å gå for egenutviklet løsning var at samarbeid med andre kommuner ville gjøre det hele billigere og presse de større systemleverandørene på pris, sa representanter for kommunene til Computerworld i 2008.

Anslaget var at standardprogramvare med nødvendige tilpassinger ville koste nærmere 40 millioner kroner, mens programvare basert på åpen kildekode ville koste mellom ti og 20 millioner. Senere ble dette justert opp til 23,3 millioner kroner. Det var meldingen Computerworld fikk i 2008.

Komplekst anbud, feil standardkontrakt

Etter mye fram og tilbake der blant annet videreutvikling av det egenutviklete økonomisystemet fra 1996 forsøkes kommersialisert og tilpasset åpen kildekode, kommer det endelig en ekstern konkurranse om levering av nytt økonomisystem i 2010-2011.

Som Computerworld skrev i den omgangen, hang dette delvis sammen med at de interne ildsjelene for «åpen kildekode» hadde skiftet arbeidsgiver og forlatt kommunen. I følge revisjonsrapporten kom det også klare signaler fra de styrende organene i kommunen at man måtte tilbake på vedtatt spor.

Fem leverandører deltok, tre ble godkjent og én trakk seg. De to som sto igjen var Agresso levert av Ergogroup (Evry) og Oracle Financials levert av Capgemini.

Agresso er mye brukt i kommune-norge. Oracle Financials er brukt av noen fylker, og har jaktet referansekunder i en årrekke.

Kommunerevisjonen kaller behandlingen i de tidlige årene for 'tendensiøs'.

Kommunerevisjonen beskriver den kompliserte anbudsprosessen, og vurderer den som mangelfull i kostnadsvurderinger og i vurdering av fordeler og ulemper. Den var også unødvendig kompleks og tok ikke hensyn til at målet var å skaffe standardprogramvare. Avtaleformen som til slutt ble valgt, en utviklings- og tilpassingsavtale, er ikke laget for standard programvare ifølge Difis definisjoner.

Da LØP-systemet ble anskaffet, valgte Bærum en kjøpsavtale, som er Difis anbefaling for standard programvare.

Kommunerevisjonen kritiserer kompleksiteten i anbudet, at den ikke var primært rettet inn mot standard-innkjøp, avtaleformen og en for detaljert sluttavtale som ikke var laget for standard programvare.

Test og kontrollsystem?

Sammenligningen mellom de to systemene som ble vedtatt samtidig viser at en enklere prosess var mulig. Fasit er at LØP-systemet fra Agresso, levert av Ergogroup, ble innført til to prosent høyere pris til avtalt tid i 2011. BØR-systemet fra Oracle Financials, levert av Capgemini, er så langt blitt 256 prosent dyrere.

ETT VEDTAK, STOR SPREDNING: Sammenligning av kostnadsoverslagene til IT-systemene LØP og BØR som ble vedtatt samtidig.
ETT VEDTAK, STOR SPREDNING: Sammenligning av kostnadsoverslagene til it-systemene LØP og BØR som ble vedtatt samtidig. 

Kommunestyret har også måttet justere opp kostnadsrammen for BØR seks ganger, godta 11 nye frister for innføring og se det hele forsinket med syv år. Da er de fire årene det tok fra strategien om å gå for standardprogramvare ble vedtatt, til sak om nye systemer kom de folkevalgte i hende holdt utenfor.

Dersom BØR innføres i år har det gått tolv år siden denne farsen kom fra skissestadiet og åtte år siden den gikk over i prøveperioden.

«Frikjenner» folkevalgte

Revisjonsrapporten nøler heller ikke med å påpeke at dette ikke skyldes manglende bevissthet eller klare meldinger fra de folkevalgte i kommunen. Fra endringen i it-strategi til å gå for standardprogramvare tilbake i 2004 fram til ganske nylig er de forskjellige folkevalgte organene ikke uten videre med på forsøkene på administrative tolkinger og omfortolkinger av vedtak og strategier.

Flere ganger utsettes vedtak eller tidligere vedtak skjerpes inn av de folkevalgte.

Flere ganger utsettes vedtak eller tidligere vedtak skjerpes inn av de folkevalgte når de får BØR-prosjektet til behandling.

Det som svikter er at de interne rutinene ikke følger signalene som gis i de folkevalgte tilsynsorganene. Begrepet «omkamp om politiske vedtak» brukes flittig og beskriver hvordan administrasjonen i kommunen igjen og igjen prøver å få de folkevalgte til å støtte en annen strategi enn den kommunestyret har gått inn for.

Blant annet finner rådmannen på et helt eget sett av definisjon av hva som er standardprogramvare, og som avviker fra hvordan Difi definerer dem.

Heller ikke eksterne råd om å gå tilbake til strategien om å velge standardprogramvare og ikke følge stor grad av egenutvikling ble formidlet til de folkevalgte. Dette betydde likevel ikke at de folkevalgte organene ikke fastholdt denne standard programvare som strategi.

Kommunerevisjonen kaller behandlingen i de tidlige årene for tendensiøs.

For de som mener problemet med it i kommunene er at vanlige folk styrer dem, får liten støtte fra kommunerevisjonen i Bærum.

Brolagt med gode hensikter

Kommunerevisjonen kritiserer prisanslag, overskridelser, økte rammer uten klare årsaker, overskredet budsjett flere år på rad og feil informasjon til kommunestyret.

Dette gir grunnlag for feil vedtak i kommunens folkevalgte organer, og en mulighet for at kommunene hadde valgt andre alternativer med lavere pris på et tidligere stadium, heter det i revisjonsrapporten.

For de som mener problemet med it i kommunene er at vanlige folk styrer kommunene, får lite støtte for dét fra kommunerevisjonen i Bærum.

Om prosjektet i seg selv poengterer rapporten at de fleste problemene har blitt løst fortløpende, men at det ligger store svakheter i gjennomføringen. Dette har sannsynligvis resultert i kostnadsoverskridelsene.

Rapporten går ikke i detalj om alt som er foreslått endret og endret i prosjektgjennomføringen, men lister likevel 12 punkter med åpenbare svakheter. De går på alt for sterke knyttinger til å oppfylle krav uten hensyn til kostnader, manglende kommunikasjon og samarbeid, ulike tolkinger av avtale, roller og ansvar, dårlig styring på begge sider i prosjektet, svak oppfølging og lav prioritering av tid og kostnader.

Kjent surr i årevis

Computerworld skrev om at kommunen valgte dyreste løsning allerede i 2013. Men da hadde kostnadsgaloppen foregått en god stund.

Siden prosjektet startet til dagens rapport har det gått med to rådmenn og den sittende fikk en strid mellom kommune og leverandør i fanget da han inntok toppstillingen i Bærum Kommune. Den ble løst med et forlik og en ny løsning startet innrullering i 2015 med mulig ferdigstilling innen utgangen av dette året.

Da var overskridelsene over 80 millioner kroner, skrev Asker og Bærums Budstikke. Siden har det altså ballet ytterligere 20 millioner på seg.

Offentlig It