INVESTERING: Det legges ned mange penger for utbygging av fibernett, og det er økning av både privat- og bedriftskunder. Foto: Istock

INVESTERING: Det legges ned mange penger for utbygging av fibernett, og det er økning av både privat- og bedriftskunder. Foto: Istock

20 milliarder investert i fiber

Norske teleoperatører har per august 2016 investert nesten 20 milliarder kroner i fibernett i Norge. Om lag 13 av disse er det kraftbransjen som har investert.

Det viser en analyse Telecom Revy har utarbeidet basert på ekomrapportene til Nkom. I tillegg kommer til det kommer offentlige tilskudd – statlige, fylkeskommunale og lokale på anslått to-tre milliarder kroner i hele epoken etter at aksessfiber ble introdusert ca. 2002.

I fjor ble det totalt investert 2,65 milliarder i fibernett i Norge ifølge Nkoms investeringsoversikt. Vi har gått gjennom alle selskaper som investerer i fibernett. Det viser seg at ganske nøyaktig 65 prosent av dem er kraftselskaper. Kraftselskapene eier 441.000 av de 679.000 fiberkundene totalt i privat og bedriftsmarkedet ved siste årsskifte.

De siste fire årene er det samlet investert 9,7 milliarder. Ved inngangen til 2012 var det 317.000 fiberkunder i Norge. Ved siste årsskifte var det 679.000. I gjennomsnitt har investeringene per kunde de siste årene vært 26.800 kroner. Men de er stigende. De var 23.000 i 2012, var opp i 30.000 kroner i 2013 og var i 2015 på 27.402 kroner.

Det finnes ingen statistikk som nøyaktig viser kraftselskapenes investeringer i fiber isolert. Men det er mulig å beregne dem ganske nøyaktig.

Et enkelt regnestykke

I fjor var veksten i fiberbasert bredbånd på 97.000 og investeringene var 2.658.000.000 kroner. Det gir en snittinvestering per nye kunde på 27.372 kroner. Tar vi som en forutsetning at dette er gjennomsnittet for alle 679.000 fiberkunder gir det en totalinvestering på 18,6 milliarder kroner fram til årsskiftet. Etter det fram til halvårsskiftet er det kommet til ytterligere ca. 50.000 fiberkunder som betyr ca. 1,35 milliarder nye investerte kroner som gir 19,7 milliarder, altså tett på 20 milliarder i totalinvesteringer. (Kundevekst-anslaget hittil i år basert på halvårsrapporter fra Telenor, Get og flere mindre selskaper)

Nøkkelforutsetninger

Noe usikkerhet er det knyttet til tallet etter som Nkom bare har investeringstall for de siste fire årene og investeringene har pågått siden ca. 2002. Men vi har altså investeringstall for de siste årene da veksten har vært størst. På den ene siden er det slik at operatørene først investert der de fikk mest ut av det, der det bor flest. I indrefiletene i markedet. Når også gjennomsnittet for de fire siste årene ligger litt lavere enn for det siste året (2015) alene indikerer det operatørene nå må bevege seg litt lengre ut geografisk med høyere investeringer.

På den andre siden var mange prosjekter i starten veldig små og spredte som kan indikere at investeringskostnadene var større før 2012 da Nkom tok til å samle inn tall. Nå nyter mange operatører godt av et betydelig antall utfyllingskunder som det ikke var så mye av før 2010. Når Telecom Revy snakker med operatørene er det mange som i dag legger investeringslista per kunde på 25.000. Samtidig investeres det en god del i krevende distrikter som for eksempel i Lofoten der snittinvesteringen til Lofotkraft Bredbånd ligger på 51.000 kroner. I støtteprosjektene fra Nkom var snittinvesteringen i 2014 vel 40.000 og i fjor 29.000. Men det dreier seg da om årlig bare ti prosent av totalveksten.

En annen forutsetning vi har tatt er at investeringsnivået er likt per kunde i kraftbransjen og utenfor. De 238.000 fiberkundene vi finner utenfor kraftbransjen fordeler seg i hovedsak på 12-13 selskaper med Telenor, som de største med 117.000 kunder, dernest Get med vel 50.000 fiberkunder. Vi tror nok Telenor som kom sent inn i fibermarkedet, har noe høyere investeringer enn 27.000 per nye fiberkunde. Samtidig har Get og Broadnet inkluder Lynet, Homenet og Powertech høyst sannsynlig noe mindre da de alle opererer mest i sentrale strøk.

Alle kundetall er totaltall, privat- og bedriftsmarkedet totalt. Spesialrådgiver Sigmund Log i Nkom sier at det er først etter 2012 Nkom har innhentet investeringstall. Operatørene er bedt om å plassere investeringstallene som best de kan. Men det er kun en operatør som har store fiberinvesteringer utenom fastnett, og det er Telenor i mobilnettet. I utgangspunktet skal det være fordelt slik at backhaul til basestasjoner er plassert som mobilinvestering.

Ikke bare operatørene investerer

Sigmund Log opplyser at investeringsoversikten i ekomrapporten kun reflekterer operatørenes investeringer. Statsstøtte (110-160 millioner årlig), betydelig fylkeskommunal støtte og direkte kommunale investeringer kommer i tillegg. Det finnes ingen samlet oversikt over de offentlige tilskuddene til fibernett.

Men siden Høykom kom og ble etterfulgt av støtte fra Kommunaldepartementet og nå Samferdselsdepartementet (Nkom) er de øremerkete statlige tilskuddene iallfall på 1,2 milliarder kroner. Mesteparten har gått til fibernett. I regelen har disse tilskuddene vært betinget av like stor lokal innsats via kommuner og fylkeskommuner.

For eksempel har både fylkeskommunene i Nordland og Troms investert tresifrete millionbeløp, via regionale distriktsutbyggingsmidler (RDA). Noen distriktskommuner bygger nå sitt nett selv: Ett eksempel er Sørreisa kommune i Troms der støttemidler utgjorde 15 millioner og kommunale bevilgning ti millioner.  Der har ingen operatør investert. Kommunen eier nettet 100 prosent selv. I tildelingen av Nkom-midler i fjor var operatørandelen bare på 11.000 av 29.000 kroner. Bygde-Fiber-prosjektene i Nord-Trøndelag har hatt formidabel støtte fra fylkeskommunale fond eller spesielle fond i NTE.

Vi har gjort et forsiktig anslag for slik investeringer for i fjor på 300 millioner eller ytterligere 3.000 kroner i snitt ut over operatørinvesteringene på 27.402 kroner. Disse vil ha variert mye fra år til år og det eksisterer ingen samlet oversikt.

12 milliarder til fiber i Danmark

Det norske investeringsnivået i bredbånd fra kraftbransjen er for tiden på samme nivå som i Danmark. Ifølge Dansk Energi er det investert 12 milliarder danske kroner fra energiselskaper siden 2005. Veksten i Danmark var 53.000 nye abonnementer på fiber-bredbånd fra første halvår 2014 til første halvår 2015. Det var i Danmark ved siste årsskifte 450.000 privat fiberabonnenter mot 639.000 på privatmarkedet i Norge. Energi Norge har ikke innhentet spesifiserte tall for bredbåndsinvesteringer fra sine medlemmer.

Omsetningen i fibernett i Norge var i fjor 3,45 milliarder kroner, 2,36 milliarder på 639.000 kunder i privatmarkedet og 1,09 milliarder på 40.00 i bedriftsmarkedet.