Strategidirektør Daniel N. Grönquist og kommunikasjonsdirektør Unni Strømstad i Evry (Foto: Evry)
Strategidirektør Daniel N. Grönquist og kommunikasjonsdirektør Unni Strømstad i Evry (Foto: Evry)

Tre fordeler kan sette Norge i førersetet for kunstig intelligens 

KRONIKK: Norge kommer sent med sin strategi for kunstig intelligens (AI). Heldigvis kan vi ennå komme godt. Ved å øke teknologiselskapenes muligheter til å investere i teknologi og kompetanseutvikling på «norsk sokkel» - kan vi sikre norsk konkurransekraft innenfor dataforvaltning og kunstig intelligens.

Publisert Sist oppdatert

Kunstig intelligens (AI) og robotisering kan bli avgjørende for å vinne slaget om vekst og konkurransekraft i årene som kommer. Som siste land ut i Norden, skal digitaliseringsminister Nikolai Astrup meisle ut en nasjonal strategi for AI. Den norske AI-strategien bør bli mer enn en kopi av EU og andre nordiske lands strategier. Den må styrke vår konkurransekraft, samtidig som den opprettholder og forsvarer våre etiske verdier. Norge har unike fordeler som gjør at vi kan få til akkurat dette. 

AI drives av nettgiganter og overvåking

For en måned siden lanserte EU sine etiske retningslinjer for AI. Hensikten er å utnytte teknologiens vekstmuligheter og samtidig sikre den menneskelige innflytelsen over beslutninger: bruk som kan true sikkerhet og personvern må stanses. 

Sverige har, som EU, fokus på etikk i sin AI-strategi. Danmark vektlegger de mange mulighetene teknologien gir for vekst og konkurransekraft. Finland, som var først i EU med en AI-strategi, ønsker å sikre grunnleggende kompetanse om AI. Landet har lansert et eget opplæringsprogram for hele befolkningen. Alt dette er viktig, særlig når vi ser utviklingen i andre deler av verden. Kina har montert over 200 millioner overvåkingskameraer* for å sikre det myndighetene kaller et trygt samfunn. I USA driver data- og markedsføringsindustrien, med Amazon, Google og Apple i førersetet, kommersialisering og økonomisk vekst basert på kognitive teknologier.  Så hva med Norge?   I Aftenposten i forrige uke, pekte digitaliseringsminister Nikolai Astrup på at tilgang på og forvaltning av data er en vesentlig faktor for at Norge skal kunne utvikle verdifulle digitale tjenester. Hvis smart bruk av data er nøkkelen for å lykkes, står vi overfor et like viktig strategisk veivalg som våre politiske ledere tok for 50 år siden for å sikre ansvarlig forvaltning av norsk oljerikdom. Også denne gangen kan og bør vi spille på våre unike fordeler. 

Norge har unike fordeler 

Vi er enige med Astrup om at verdien av kunstig intelligens starter med gode data. I Norge har vi kvalitetssikret data om alt fra fødselsregistre til bilskilt, og ikke minst har vi gode helsedata og finansielle data. God forvaltning av disse dataene i kombinasjon med maskinlæring og kunstig intelligens vil kunne gi bedre tjenester til pasientene og samtidig kraftig redusere statens største utgiftspost. Norge kan gjennom dette skape en ny global vekstnæring som kan bidra til økt produktivitet og nødvendig verdiskaping. 

For det andre har vi fortsatt tillit til at dataene våre forvaltes på en trygg og ansvarlig måte. Tillit er avgjørende for å lykkes med kunstig intelligens. I en verden preget av økt usikkerhet og mistillit må denne unike tillitskapitalen forvaltes like ansvarlig som oljerikdommen. For det tredje har vi kompetanse i verdensklasse på skatt og fordeling gjennom den norske modellen. I fremtiden vil det være maskinkraft – og ikke arbeidstimer - som øker produktiviteten, verdiskapingen og skattegrunnlaget. Vår kompetanse kan sikre et bærekraftig og rettferdig skattesystem for økt velstand også når kunstig intelligens er vekstdriver – både i Norge og internasjonalt.

En oppskrift til Astrup 

 

Digitaliseringsministeren bør derfor

  • Skape et enhetlig lovverk for forvaltning av data i offentlige registre. I dag er det forskjellige rammer for behandling og tilgjengeliggjøring av sammenliknbare personopplysninger, avhengig av register. Det skaper usikkerhet rundt hvem som kan benytte hvilke data.
  • Så langt som mulig samle utvikling av tekniske løsninger for datahåndtering på tvers av offentlige etater for å sikre kritisk masse i oppbygging av kompetanse og løsninger.
  • Øke norske teknologiselskapenes mulighet til å investere i kompetanseutvikling på «norsk sokkel» - mot at de fremmer mindre selskapers konkurransekraft og verdiskapning.
  • Legge til rette for at Norge utvikler kompetanse på kunstig intelligens der vi har internasjonale fortrinn, innen helse, fordeling og våre sterkeste næringer: energi, fisk og prosessindustri.
  • Sikre bred deltagelse i arbeidslivet ved å utvikle og forvalte kompetanse knyttet til bruk av nye teknologier.

Norge må lage sin AI-strategi basert på våre unike fordeler, men stå sammen med resten av Norden for å være en ansvarlig motvekt mot bruk av ny teknologi for økt kontroll og ubegrenset kommersialisering. Vi må finne den nordiske modellen for ansvarlig og verdiskapende datahåndtering.

  * Kilde technode 2017https://technode.com/2017/11/22/china-to-have-626-million-surveillance-cameras-within-3-years/  

---

Daniel N. Grönquist, Strategidirektør, Evry

Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør, Evry