ENDRING: Suksessfulle strategier for analyse endrer dramatisk hvordan beslutninger fattes i organisasjonen, skriver kronikkforfatter. FOTO: iStock
ENDRING: Suksessfulle strategier for analyse endrer dramatisk hvordan beslutninger fattes i organisasjonen, skriver kronikkforfatter. FOTO: iStock

Slik lykkes du med analytics

KRONIKK: Selv om forretningsanalyse, eller analytics som vi liker å kalle det, er blitt vanlig, varierer verdien man får ut av det. Her får du grepene som trenges for å lykkes.

Publisert Sist oppdatert

Data er av mange omtalt som det neste store, den nye oljen. Realiteten bak denne hypen har likhetstrekk med oljeleting. Man må investere for å sikre gevinst. I motsetning til råolje er det ikke tilgangen til data som er problemet, men å finne sammenhengene som gir verdi.

Først litt fakta: Volumet og kompleksiteten i dataene vokser eksponentielt. Samtidig som tilgangen til verdifulle data øker og gir nye muligheter, har evnen til å koble analytisk innsikt og strategi gått ned. Dette fremkommer i en internasjonal studie vi i SAS Institute har gjennomført sammen med MIT Sloan Management Review. Studien avdekker at mange virksomheter strever med å omgjøre data til verdifull innsikt og styre virksomheten etter denne. Fra 2012 og frem til i dag har de 2.000 virksomhetene som er med i undersøkelsen i snitt ikke forbedret sin evne til å forvalte data. Dette selv om vi vet at god kontroll på dataene er helt avgjørende for effektiv forretningsanalyse.

Så til rådene:

1. Vær usexy! I festtalene om analytics er det lett å glemme hverdagen. Den består av hardt arbeid. Det er en krevende oppgave å forstå og få oversikt over hvilke data man har, sikre dataenes kvalitet og øke de ansattes evne og vilje til å bruke dem. Det er disse litt usexy områdene du må satse på for å få utbytte av analyseinitiativene. De som ikke lykkes, er som regel de som kommer til kort med de usexy oppgavene.

2. Tenk integrert og langsiktig. For å få et konkurransefortrinn ved å benytte analytics, må du ha et langsiktig perspektiv og endre rollen data har ved beslutninger. Dette berører mange aspekter ved en virksomhet, og mange er ikke forberedt på den organisatoriske og kulturelle endringen som kreves. Man må styrke analysekompetansen hos ledere, øke antall beslutninger som baseres på data, og endre kulturen slik at beslutninger baseres på en miks av intuisjon og analytisk innsikt.

3. Skaff strategisk forankring. Virksomheter som er avanserte i sin bruk av analytics ser på innsamling, forvaltning og bruk av data i en strategisk sammenheng. De har langt oftere en strategisk plan for analytics og denne er samkjørt med virksomhetens overordnede virksomhetsstrategi. De benytter i større grad analytics bredt på tvers av organisasjonen, og de måler resultatene av sine analyseinitiativer.

En av åtte sier at de har en langsiktig strategi for analytics. En av fire har ingen plan i det hele tatt.

For selskaper som kan anses som innovatører innen analytics, er det fem ganger mer sannsynlig at de har en egen strategi for analytics. Det er tre knagger som går igjen i disse strategiene: Kunnskapsutvikling, forvaltning av data, og bruk av data i beslutningsprosesser. Blant selskapene som har utfordringer med å hente ut verdi, oppgir kun en av åtte at de har en langsiktig strategi for analytics. En av fire har ingen plan i hele tatt. 4. Fokuser på «rett informasjon til rett person til rett tid». Gartner Research har identifisert dette som en strategisk teknologitrend. Dette har analytics-innovatørene forstått. Det kan være en krevende oppgave, men vil trolig gi stor gevinst.

Undersøkelsen avdekker at suksessfulle strategier for analytics dramatisk endrer hvordan beslutninger fattes i organisasjonene. Mens nybegynnerne kjører piloter på hva de kan bruke dataene til, utforsker innovatørene nye måter å skape forretningsverdi på.

Studien viser at virksomhetene som lykkes best med analytics har følgende karakteristika:

  • Analytics brukes strategisk og er integrert med virksomhetsstrategien.
  • Ledelsen er både ambassadører for, og brukere av, analytics.
  • De lener seg både på analytics og intuisjon når beslutninger fattes.
  • Initiativene går lenger enn å optimalisere eksisterende prosesser, de brukes til å utforske nye muligheter og ideer.

Det er rimelig å anta at funnene i vår internasjonale undersøkelsen ikke er langt unna virkeligheten i Norge, selv om vi liker å tro at vi har kommet langt i vår digitaliseringsferd. Norske ledere med ansvar for å drive digitaliseringsagendaer gjør trolig klokt i å vie ekstra oppmerksomhet til pågående eller planlagte initiativer. Og de bør bidra til å oppdatere ledelsens digitale kompetanse om mulighetene som har åpnet seg gjennom de siste par årenes rivende teknologiske utvikling.

Kåre Nygård er administrerende direktør i SAS Institute.