ØKE BRUK: I krisetid er det viktig med god bruk av data og analyser, sier statssekretær Oddmund Hoel. (Foto: Ilja C. Hendel)

Ønsker mer bruk av data i krisetid

Nye rapporter anbefaler bedre bruk av data og analyser i kriser.

Publisert Sist oppdatert

For at Norge skal håndtere kriser bedre, trenger vi raskere tilgang til oppdaterte data, folk med rett kompetanse og regelverket må endres. I tillegg bør innhenting av kunnskap og håndtering av data være en del av beredskapsplanene i alle sektorer.

Det mener to ekspertgrupper som nå har levert sine rapporter.

Ekspertgruppene

  • Ekspertgruppene har vært ledet av Simen Markussen, seniorforsker på Frischsenteret, og Mari Rege, økonomiprofessor på Universitetet i Stavanger.
  • Gruppen til Markussen har sett på effektiv og sikker infrastruktur for deling og bruk av relevant statistikk og data i kriser.
  • Gruppen til Rege har vurdert juridiske og etiske problemstillinger knyttet til innsamling, tilgjengeliggjøring, deling og bruk av data og bruk av randomiserte forsøk i kriser. Ekspertgruppene er nedsatt av kjernegruppen for et bedre kunnskapssystem for håndtering av kriser.
  • Kjernegruppen er et samarbeid mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Folkehelseinstituttet, Statistisk sentralbyrå, Forskningsrådet og Direktoratet for e-helse.

– Når en krise inntreffer, trenger vi kunnskap raskt for å kunne vurdere omfanget av krisen og hvem som er mest berørt. Det er viktig for å ta gode avgjørelser. Vi er for eksempel avhengig av oppdaterte data for å vurdere hvilke tiltak vi bør sette inn, og i hvilken grad vi skal fortsette, avvikle eller justere tiltak, sier statssekretær Oddmund Hoel (Sp), i en pressemelding.

Koronapandemien har gjort det klart at vi må være bedre forberedt på hvordan vi håndterer behovet for kunnskap under kriser. Derfor satte regjeringen ned to ekspertgrupper i mars, som nå har levert sine forslag.

Mange gode råd

Det har blitt offentliggjort to rapporter. Den ene omhandler effektiv og sikker infrastruktur for deling av relevant statistikk og data i kriser. Den andre knyttes mot jurdiske og etiske problemstillinger opp mot innsamling, tilgjengeliggjøring, deling og bruk av data i kriser.

– Jeg vil takke ekspertgruppene for disse rapportene. Her har vi fått mange gode råd som vi ser frem til å vurdere og arbeide videre med. Jeg merker meg at begge ekspertgruppene er enige om at et godt fungerende kunnskapssystem må bygges når vi ikke er i krise, og det er et veldig viktig poeng, sier Hoel.

For å samle inn og analysere data mest mulig effektivt og trygt er det mange som må samarbeide.

Samarbeid

– Det er viktig at vi nå jobber sammen over tid på tvers av departementer og sektorer om utvikling av regelverk og infrastruktur for behandling av data, sier Hoel.

Det er en kjernegruppe av flere departementer og direktorater som nå skal jobbe videre med forslagene. Blant annet vil dette være ett av temaene i den nye langtidsplan for forskning og høyere utdanning som legges frem høsten 2022.