FORNØYDE: Direktør Jan Rylund og klinisk applikasjonsspesialist Thomas Fergestad viser kurve fra Metavision som aktivt integreres på Sykehuset Østfold. Kurve er en viktig del av pasientjournalen.
FORNØYDE: Direktør Jan Rylund og klinisk applikasjonsspesialist Thomas Fergestad viser kurve fra Metavision som aktivt integreres på Sykehuset Østfold. Kurve er en viktig del av pasientjournalen.

Bygger skyløsning for helse

Etter syv år som kontraktspartner for Imdsoft føler Evry at de har stor forståelse for hva som inngår i kravene til kvalitet og samhandling for kurve og medikasjon.

Publisert Sist oppdatert

Imdsoft er en av de store leverandørene av elektronisk kurve og medikasjon, hvor målet er økt pasientsikkerhet basert på en kvalitetsikret medikasjonsløsning gjennom hele pasientforløpet.

-- Vi leverer den tekniske løsningen til Sykehuspartner og den kliniske applikasjonsstøtten direkte til sykehusene, sier Jan Rylund, direktør for helse i Evry.

Evrys løsninger og kompetanse rettes mot sykehus, Helsedirektoratet og Helsenett. Mot kommunene er det omsorg og pleie og helsehus. It-partnere er IBM, Microsoft og Oracle, fagpartnere er Dips, Imatis og Imdsoft.

Økonomistyring ved Ahus, Oslo Universitetssykehus og Sykehuset Østfold håndteres av Evry basert på Oracle EBS.

Også fastlegene får god støtte ved at Evry drifter E-resept. Men hos en rekke spesialister som øyeleger, mangler det en reseptmodul slik at de ikke kan få skrevet ut resepter elektronisk.

Elektronisk kurve

-- Evry er en leverandør på lik linje med andre leverandører til Helse Sør-Øst. Vi benytter IMD Metavision på akuttmottak, psykiatri og somatikk. Sykehuset Østfold har rundt 400 senger på elektronisk kurve, sier Terje Gårdsmoen, direktør for teknologi Sykehuset Østfold.

Kurve er en viktig del av den elektroniske pasientjournalen. Det som til daglig kalles elektronisk pasientjournal, som norske Dips, omhandler mest den informasjonsorienterte delen som eksempel epikriser.

Kurve omfatter dokumentasjon av legemidler og kliniske parametre som blodtrykk, puls og temperatur. I det inngår det målinger, pleie, summeringer, tiltak og undersøkelser. For legemidler gjelder det forordning, klargjøring og administrasjon.

I Helse Sør-Øst RHF er det Metavision som er fagapplikasjonen for kurve. I Helse Vest RHF blir det en annen løsning fordi det ble lagt vekt på andre egenskaper ved valget i fjor. Valget endte opp med Baxter AS for kurve- og legemiddellogistikkløsningen Meona fra Meona GmbH.

I Helse Nord RHF foregår det et forprosjekt for innføring av kurve for 2.000 senger. Valget ble gjort i desember 2014 med Evry som kompetanse og driftspartner og Metavision som løsning.

På tvers

-- Elektronisk medikasjon og kurve skal være en gjennomgående kurveløsning som kan brukes på tvers av organisatoriske og faglige grenser, sier prosjektleder Bjørn Børresen i en pressemelding. Løsningen vil gi god medisinskfaglig beslutningsstøtte, oversikt over relevant pasient- og behandlingsdokumentasjon, samt god funksjonalitet for gjennomgående legemiddelhåndtering.

Utfordringen med sikkerhet og kvalitet er mange. Pasienter flytter mellom omsorgsnivåer og spesialiteter. Det er fortsatt mange papirdrevne prosesser med forskjeller i dokumentasjonsrutinene. Mange it-systemer utveksler ikke informasjon slik at data blir registrert mange ganger. Dermed blir det omfattende ressursbruk for å finne og koordinere informasjon.

Statistikk tilsier at det er pasientskade ved 16 prosent av alle sykehusinnleggelser. Av pasientskadene er tolv prosent relatert til legemidler. Mange er omfattende og en del er livstruende.

Ifølge Helse og Omsorgsdepartementets statistikk fra 2010 er 50 prosent relatert til feil dose, det som kalles forordning. Ti prosent av feilene skyldes overføring av medikamentdataene, 15 prosent skyldes klargjøringen og 25 prosent skyldes administrasjonen.

For å rette opp i, og minske feilene innføres metoden Lukket legemiddelsløyfe. Målet er at riktig pasient får riktig legemiddel til rett tid, i form av riktig dosering og administrert på rett måte. Dette betegnes «Five rights».

Sikrer sporing

-- Lukket legemiddelsløyfe sikrer sporbarhet, oppfølging og kvalitetssikring, sier Thomas Fergestad, klinisk applikasjonsspesialist i Evry med 18 års erfaring som intensivsykepleier.

Ved bruk av Metavision støttes enhetlig kurve og legemiddelinformasjon gjennom hele pasientforløpet. Lukket medikasjonssløyfe er en konsekvens. Det forutsetter tilgang til legemiddeldatabasen FEST (Forskrivnings og ekspedisjonsstøtte) hvor Statens legemiddelverk har distribuert kvalitetssikret legemiddelinformasjon i XML. Konsekvensen er integrasjon mot Apotek med lager og logistikk og eksport til det elektroniske reseptsystemet E-resept.

Data kan hentes fra medisinsk teknisk utstyr og andre systemer dersom det er laget fornuftige programvaregrensesnitt. Metavision er tilrettelagt for skytjenester, analyse og bruk av mobile verktøy. Det er på dette området Evry kan markere seg med sin driftserfaring og medisinske kompetanse.

-- Metavision er i høy grad tilpasningsdyktig. Kundene kan selv tilpasse løsningen til sine krav. Vi har sittet sammen med kunden og skrevet kravspesifikasjon, forklarer Thomas Fergestad.

Det er samarbeidet med Helse Sør-Øst for tilpasning til det nye sykehuset Østfold det henvises til. Utprøvingen har foregått på Fredrikstad sykehus. Hovedutfordringen har vært ved innleggelse og ved utskriving.

Tilkoblet

-- På Sykehuset Østfold er Metavision knyttet opp mot reseptmodulen til Dips, sier Tor Arne Viksjø, administrerende direktør i Dips.

Hensikten er at legemiddelsløyfen lukkes. Imdsoft jobber videre med nødvendige nye tilkoblinger mot laboratoriesystemer.

-- Nå er Metavision tilpasset sengepost, ikke bare intensiv. På psykiatri på Østfold har det gått bra, forklarer Jan Rylund.

Arbeidet på Sykehuset Østfold har bidratt til at Imdsoft har tilpasset Metavisison til norske forhold. Et eksempel er at oppstart av operasjoner og avslutning av operasjoner vises direkte i de trykksensitive tavlene i løsningen til Imatis. Det er medisineringen som utløser tidspunktene.

-- Dataene kan vises på pc-er og på tynne klienter forklarer Morten Andresen.

-- Vi kan mye om norske forhold og er flinke til å spesifisere hva som skal gjøres, hevder Thomas Fergestad.

Evry har bidratt med skjermbildedesign og funksjonalitet for presentasjon av informasjon.