(Foto: Istock)
(Foto: Istock)

Om kvinner, menn og it

LEDER: Det er ikke egentlig overraskende at det er flere menn enn kvinner i it-sektoren.

Publisert Sist oppdatert

Hvorfor er det så få kvinner i it-bransjen? Det er et spørsmål som har opptatt mange både i og utenfor bransjen i årevis. Til tross for stor oppmerksomhet og en rekke iverksatte tiltak, har andelen vaket rundt 20 til 30 prosent i godt og vel 20 år.

Skjev kjønnsfordeling er for så vidt gjeldende i de fleste sektorer. Selv om samfunnet åpenbart har blitt mer likestilt og de reelle valgmulighetene økt, tar kvinner og menn fremdeles i stor grad tradisjonelle yrkesvalg. Hvorfor det, lissom?

Fikk sparken

I fjor sparket Google den amerikanske programvareutvikleren James Damore. Bakgrunnen var et dokument Damore hadde skrevet som en respons på selskapets arbeid med å skape større mangfold. Han mente – i samsvar med i grunn all relevant forskning – at det i tillegg til fordommer og glasstak også er biologiske årsaker til at færre kvinner enn menn søker seg til teknologisektoren – og at den erkjennelsen må ligge til grunn i rekrutteringsarbeidet hvis målet er større mangfold.

Det falt altså i så dårlig jord at Damore først ble beordret til å jobbe hjemme, før arbeidsforholdet etter en summarisk prosess ble terminert.

Denne hendelsen har naturlig nok satt i gang en stor diskusjon i USA rundt politisk korrekthet, ytringsfrihet og private selskapers forhold til det første tillegget i den amerikanske konstitusjonen.

Forstå verden

Det er enkelt å forstå hvorfor mange synes det er vanskelig å legge vekt på biologi som forklaringsmodell i mellom-menneskelige relasjoner. Veien derfra til raseteorier og annet grums oppfattes som kort. Men, skal det tas gode valg i verden må også verden forstås. Og følgende er blant de mest underbygde vitenskapelige funnene i skjæringspunktet sosiologi, psykologi og biologi:

Det er biologiske forskjeller på menn og kvinner, som (blant annet) påvirker hvilke yrkesvalg vi tar. I noe større grad enn menn ønsker kvinner å jobbe med mennesker, og i noe større grad enn kvinner ønsker menn å jobbe med ting. Selv om det selvsagt er mange faktorer som påvirker hvilke veivalg vi gjør i livet, også inngrodde fordommer og den generelle tidsånden, kommer vi ikke unna kjønn som en sentral forklaringsvariabel.

Urealistisk visjon

Det er mange fordeler med et mangfoldig arbeidsmiljø. Ulike studier peker blant annet på høyere gruppeintelligens og bedre arbeidsmiljø. Men for at en virksomhet eller organisasjon skal lykkes, er det aller viktigste – uavhengig av kjønn, seksuell orientering eller etnisitet – kompetente og motiverte medarbeidere. Overordnet bør derfor det være en målsetning som vektes tyngre enn mangfold i seg selv. Det er selvsagt ikke til hinder for at man kan ha to tanker i hodet samtidig.

Hvis mulighetene for kvinner og menn til å søke lykke, mening og okkupasjon i livet er reelt sett like, bør vi la individene som utgjør Norges befolkning gjøre sine yrkesvalg basert på motivasjon og evner, og ikke på en urealistisk visjon om at landets demografi skal representeres 100 prosent i alle yrker. Da blir kjønnsfordelingen i it-sektoren som den blir, og vi kan slå oss til ro med det.