NYTT DIREKTORAT: – Vi skal bidra til bedre styring, ledelse og organisering i forvaltningen, sier direktør Hilde Singsaas i DFØ.

Styring, organisering og ledelse i staten samles i ett direktorat

1. januar ble fagområdene styring, organisering og ledelse i staten samlet i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding fra NTB står det at Regjeringen har besluttet å utvide DFØ med nye fagområder, og avdelingene for henholdsvis ledelse og utredning og analyse er nå overført fra Digitaliseringsdirektoratet til DFØ. DFØ har samtidig endret navn fra Direktoratet for økonomistyring til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

– Vi skal bidra til bedre styring, ledelse og organisering i forvaltningen, og etablerer nå et samlet fagmiljø for disse områdene. Målet er å bidra til mer effektiv ressursbruk i staten, sier direktør Hilde Singsaas.

Fellestjenester i staten

DFØ skal fortsatt levere fellestjenester på økonomiområdet til statlige virksomheter. I dag leverer de lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av forvaltningen.

– Gjennom å utnytte stordriftsfordeler og utvikle effektive fellesløsninger skal DFØ bidra til at statlige virksomheter kan frigjøre ressurser og i større grad konsentrere seg om kjerneoppgavene sine, sier Singsaas.

Får ansvar for statlige innkjøp

1. september 2020 flytter også avdeling for offentlige anskaffelser fra Digitaliseringsdirektoratet til DFØ.

Avdelingen jobber blant annet med kompetanseheving, digitalisering, innovative anskaffelser, innkjøpsledelse og miljøkrav i offentlige anskaffelser. Avdelingen har også ansvar for Statens innkjøpssenter.

DFØ skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom regelverksforvaltning, kompetansetiltak, rådgivning og fellestjenester.

DFØs oppgaver er å:

• forvalte økonomireglementet og utredningsinstruksen

• frambringe kunnskap om tilstand, utviklingstrekk og endringsbehov i forvaltningen og gi innspill til politikkutvikling på disse områdene

• forvalte og utvikle løsninger for statsregnskapet og statlig betalingsformidling

• bidra til ledelses- og kompetanseutvikling og yte arbeidsgiverstøtte i staten

• levere lønns- og regnskapstjenester til statlige virksomheter