Illustrasjon: iStock

DIGITALREISE: Pasienter med krav på refusjon på reiseutgifter kan nå benytte Helsenorge.no eller sende inn til Pasientreiser ANS. Illustrasjon: iStock

Pasientreiser forenkles for brukeren

Plunder og heft for å få refusjon av sine utlegg for pasientreiser skal heretter være borte. Tilgang til andre registre dokumenterer for pasienten.

Acando er et svenskeid konsulentfirma som har innarbeidet seg godt hos offentlige myndigheter med å utrede og rådgi basert på it-teknologi og arkitektur for it-systemene for offentlige arbeidsoppgaver.

- Vi er 200 ansatte i Norge hvorav 50 i Trondheim. Målet er en omsetning på 300 millioner kroner i 2016, sier Frank Rognstad direktør for forretningsutvikling i Acando.

Totalt er det ansatt 1.200 fagfolk i Acando, hvorav halvparten i Sverige og fire hundre i Tyskland.

På Helsenorge

Tidligere har det vært 17 - 19 kontorer for å håndtere saksbehandlingen med pasientreiser. Dette skal nå reduseres til fire regionale kontorer for pasientreiser i tillegg til hovedkontoret som er plassert i Skien.

Fra første oktober kan pasienter som ikke har rekvisisjon reise ved gå inn på Helsenorge.no, som er Direktoratet for e-helses store satsing. Målet er å få datakyndige innbyggere mere med i sin egen helsetjeneste. I løsningen for pasientreiser styres pasienten gjennom behovene for dokumentasjon på en brukervennlig måte.

Pasientene reiser til behandling med rekvisisjon eller uten rekvisisjon. Det er for å forenkle arbeidet for pasienten uten rekvisisjon at Acando har utarbeidet den nye løsningen. Borte blir behovet for å dokumentere at man fysisk var tilstede på behandlingen man søker reiserefusjon for.

Løsningen som betegnes heter «PRO», en forkortelse av "pasientreiseoppgjør", sørger for å slå opp i sensitiv informasjon for å dokumentere oppmøtet.

Millioner og milliarder

- Det er anslått at det var ni millioner pasientreiser i 2015. Det blir ikke færre i 2016. Omtrent halvparten er uten rekvisisjon, sier Karianne Hoel, prosjektleder for utviklingen av PRO.

Totalt utbetalte det offentlige 2,4 milliarder kroner for refusjon av pasientreiser i 2015.

Pasientene får bare refusjon for pasientreiser til behandlingssteder som er offentlig finansiert. Privat behandling uten avtale med det offentlige gir ikke grunnlag for reiserefusjon, heller ikke reiser som kan utføres med lokal minstetakst.

Tidligere samlet pasienten sine bilag og sendte dem til Pasientreiser i Skien. Det ble mye postgang.

Tidligere samlet pasienten sine bilag og sendte dem til Pasientreiser i Skien. Det ble mye postgang hvor pasienten måtte dokumentere stadig mer, slik som oppmøte på behandlingssted. Få husker å få en slik dokumentasjon med seg når de er til behandling. Før pasienten hadde fått sitt oppgjør hadde gått lang tid.

Alle dokumentene ble skannet og lagt inn hvoretter saksbehandlingen tok til. Den kunne vare i uker avhengig av kravene til pasienten. Dokumentasjonskravene kunne være forskjellige avhengig av saksbehandler.

- PRO er et eksempel på en tjeneste som automatiserer saksgang på tvers av systemer og instanser i helsevesenet. Med den nye løsningen slipper pasienten å vedlegge kvittering for oppmøte, sier Karianne Hoel.

Ingen forskjell

Med PRO er refusjonssystemet nøytralt. Det er ingen forskjellsbehandling. Avgjørelsen kan skje i løpet av minutter med utbetaling i løpet av få dager.

- Det er større grad av lik behandling. Refusjonen påvirkes i mindre grad av saksbehandler. I første omgang automatiseres de enkleste reisene. Regelbehandlingen er skilt ut i en egen regelmotor, slik at systemet kan utvides til å håndtere stadig mer kompliserte reiser, forteller Karianne Hoel.

Karianne Hoel, prisjektleder for PRO. Foto: Ahlert Hysing
DIGITALT: Karianne Hoel, prosjektleder i Acando, viser en skjerm for selvregistrering og skjema for registrering i det nye systemet PRO. Foto: Ahlert Hysing

For sammensatte og mer komplekse reiser må fortsatt foretas en vurdering. Typisk er det at pasienten måtte ta en omvei for å komme til behandlingen på grunn av uvær. Etter hvert vil regelmotoren bli utvidet slik at mer komplekse reiser også kan få automatisk vedtak om refusjon.

Acando har utviklet et nytt skjermbilde for saksbehandlerne i Pasientreiser. Saksbehandlerne i Pasientreiser benytter det samme bakenforliggende systemet som pasientene selv gjør på Helsenorge.no, men registreringen er mer effektiv på grunn av kompetanse på reiseoppgjør.

Alle dataene fra den digitalisert søknaden registreres i et arkiv basert på Oracles svenske relasjonsdatabase Mysql. Derfra hentes dataene opp for kontroll og beregning av godtgjørelse.

Utnytter arkiver

Til beregningen benyttes det en rekke arkiver. Viktig er oppmøteregisteret som inneholder sensitive personaldata. Sikkerhetskravene er derfor høye. Videre foretas det kontroll mot virksomhetsregisteret for avklaring om behandlingsstedet har en gyldig avtale slik at pasienten har krav på reiserefusjon. Det kontrolleres videre mot registeret for reiser med rekvisisjon for å unngå at pasienten krever dobbelt godtgjørelse.

Avstanden beregnes ut fra informasjon om bosted i folkeregisteret. Ved hjelp av geografisk informasjon beregnes avstanden. I kombinasjon med en regelmotor avgjøres det om pasienten kan få oppgjør.

Systemet foretar oppgjørsbehandling et par ganger i minuttet.

Systemet foretar oppgjørsbehandling et par ganger i minuttet. Resultatet er innvilget, delvis innvilget eller avslag. Det generes et vedtaksbrev og det rapporteres med hensyn til frikort og egenandeler.

- En gang i døgnet sendes informasjon om utbetaling slik at pasienten kan få dette raskest mulig på sin konto, sier Karianne Hoel.

- Vi startet i 2014 og fra 2015 hadde vi to team som drev smidig utvikling. Vi baserte oss på forslaget til oppgjør, før det endelige regelverket ble besluttet i Stortinget. Totalt har vi brukt 25 årsverk på utviklingen, forklarer Kim Betti, løsningsarkitekt i Acando.

Kim Betti, virksomhetsarkitekt i Acando. FOTO: Ahlert Hysing
ARKITEKTUR: Kim Betti, virksomhetsarkitekt i Acando, viser en skisse over de alternative måtene å få registrert utgifter til reise i det nye systemet PRO. Foto: Ahlert Hysing

Mye av løsningen er laget i Javascript med utstrakt bruk av teknologi fra det åpne programvaremiljøet som Atlassian Bamboo for kontinuerlig produksjonssetting og kontainere i form av Docker, hvor kode og driftsomgivelser er ferdig spesifisert.

Under utviklingen har det vært tett samarbeid mellom utviklere i Trondheim og ansvarlige i Pasientreiser ANS i Skien. Det har vært brukt alle mulige nye måter å samhandle på for å ha virtuelle team for den smidige utviklingen. Seks ansatte i Oslo og fem i Trondheim har jobbet frem løsningen.

- Vi hadde standup-møter med Pasientreiser og driftsleverandøren Norsk Helsenett, forteller Kim Betti.

- Pasientreiser har vært veldig involvert underveis i utviklingsløpet på flere plan. Det har vært et bra samarbeid, påpeker Karianne Hoel.

Løsningen driftes av Norsk Helsenett i et Devops-miljø, slik at ny funksjonalitet kan introduseres fortløpende framover. Hensikten er å kunne sette nye versjoner av PRO i produksjon flere ganger om dagen om det er et behov. 

- Alt i alt tror vi dette gjør hverdagen enklere for pasienter med et stort behov for å fokusere på egen helse, avslutter Karianne Hoel.

Helse