Overlege Petter Hurlen, Ahus. Foto: Ahlert Hysing

BRUKER CT-SCAN: Ahus bruker CT-scan på unge mennesker for å avgjøre om hva slags traume de har blitt påført. Overlege Petter Hurlen har ledet en studie hvor det er brukt analyseteknologi fra IBM Watson for å avgjøre om det har vært brukt for mye CT-scan. Foto: Ahlert Hysing

Watson analyserer bruk av radiologi ved Akershus Universitetssykehus

Akershus Universitetssykehus har gjennomgått bruken av CT-scan av unge mennesker for å forstå om det har vært overforbruk og hva man kan lære av positive funn. IBMs Watson bistår med datakraft og kunstig intelligens.

Det handler om barn. Det handler om akuttsituasjoner, men ikke de mest akutte. Det handler om bruk av røntgenteknologi. Det handler om avansert analyse av pasientjournaler basert på opplæring og tekstanalyse ved hjelp av IBMs Watson. 5.000 journaler har vært analysert.

Et positivt funn i helse er negativt for pasienten, spesielt for skadede barn. Et negativt funn er derimot positivt for pasienten. Et negativt funn angir at det ikke ble funnet noen skade på det pasienten ble undersøkt for.

CT-scan

Spørsmålet som ble stilt på Universitetssykehuset i Akershus (Ahus), var om det ble brukt for mye radiologi i form av CT-scan på barn mellom null og tyve år. Ved stor overvekt av negative svar, bør bruken av CT-scan vurderes nøye med hensyn til unødvendig bruk av ressurser.

- Et eksempel på et negativt funn er at det ikke ble funnet skade på leveren til pasienten, sier Petter Hurlen, overlege divisjon for diagnostikk og teknologi ved Ahus, i praksis medisinsk it-teknolog.

Til å gjøre analysen ble det brukt kompetanse fra Capgemini og teknologi fra IBM, betegnet Watson i tett samarbeid med Ahus.

- Teknologi som IBM Watson gjør det mulig å gjennom store tekstmengder på en rask måte, uten å være tvunget til å lese hver enkelt journal, påpeker Petter Hurlen.

Ahus er dermed det første sykehuset i Norge på bruk av Watson og ledende i forståelse av hva som kan oppnås med tekstanalyse. Arbeidet skjedde med personvernombudets velsignelse siden datagrunnlaget var anonymisert.

- Vi må tolke radiologirapporteringen i lys av positive eller negative funn, påpeker Eric Mandeville, ansvarlig for Watson i Capgemini Norge.

Så et potensial

Capgemini så et potensial i analyse av ustrukturert tekst basert på IBMs erfaring og kompetanse i tekstanalyse, generelt betegnet Watson.

IBMs Watson er en datamaskin og et sett med teknologier for å håndtere tekstanalyse. For å bevise sin berettigelse fikk IBM lov til å delta i en spesialutgave av spørreprogrammet Jeopardy i 2011 mot tidligere mestre hvor IBMs datamaskin Watson vant over de tidligere mestrene.

Siden har IBM rettet Watson inn mot en rekke fagområder. Innen kreftmedisin, onkologi, har Watson blitt lært opp gjennom flere år. Maskinen har bevist sin verdi, senest i sommer ved å foreslå en annen behandlingsform enn den legene hadde funnet frem til, for en 60 år gammel japansk kvinne som led av kreft.

Watson fastslo at det var en variant av kreften de japanske legene hadde funnet frem til, og begrunnet sin vurdering ved å vise til omfattende studier. De japanske legene ga Watson rett. Analysen tok bare ti minutter. Behandlingen ble endret til det Watson foreslo.

Selv om Watson har et potensial for analyse, er systemet fortsatt lite brukt. Det koster å lære opp maskinen. Det koster å bruke den. Det koster å lære opp fagfolk i forståelsen.

Watson er i praksis en familie med analyseverktøy basert på programvare.

Men Watson er ikke bare den kostbare datamaskinen basert på IBMs prosessorteknologi Power. Watson er i praksis en familie med analyseverktøy basert på programvare. Dermed kan kostnadene reduseres og bruken alminneliggjøres.

Nevnes kan Watson Analytics, Watson Explorer, Watson Knowledge Studios, Watson Trend og Chef Watson. Sistnevnte har resultert i en kokebok. Watson Explorer ble benyttet på Ahus.

- I 2013 sertifiserte vi flere konsulenter på Watson-teknologi og i 2015 ble vi sertifisert IBM Watson Business Partner. Watson Group vet at Capgemini er en partner, sier Eric Mandeville.

Todelt

Analysen som er gjort på Ahus er todelt. Først var det viktig å avdekke om det hadde vært negative eller positive funn. Dernest måtte Watson læres i å forstå konsekvensene av positive funn.

- Ahus har bidratt med medisinsk kompetanse, vi med vår kunnskap om Watson. Sammen har vi sørget for å gjøre Watson i stand til å gjennomgå store mengder radiologiske journaldokumenter, påpeker Eric Mandeville.

- Arbeidet med analyseringen ble utført fra mai til august i år, forklarer Petter Hurlen.

For å kunne gjøre det måtte programvaren læres til å forstå norsk. Dette arbeidet har blitt gjort av Capgemini siden 2013.

Capgemini har tilpasset teknologien til norsk språk. På Ahus har vi bidratt opplæring av medisinske ord og utrykk.

- Capgemini har tilpasset teknologien til norsk språk. På Ahus har vi bidratt opplæring av medisinske ord og utrykk, påpeker Petter Hurlen.

- Vi var to personer i Capgemini som sommeren 2013 jobbet med å kjøre gjennom en rekke setninger i Watson Studio, sier Mons Nørve, konsulent i Capgemini Norge.

Ifølge Capgemini tolket Watson ordene og hvilken ordklasse den trodde de hørte til. Som regel var det feil. Etter å ha rettet ordene ble det kjørt en læringsprosess på korrigeringene som var gjort. Deretter ble filen med rettede ordklasser lastet tilbake i systemet.

- Dette er maskinlæring der vi i prinsippet lager treningssettet. Det var en iterativ prosess som vi gjennomførte 20 ganger. Totalt klassifiserte vi alle ordene 1.400 setninger, forklarer Mons Nørve.

Ti uker norsk

Totalt ti ukeverk er det anslått at Capgemini benyttet på norskopplæring. Det inkluderer to ukeverk for opplæring i begreper for radiologi i år. Det måtte lages ordlister og regler. Jobben ble gjort under sommeren i år.

Å lage regler for bruk tok rundt tre uker. De omfatter bare en del av området radiologi.

- Reglene ble spisset inn mot vår problemstilling. Vi lagde kategoriene traume og annen patologi, forklarer Mons Nørve.

Ordet traume betyr skade eller sår. Det omfatter belastende hendelser som kan føre til plager. Psykologisk traume omfatter en hendelse som eksempelvis krigsopplevelser, som kan føre til psykiske skader med plager i ettertid. For barna, det vil si personene mellom null og 20 år, var det fysiske traumer.

- Radiologi er et videre begrep enn røntgen og omfatter også CT, MR, ultralyd. Begrepet bildediagnostikk er enda videre og inkluderer nukleærmedisin, forklarer Petter Hurlen.

Eric Mandeville og Mons Nørve i Capgemini. Foto: Ahlert Hysing
LÆRTE MASKINEN NORSK: Eric Mandeville, ansvarlig for Watson i Capgemini, og Mons Nørve i Capgemini, har sørget for at Capgemini har blitt sertifisert på Watson og blitt en Business Partner. Dermed kunne de tilby Ahus analyserer av pasientjournalene til unge mennesker basert på opplæring av Watson til å forstå norsk radiologi.

Det er i forbindelse med en akuttsituasjon at de unge utsettes for CT-behandlingen. Det er for å lære at Watson blir brukt på pasientjournalene på de unge menneskene.

- Vi har et vell av erfaringer i journalene, men fordi de er skrevet i fritekst har de hittil vært lite tilgjengelige for analyse og kvalitetssikring. Vi så bare på røntgensvarene, påpeker Petter Hurlen.

Anonymiserte data

For å få gjort analysen lastet Capgemini inn Watson Explorer på datamaskinutrustningen for forskning på Ahus basert på Intels teknologi. Deretter ble maskinene matet med journaler fra 5.000 unge. Alle dataene var anonymisert.

- Det har vært gjort mindre analyser, men en slikt omfattende analyse har aldri vært gjort tidligere. I løpet av 20 sekunder fikk vi 5.000 svar. Med tusen studenter ville det tatt noen timer. Skulle jeg ha gjort det selv, ville det tatt flere år, sier Petter Hurlen.

FORKLARE: Denne modellen av CT-scan brukes sammen med dukken for å lære barn hva som skal skje når de skal analyseres. Foto: Ahlert Hysing
FORKLARE: Denne modellen av CT-scan brukes sammen med dukken for å lære barn hva som skal skje når de skal analyseres.

Før analysen ble gjort måtte programvaren lære. Det ble gitt eksempler på negative svar for at analyseprogramvaren skulle forstå. Så ble programvaren kjørt for å finne ut hva den fant. I begynnelsen var det mye galt.

- Maskinen kom med forslag. Deretter lot vi den lære hva som var riktig. Det tok ni iterasjoner. Da var 98 prosent av forslagene korrekte, forklarer Petter Hurlen.

De 98 prosentene gjaldt klassifikasjonen av negative svar. For de positive svarene ønsket man å se nærmere på hva slags traumer de unge hadde vært utsatt for.

Derfor ble det bygget opp en ontologi på norsk, det vil si begreper knyttet til skaden, for å avgjøre hvor i kroppen skaden hadde oppstått. I den forbindelse klassifiserte Petter Hurlen 10.000 ord som medførte at Watson kunne anslå traumens tilknytning til forskjellige hoveddeler i kroppen, organsystemer, som at skade i lunge er knyttet til brysthulen.

Tilpasset norsk

- Capgemini har tilpasset teknologien til norsk språk. På Ahus har vi bidratt med å lære den medisinske ord og uttrykk, sier Petter Hurlen.

For det aller meste i journalen er en beskrivelse av hva som er gjort og hvordan legen har tenkt. Det er for å tolke dette at analysen med Watson må bygge på en onkologi for å forstå behandlingen. Ved å gjøre ekstra analyser vil Ahus vurdere om det bør settes krav til fagspråket.

For de negative funnene var de utrykt på forskjellige måter.

- Negative funn var uttrykt på 41 forskjellige måter. Det gjør ikke noe for helsepersonellet forstår at det ikke ble funnet noe, sier Petter Hurlen.

Eksempelvis klarte Watson å skille ut informasjon som «fant ikke leverskade».

For de positive funnene fant Watson frem til at det hadde eksempelvis vært blødning og fraktur (brudd) i Femur (lårbenet). Ytterligere undersøkelser vil bli foretatt basert på svarene fra analysene. Målet er lære mest mulig om unge menneskers traumer.

Helse