Vil ha kort innovasjonstid og rask gevinst

DIGITALISERES: Oljeindustrien er i stor endring. Digitaliseringsbehov skaper muligheter, og it-avdelingen står sentralt i arbeidet. Montasje: Redaksjonen

Vil ha kort innovasjonstid og rask gevinst

Oljeindustrien har blitt kastet ut i en voldsom endring etter kollapsen i oljeprisen. Det skaper motivasjon for digitalisering, og it-avdelingen har en sentral rolle som pådriver.  

Det er bare to år siden oljeprisen lå på over 100 dollar fatet. Investeringsprosjektene i oljeindustrien stod i kø.  Dessuten hadde det vært gode tider i mange år.

Høsten 2014 startet nedturen svært brått. På noen uker var oljeprisen halvert og nedturen fortsatte i månedene som fulgte. I skrivende stund ligger oljeprisen og vaker på noen og førti dollar.

Følgende er selvfølgelig dramatiske for industrien. Verden over har flere hundretusen mistet jobben i det prosjekter blir stoppet, og de store oljeselskapene fortsetter å svinge sparekniven og kutter prisene til sine leverandører. Flere hundre milliarder kroner er kuttet i kostnader. Men ett sted må det stoppe.

- Jeg er sikker på at toppledelsen i oljeselskapene ser at de ikke kan komme dit de ønsker gjennom fortsatte kutt, men at veien går gjennom å investere i teknologier og løsninger som optimaliserer operasjonell feltdrift og arbeidsprosesser i organisasjonen for øvrig, sier Erik Wold i analyseselskapet Rystad Energy.

Vil digitalisere

Tor Jakob Ramsøy jobbet i mange år i konsulentselskapet Mckinsey med olje- og gassbransjen, før han i fjor satset på Arundo - et selskap som blant annet leverer analyseverktøy til den samme industrien. 

 Ramsøy forteller at han nå opplever digitaliseringsfokuset til toppledelsen i olje- og gasselskaper som svært sterkt.

 - Det gjelder både for toppledelse og styret, sier han men etterlyser flere konkrete digitaliseringsprosjekter.

 - Det er veldig mange som snakker om det, men ikke så mange som gjør noe med det, fortsetter Ramsøy. 

 - Hva er din anbefaling?

 - Fokuser på piloter som leverer verdi. Bruk disse for å evaluere hvordan man best organiserer arbeidsprosessene eller hvilken teknologi som skal benyttes, sier han og legger til:

- Det er bedre enn den andre veien rundt - hvor du først må ha løst alt det organisatoriske og prosessmessige før man tør starte å eksperimentere.

It-avdelingen sentral

Erik Wold i Rystad sier it-avdelingen er svært sentral i digitaliseringsarbeidet.

Han mener it-avdelingene må bidra til at bedriftene utarbeider en bred digitaliseringsstrategi og forankrer denne i toppledelsen.

- Digitalisering er overskriften på mange muligheter til automatisering og mer effektiv drift.

Selv om mange effektiviserings- eller automatiseringsløsninger vil leveres av eksterne leverandører, mener Wold at it-avdelingen må tilrettelegge for at nye systemer kan tas i bruk av organisasjonen.

- Ikke minst er det viktig å sørge for at systemene integreres på en fornuftig måte i hele virksomheten, sier han og presiserer:

- Løsninger som forblir i egne siloer leverer ikke sitt fulle potensiale.

Kjapp effekt

Tor Jakob Ramsøy anbefaler it-avdelingen å initiere prosjekter som kan gi umiddelbar eller i alle fall rask effekt.  Og med effekt mener han både reduserte kostnader, men vel så viktig å tenke på økte inntekter og produktivitet.

Ramsøy mener it-avdelingen historisk sett har vært de som har jobbet tettest opp til digitale løsninger, som nå blir en del av fagsystemer innen drift og vedlikehold. 

- Hvordan kan it-avdelingen bli relevante og drive digitaliseringen fremover sammen med forretningssiden?  Hvordan unngå lange prosesser og gammel tenkning forbundet med typiske ERP- og infrastrukturprosjekter?  spør Ramsøy retorisk før han selv svarer:

- Fokuser på forretningsverdi!

Som eksempel nevner han tilstandsbasert vedlikehold (condition based maintenance) hvor det finnes gode eksempler på at man leverer både hurtig og store verdier.

- Ellers er det viktig å tenkte på det som man kan gjøre annerledes eller rett og slett slutte å gjøre ved digitalisering. Her tror jeg det er viktig ikke bare prøve å emulere gamle prosesser og metoder med ny teknologi, sier Ramsøy.  

Han mener også det kan være fornuftig å hente ideer og inspirasjon fra industrier som har kommet lenger enn olje- og gassindustrien.

Roboter, automatisering og kroppsnært

For olje- og gassindustrien er det ikke noe nytt å bruke ny teknologi for å gjøre prosessene mer effektive, eller å få mer olje og gass ut av brønnene og forekomstene. Eksempler sidelengs boring og såkalt ”fracking” - hvor en blanding av vann, sand og vann sprøytes inn for å øke trykket å få mer olje og gass ut.

Men ifølge energisjef Brian Richards i konsulentselskapet Accenture, er det nuller og ett-tall som legger grunnlaget for den neste transformasjonen av industrien.

I en video på konsulentselskapets nettsider snakker Richards om fire komponenter som skal illustrere hva vi nå står overfor: kroppsnær teknologi, droner, analyser og automatisering.

For det første mener han en blanding av den fysiske virkeligheten og digital informasjon (augmented reality - utvidet virkelighet), sammen med automatisering vil hjelpe oljeselskapene til å bli mer effektive - både med de fysiske og mentale prosessene.

Det handler da blant annet om kroppsnær teknologi (Wearable computing), hvor andre kan følge med på hva du ser og hører og kan hjelpe til med vedlikehold, sikkerhet og trening.

Videre kommer automatisering av fysiske prosesser. Her nevnes droner og roboter, hvor man bruker droner for inspeksjon av plattformen eller rørledninger, generell overvåking, samt væranalyser.

- Beslutningsprosesser vil kunne støttes av en utvidet digital virkelighet, inklusive analyser fra data man har fra før - kombinert med data innhentet fra sensorer (IoT) i sanntid, sier Brian Richards og kommer da til den fjerde kvadranten som er automatisering.

 - Her har vi automatisering av beslutningsprosesser hvor man fjerner arbeideren helt og bruker kognitiv datakraft og maskiner som lærer og tar beslutninger basert på dataene den har. I mange tilfeller er menneskene  milevis unna hva en maskin klarer, sier Accenture-konsulenten.

- Dataene er viktigst

Tor Jakbob Ramsøy i Arundo tror også roboter og automatisering vil stor betydning for bransjen i årene som kommer. 

- Men det er ikke robotene i seg selv som er viktigst, men programvaren og algoritmene som styrer robotene.  For at algoritmene skal være treffsikre blir tilgang til data, mye data , svært viktig.  I oljeindustrien, som alle andre industrier, er det uklart hvem som eier data, samt hvem som skal ha tilgang, sier Ramsøy.

Også Erik Wold i Rystad ser at automatiserte prosesser komme for fullt. Han mener også roboter i større grad vil erstatte mennesker. 

- Definitivt, som i andre bransjer. Oljebransjen har ikke akkurat ledet an, til tross for både komplekse og risikofylte operasjoner. Mennesker vil det alltid være behov for, men forhåpentligvis i mindre utsatte stillinger.

Erik Wold forteller videre om mange gode prosjekter som kan bidra til bedre effektivitet og økt lønnsomhet. Som eksempler nevner han selskaper som Edrilling Systems, Petrostreamz, Robotic Drilling Systems – som alle jobber med å blant annet optimaliserer boreprosessen.

- Selv er jeg mest opptatt av big data-prosjekter der selskapene analyserer tidligere operasjonelle data for å bedre forstå egen ”performance” og ”best practice”, sier han.

Bedre sikkerhet og effektivitet

Edrilling Systems har sitt utspring fra Sintef Petroleum Research, som fortsatt er på eiersiden. 

I korte trekk lager selskapet matematiske modeller som beskriver det som skjer i brønnene, noe som gir mulighet for sanntidsovervåking ved boring.

- Vi samler inn data og sammenfatter målingene for å kunne forutse om det er i ferd med å skje noe feil, sier forskningsleder Knut Steinar Bjørkevoll ved Sintef Petroleum Research.

De digitale prosessene skal sørge for at mulige hendelser blir oppdaget tidligere. Det kan være innstrømning av hydrokarboner i borehullet, eller at trykket i reservoaret er høyere enn man trodde. Hendelser man for all del vil unngå er at brønnen sprekker, mister kontrollen på brønnen, eller at for eksempel borestrengen setter seg fast.

Samtidig vil man ikke stoppe prosesser basert falske advarsler. Mer nøyaktige og sikre målinger gir økt trygghet ved å redusere alvorlige ulykker og reduserer økte kostnader ved stopp i prosessen på feil grunnlag.  

Bjørkevoll forteller at det er mange parameter som måles og bruker algoritmene. For eksempel at du får opp riktig mengde masse opp.

- I slike prosesser får man gjerne diffuse utslag, og det er jo mange parametere. Derfor blir det om å gjøre å se når det er uskyldige utslag - og når det er et eller annet på gang, sier han.

Bak løsningen ligger det altså avanserte algoritmer, store datamengder fra sensorer og andre kilder, som igjen krever mye datakraft for å presenteres i sanntid.

Målingene blir visualisert for boremannskapet.

- Her har det vært viktig å filtrere ut informasjonen som vises. Og slik er det gjerne med ny teknologi som blir implementert, man må begrense seg til det brukerne mener er nyttig. De har allerede mye informasjon å forholde seg til, sier Knut Steinar Bjørkevoll.  

Trener på land

Visualiseringen har også gjort det mulig å lage en treningssimulator. Dermed kan boremannskapet sitte å trene i en kinosal på land, i stedet for å ta opp tid på riggen og samtidig kunne trene på forskjellige situasjoner som kan oppstå.

Forskningsansvarlig for olje og gass hos Sintef forteller også om en stor interesse for automatisering i bransjen.

- Maskinene har sin styrke og menneskene har sin. Styrken vi mennesker har er nok å takle uventede situasjoner bedre. Vi er mer fleksible. Datamaskiner er jo rigide.

 - Men på litt sikt?  

 - Det blir nok lenge slik i oljebransjen som med fly, du får god støtte av datamaskinene, men beholder pilotene. Menneskene få imidlertid god hjelp til å gjøre en tryggere å bedre jobb. Men vi vil nok også i større grad se at enkeltpersoner blir flyttet på land og det gir en besparelse i det at de ikke er offshore.

 - Til slutt noen råd til gjennomføringen av den digitale transformasjonen?

 - Økt fokus på løsninger som gir gevinster på kort sikt. Og resultatene skal være målbare.

It-bransjen