Bergenserne tok helsegullet hem

Bergenserne tok helsegullet hem

Emeistringsprosjektet til Helse Bergen vant årets Ehelsepris på Health World-konferansen i går.

I går ble Helse Bergen og Haukeland Universitetssykehus premiert for sitt E-meistringsprosjekt, under festmiddagen i kjølvannet av Healthworld. Tove Karoline Knutsen fra Arbeiderpartiet delte ut prisen.

Emeistring er først i landet med å tilby terapeutassistert internettbehandling i spesialisthelsetjenesten. Emeistring er en videreutvikling av forskningsprosjektet "Kartlegging og behandling- Angst hos barn og voksne", Helse Vest.

- Målet til eMeistring-prosjektet er å implementere, utvikle og forske på assistert internettbehandling for ulike pasientgrupper. I april 2013 tok vi imot våre første pasienter og det er nå 6 terapeuter i Helse Bergen som bruker metoden. Etter forespørsel fra andre poliklinikker og kommuner holder vi nå på å etablere behandlingen utenfor Helse Bergen. Behandlingsprogrammene er rettet mot mennesker med sosial angst og panikklidelse, heter det i nominasjonen.

- Vi prøver nå ut tilsvarende program for depresjon, med muligheten til å utvikle tilsvarende program for pasienter innen psykiatri og somatikk.

Innholdet i programmene, utviklet av professor Andersson, professor Carlbring med kollegaer ved Linkõping og Stockholms Universitet, består av tekst, oppgaver, øvelser og spørreskjema. Web-løsningen er utviklet for eMeistring og består av tekst som pasienten leser, samt interaktive oppgaver, øvelser, spørreskjema og meldingsfunksjon.

Assistert internettbehandling

Grunnet elektronisk utveksling av sensitiv personinformasjon benytter pasient og behandler sikkerhetsnivå 4 for å logge seg på. Behandlingen krever terapeutassistanse før, under og etter behandlingen. Behandlingen er bygget opp av 9 moduler der behandler vurderer progresjon i behandlingen og tilgang til neste modul. eMeistring har, i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi, startet opp utdanningstilbud i veiledet selvhjelp.

- Omtrent en tredel av alle uførepensjoner i Norge er knyttet til psykiske lidelser, i stor grad angst og depresjon. Mer spesifikt gir angst alene eller i kombinasjon med depresjon en økt risiko for sykefravær. Kognitiv atferdsterapi er en dokumentert effektiv behandling for angstlidelser. Samtidig vet vi at de som får behandling mottar denne først etter mange år, og kun en av fire får tilbud om dokumentert effektiv behandling. Assistert internettbehandling gir oss mulighet til å nå fler med dokumentert effektiv behandling ettersom behandlingskapasiteten per behandler øker med 3-4 i forhold til ansikt-til-ansikt behandling. Assistert internettbehandling understøtter også en aktiv pasientrolle gjennom at behandlingsprogrammet gjennomføres av pasienten og er fullt tilgjengelig for pasienten i etterkant av behandlingen, heter det i nominasjonen.

- Videre er det gjennom samhandlingsreformen et uttalt mål å tilby effektiv behandling på lavest mulig omsorgsnivå (BEON-prinsippet). Assistert internettbehandling kan være en metode for å nå dette målet ettersom metoden kan gjøres tilgjengelig på primærhelsenivå. Assistert internettbehandling bidrar til et differensiert helsetilbud i fremtidens helsevesen der den digitale pasient og behandler kan møtes på nett. Til sammen gir dette oss muligheten til å redusere individuelle og samfunnsmessige kostnader knyttet til hyppig forekommende lidelser så som angst og depresjon.

Andre og tredje

På andreplass kom Helsedirektoratets Slutta, et nettsted i tillegg til en app som skal hjelpe unge til å slutte med røyk og/eller snus.

- I nasjonal helse- og omsorgsplan er man opptatt av tiltak som styrker pasientens egen evne til å mestre. Brukermedvirkning er et sentralt tema. Gode, kvalitetssikrede verktøy for selvhjelp vil kunne gi helsepersonell god hjelp og avlaste helsesystemet i fremtiden. Møte mellom pasient og behandler i dagens helsetjeneste, er i stor grad basert på konsultasjoner ansikt-til-ansikt. IKT-løsninger og elektroniske medier åpner nye muligheter for å møte etterspørselen etter tjenester, heter det i nominasjonspapirene.

Tredjeplassen var det Drammen kommune som ble tildelt, for et demens/GPS-prosjekt de har kjørt sammen med Sintef. Prosjetktet er kalt Trygge spor.

- Bruk av velferdsteknologi, i dette prosjektet knyttet til GPS, kan gi pasienter og brukere bedre muligheter til selvstendighet og trygghet og til å klare seg på egenhånd i dagliglivet, kan man lese.

Hele 31 prosjekter var nominert i år. Juryen bestod av 17 personer fra it/helse-bransjen.

Offentlig Sektor