Cathrine M. Lofthus. FOTO: Leif Martin Kirknes

FRIGJØR RESSURSER: I løpet av syv år som den kommende avtalen med Hewlett Packard Enterprise (HPE) omfatter, vil Helse Sør-Øst ha et innsparingspotensial på 1,9 milliarder kroner. Utvides kontrakten med ytterligere tre år, anslås innsparingspotensialet til 3,7 milliarder kroner. - Dermed frigjør vi ressurser som kan brukes på pasientbehandling eller investeringer, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. FOTO: Leif Martin Kirknes

Sparer 3,7 milliarder kroner med outsourcing

Sykehuspartner blir totalt forvandlet. Hewlett Packard Enterprise har vunnet en kontrakt for levering av databearbeiding til Helse Sør-Øst RHF.

Sykehuspartner ble dannet for å effektivisere databehandlingen på alle sykehusene i Helse Sør-Øst RHF. Det skulle være unødvendig at hvert sykehus hadde kompetanse på datamaskineri og alle nødvendige applikasjoner for å støtte helsepersonellet i sitt daglige arbeid.

Nå er det ytterligere effektivisering på gang. Sykehuspartner skal få en ny rolle hvor det å drifte it-infrastrukturen blir overlatt til andre. Derfor pågår det et prosjekt for å definere Sykehupartners sine nye oppgaver for fremtiden.

- Sykehuspartner er fortsatt regionens ikt-tjenesteleverandør og ansvarlig for leveranse av alle ikt-tjenester, sier Thomas Bagley, direktør teknologi og e-helse, Helse Sør-Øst RHF.

Omdefinere

Prosjektet for å omdefinere rollen til Sykehuspartner vil omfatte at HPE vil overta en rekke av de ansatte som til daglig steller med driften av tjenestene og datamaskineriet.

Ifølge vedtak i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF i september skal 150 ansatte overtas av HPE i forbindelse med inngåelse av kontrakten. Det tilsvarer rundt ti prosent av de ansatte i Sykehuspartner. HPE blir en underleverandør til Sykehuspartner.

Vår hovedoppgave er pasientbehandling.

- Vår hovedoppgave er pasientbehandling. Vi forvalter store ressurser for på vegne av samfunnet og det er vår plikt å bruke disse ressursene best mulig. Vår utredning viser at vi kan hente ut betydelig gevinst ved å inngå en avtale med en ekstern partner. Dermed frigjør vi ressurser som kan brukes på pasientbehandling eller investeringer, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF i en intern melding.

I løpet av syv år som den kommende avtalen med Hewlett Packard Enterprise (HPE) omfatter, vil Helse Sør-Øst ha et innsparingspotensial på 1,9 milliarder kroner. Dette er jobbet frem med støtte fra revisjons og konsulentfirmaet EY (tidligere Ernst & Young) og med kvalitetsvurdering fra Det norske Veritas.

Utvides kontrakten med ytterligere tre år, som den kommende avtalen vil tillate, anslås innsparingspotensialet til 3,7 milliarder kroner.

Vurderingene er gjort ut fra programmet modernisering av helseregionens infrastruktur som i perioden 2013 - 2020 har en prognose på tre milliarder kroner i investering. Ved utgangen av 2015 var det brukt 1,016 milliarder kroner.

Det årlige investeringsnivået ligger på 300 til 400 millioner kroner. Økes investeringsnivået til rundt 600 millioner kroner vil det bidra til tidlig gevinstuttak. Moderniseringen forventes avsluttet innen 2025. Ved en investering på 600 millioner kroner anslås det at moderniseringen kan avsluttes to år tidligere enn planlagt.

Modernisering

Moderniseringen av infrastrukturen omfatter utstyr for helsepersonellet hvor stikkordet er dynamisk arbeidsflate, telefoni med stikkord IP og samordnet kommunikasjon, nettverk med stikkord felles nettverksløsning på tvers av lokasjoner og trådløse nettverk, samt datasenter hvor forenkling, konsolidering og felles plattform er stikkord.

Innsparingsvurderingen er foretatt i forhold til å drive Sykehuspartner de neste syv årene som i dag. For sykehusene skal dette bety at de får et moderne tilbud på infrastruktur med samme kvalitet, med lavere risiko og raskere enn ved egen leveranse.

- Avtalen innebærer en virksomhetsoverdragelse av driftspersonell fra Sykehuspartner til HPE, forklarer Thomas Bagley.

Thomas Bagley, Helse Sør-Øst RHF. FOTO: Ahlert Hysing
Thomas Bagley, Helse Sør-Øst RHF. FOTO: Ahlert Hysing

Avtalen med HPE som skal inngås i midten av oktober, er et resultat av delprosjektet ikt-infrastruktur moderniseringsprogrammet.

- Avtalen er nå tildelt Hewlett Packard Enterprise og planlegges signert så snart klagefristen utløper, sier Bagley.

Grunnen til at avtalen ennå ikke er inngått er at partnere i saken skal kunne påklage avgjørelsen. Like fullt har Helse Sør-Øst gått ut med informasjon om at HPE er blitt valgt.

- Helse Sør-Øst har gitt Sykehuspartner i oppdrag å inngå avtale med leverandøren som samlet sett har det mest fordelaktige tilbudet. Jeg er glad for mulighetene dette gir oss for å modernisere ikt-infrastrukturen i regionen, påpeker Cathrine M. Lofthus.

Ingen kommentar

Selv sier HPE at de ikke kan kommentere en avtale som foreløpig ikke er inngått. Avtalen vil omfatte datasentre, nettverk, pc-er og telefoni. Ingen applikasjoner inngår.

Varigheten er syv år med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år.

- Et partnerskap er et riktig grep for at vi skal møte sykehusenes behov for innen ikt-området og bli et ledende kompetansemiljø på pasientnære ikt-løsninger, sier Mariann Hornnes, administrerende direktør i Sykehuspartner.

- Etter at HPE i samarbeid med Sykehuspartner har fullført moderniseringen, inkluderer avtalen drift vedlikehold og oppgraderinger av ikt-infrastrukturen, fortsetter Bagley.

Det skulle tilsi omtrent tre generasjoner med datamaskiner, nettverk og lagring. Datamaskineriet skal ifølge Helse Sør-Øst plasseres i Norge fordelt på to datasentre med et ytterligere senter for sikring av vitale data.

I dag benyttes datatjenester fra Basefarm, Digiplex og Evry. Hvordan det blir i fremtiden er det usikkert å si noe om. Skal man tro Helse Sør-Øst vil tjenesten bli levert av to norskeide datasenterleverandører som er plassert i Oslo og omegn.

Færre applikasjoner

En viktig forutsetning er at applikasjonsporteføljen reduseres fra rundt 3.000 til maksimum 700. Sykehuset Vestfold som har vært veldig restriktive, har rundt 200 applikasjoner. Oslo Universitetssykehus og Sykehuset Østfold har foretatt rasjonaliseringsprosjekter for å ta ned antall applikasjoner. Deres portefølje er under maksimalnivået. Oslo Universitetssykehus har redusert antallet applikasjoner fra 2.200 i 2012 til rundt 600 nå.

En annen viktig forutsetning er at alle helseforetakene benytter felles tjenestenivå med samme krav til tjenestenes tilgjengelighet, tid til feilretting og samme tekniske og funksjonelle bruk av sikring og informasjonssikkerhet.

Sikring går på tiltak for ikke å miste data eller å være slepphendt med sensitive data. Informasjonssikkerhet går på å sikre at data ikke kommer på avveie ved angrep og datalekkasje. Roller vil avgjøre hvilke data en helsemedarbeider vil få tilgang til.

Ifølge Helse Sør-Øst er det en absolutt forutsetning at alle krav til informasjonssikkerhet og personvern er ivaretatt i henhold lov og forskrift.

Helseforetakene vil derfor bli involvert i det kommende arbeidet i regi av Sykehuspartner og HPE. En rask gevinstrealisering krever innsats fra alle parter.

- Det er et omfattende arbeid som har vært utført av ansatte i Sykehuspartner over lang tid for å være forberedt på å inngå en avtale. Involvering har vært særs viktig for å sikre avtalen og mulighetene den vil gi. Vi ser frem til å innlede et samarbeid med HPE og arbeide tettere med sykehusene fremover. Vi opplever et sterkt engasjement for å komme i gang, avslutter Mariann Hornnes.

Offentlig Sektor