FORENKLER TILSKUDD: Regjeringen foreslår å endre bredbåndsordningen og gi mer makt til fylkeskommunene. Illustrasjonsfoto: Arkivfoto Telecom Revy

Lavere veksttakt på høyhastighet

80 prosent av norske husstander har tilgang til bredbånd med hastighet på minst 100 Mbit/s. Men bare 27 prosent i spredt bebygde områder.

På landsbasis er dette en økning på to prosentpoeng det siste året. Årets før var økningen fem prosentpoeng. Årsak: Fiber vokser dels på bekostning av kabel.

Mer fiber

Bredbånd basert på fiber bygges ut i raskt tempo, og 52 prosent av husstandene har nå tilgang til fiber. Det som bør bekymre politikerne er at veksten Norge hadde året før var mer enn dobbelt så stor som den var det siste året fram til juli 2017.

Dette går frem av den årlige dekningsrapporten fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Undersøkelsen som er utført konsulentselskapet Analysys Mason kartlegger tilgangen til bredbånd for norske husstander og næringsbygg, basert på data innhentet fra tilbyderne av bredbånd per utgangen av første halvår 2017. Tallene beskriver hvor mange husstander som med relativt enkle grep kan få tilgang til høyhastighets bredbånd. Antall faktiske abonnement er ikke målt i denne undersøkelsen, men presenteres i rapporten om det norske markedet for elektronisk kommunikasjon, i oktober.

Informasjonsgrunnlaget som danner bakgrunn for dekningsrapporten, er mottatt fra 113 tilbydere av fast bredbånd. I tillegg er dekningskartene for operatørene av mobilnett (Telenor, Telia og ICE) analysert.Bredbånd basert på fibernett eller kabel-TV-nett kan gi hastigheter på 100 Mbit/s eller mer (nedstrøms). Dekningen for disse to teknologiene og med denne hastigheten, har økt fra 78 prosent av husstandene ved utgangen av første halvår 2016, til 80 prosent på samme tidspunkt i 2017.

Det skjer en kraftig utbygging av fiberbredbånd. Per utgangen av første halvår 2017 hadde 52 prosent av alle husstandene tilgang til fiber. Dette er en økning fra 46 prosent på samme tidspunkt i 2016.

Fiber tar fra kabel

Utbyggingen av fiber skjer imidlertid i noen grad i områder som allerede har tilbud om bredbånd over kabel-TV-nett. Mens om lag 140 000 flere husstander har fått tilbud om fiber det siste året, er økningen i antall husstander som har fått tilbud om bredbånd med hastighet på minst 100 Mbit/s, begrenset til om lag 44 000.

For første gang er antall husstander som har tilgang til bredbånd over fibernett, høyere enn tilsvarende for bredbånd over kabel-TV-nett. Samtidig registreres det for første gang en nedgang i antall husstander som har tilgang til kabel-TV-nett.

Ved utgangen av første halvår 2017 hadde 51 prosent av husstandene tilgang til bredbånd over kabel-TV-nett. Tilsvarende andel ett år tidligere var 53 prosent. Nedgangen har i stor grad sammenheng med at en del kabel-TV-nett erstattes med fibernett helt frem til sluttkunden, og bredbåndet blir dermed registrert som fiber.

Godt grunnlag

I undersøkelsen kartlegges også avstanden fra den enkelte husstand til nærmeste fibernode. Dette gir en indikasjon på mulighetene for videre utbygging av fiber til enda flere husstander. 73 prosent av husstandene ligger mindre enn 100 meter fra nærmeste fibernode per utgangen av første halvår 2017. Dette er en økning fra 67 prosent på samme tidspunkt i 2016. 95 prosent av totalt antall husstander ligger mindre enn én kilometer fra nærmeste node. 

Store variasjoner

86 prosent av alle husstander har mulighet til å få bredbånd basert på fibernett, kabel-TV-nett eller VDSL. I tettbygde strøk er denne andelen hele 97 prosent, mens den er nede i 40 prosent i spredtbygde områder. Tilbudet vokser imidlertid relativt raskere i spredtbygde strøk. Der var økningen fra utgangen av første halvår 2016 til samme tidspunkt i 2017 på tre prosentpoeng. Til sammenligning var tilsvarende økning i tettbygde strøk på mindre enn ett prosentpoeng.

Telecom revy gjør oppmerksom på at her tar Nkom med VDSL som ikke kan levere skikkelig høy hastighet på 100 Mbps eller mer.

Flere valgmuligheter

En økende andel av husstandene kan velge mellom både ulike tekniske løsninger og flere leverandører når de skal abonnere på bredbånd. Ved utgangen av første halvår 2017 kan 42 prosent av husstandene velge mellom minst to tekniske løsninger for hastigheter på 30 Mbit/s nedstrøms. Tilsvarende andel på samme tidspunkt i 2016 var 39 prosent. Samtidig kan 47 prosent av antall husstander velge mellom to eller flere tilbydere for bredbånd med denne hastigheten. Det er tre prosentpoeng mer enn på samme tidspunkt i 2016.

Næringsvirksomhet og offentlig sektor

Undersøkelsen kartlegger i tillegg bredbåndsdekningen for næringsbygg. Den omfatter både bedrifter og virksomheter i offentlig sektor. Disse har ofte mer sammensatte bredbåndsbehov enn tilfellet er for husstander.

60 prosent av næringsbygg med virksomheter som driver forretningsmessig produksjon av varer og tjenester, har tilgang til bredbånd med hastighet på minst 100 Mbit/s nedstrøms og oppstrøms (symmetrisk). Det er høyere andel enn for husstander. Tilsvarende tall for skoler er 76 prosent. Dette omfatter bygg med grunnskoler og videregående skoler. Datagrunnlaget for næringsvirksomhet og offentlig sektor er mer omfattende enn tidligere, og tallene for 2017 er derfor ikke sammenlignbare med året før.