AVGJØRENDE: - Det er helt avgjørende at vi sammen med staten og samarbeidskommunene kommer frem til en bærekraftig og troverdig plan for organisering, styring og finansering av journalarbeidet for den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sier KS' styreleder Bjørn Arild Gram. (Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS)
AVGJØRENDE: - Det er helt avgjørende at vi sammen med staten og samarbeidskommunene kommer frem til en bærekraftig og troverdig plan for organisering, styring og finansering av journalarbeidet for den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sier KS' styreleder Bjørn Arild Gram. (Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS)

KS med oppfordring til den nye regjeringen

Ber om å prioritere videre arbeid med samhandling og felles kommunal journal.

Publisert Sist oppdatert

Kommunesektorens organisasjon (KS) etablerer interimselskap for det videre arbeidet med felles kommunal journal.

– Vi forutsetter at ny regjering fortsetter arbeidet, og ser frem til samarbeid om hvordan det best skal realiseres, organiseres og styres, sier styreleder Bjørn Arild Gram i en melding fra KS.

Etableringen av selskapet Felles kommunal journal interim ble gjort som et samarbeidsprosjekt mellom kommune og stat for å få til bedre samhandling og et journalløft for kommunene.

– For å bedre arbeidshverdagen til helseansatte må informasjonen den enkelte helsearbeider trenger være enkelt tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig. Da trenger vi gode samhandlingsløsninger, men også en betydelig utvikling av kommunenes journaler, sier Gram.

Endret innretning

Stortinget ga i desember 2020 føringer om en endret innretning i arbeidet med å realisere et digitalt løft for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Utgangspunktet er samhandling og stegvis åpen plattform i dialog med markedet. Nå konkretiseres dette i et samarbeidsprosjekt mellom statlige myndigheter, KS og samarbeidskommuner i alle fylker utenfor Midt-Norge.

KS mener det er avgjørende at ny regjering prioriterer utvikling av en nasjonal samhandlingsplattform for god utveksling av pasientinformasjon mellom de ulike helseaktørene. Spesielt gjelder dette på legemiddelområdet.

KS og kommunene mener at arbeidet med journal må sees i tett sammenheng med etablering av den nasjonale samhandlingsplattformen hos Norsk Helsenett og at fremtidig organisering må ta hensyn til dette.

– I tillegg er forutsigbare økonomiske rammebetingelser og fortsatte bidrag fra staten avgjørende for å få det til, sier Gram.

Må være bærekraftig

Arbeidet med å gi de kommunale helse- og omsorgstjenestene et samordnet digitalt løft har pågått lenge. I 2020 satte Stortinget krav til justert kurs og utvikling av oppdatert styringsdokument for journalarbeidet for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Stortinget bevilget 93 millioner kroner for 2021, og signal om ytterligere bevilgninger for 2022. Pengene ble gitt med klare forutsetninger om at det ble etablert et eget selskap for arbeidet. Det skriver KS i meldingen.

– Det er helt avgjørende at vi sammen med staten og samarbeidskommunene kommer frem til en bærekraftig og troverdig plan for organisering, styring og finansering, sier Gram.

Samarbeidsavtaler

KS har inngått strategiske samarbeidsavtaler med Helse- og omsorgsdepartementet og med samarbeidskommunene Bergen, Bodø, Bærum, Hammerfest, Kristiansand, Ringsaker, Stavanger og Vinje om selskapsetableringen og det videre arbeidet i Felles kommunal journal-prosjektet.

Prosjektet har også løpende dialog og erfaringsutveksling med Oslo kommune, som er en viktig bidragsyter i det nasjonale ehelsearbeidet på kommunal side, og ser på muligheter for styrket strategisk samarbeid med Oslo kommune fremover.