SAMMENHENG: Åshild Egerdal mener det er en sammenheng og at der det er mangfold og inkludering, er det også bedre klima for nytenkning. Dette viser at digitalisering henger nøye sammen med god ledelse og innovasjon, mener hun. 

SAMMENHENG: Åshild Egerdal mener det er en sammenheng og at der det er mangfold og inkludering, er det også bedre klima for nytenkning. Dette viser at digitalisering henger nøye sammen med god ledelse og innovasjon, mener hun. 

Digitalisering på ledernes agenda

Statsansattundersøkelsen viser en økning av statlige ledere som ønsker å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering. Likevel er det fortsatt en vei å gå på det digitale området.

Flere statlige ledere ønsker å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering. Det viser Statsansattundersøkelsen som er blitt sendt ut til cirka 8000 statsansatte toppledere, mellomledere og medarbeidere.

Likevel er det ikke digitalisering som er øverst på prioriteringslistene. 

Økning tross alt

Statsansattundersøkelsen måler jobbengasjement og gjennomføringsevne, virksomhetenes evne til å inkludere, klima for nytenkning, opplevd omstillingsevne, utnyttelse av kompetanse og trakassering.

Lederne rangerte tre ledelsesoppgaver de ser på som spesielt viktige de neste tre årene.

Her kom ledelse av endrings- og omstillingsprosesser på topp, med 46 prosent. Mens motivasjon og engasjement hos medarbeidere kom på en god andreplass med 44 prosent, havnet det å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering på bunn – med 41 prosent.

Selv om bare 41 prosent av lederne oppgir at de ser det å utnytte digitale muligheter som veldig viktig fremover, er dette en markant økning fra undersøkelsen i 2016. Da svarte kun 25 prosent av lederne det samme.

Variasjoner

– Resultatene fra undersøkelsen viser at det har skjedd en endring i hvordan ledere i staten opplever lederrollen sin, og at flere ledere nå bruker mer tid på ledelse. Lederne rapporterer i større grad nå enn tidligere at virksomheten gjennomfører vedtatte planer og at det er samsvar mellom overordnede mål og hvilke oppgaver som prioriteres, sier avdelingsdirektør i Difi, Åshild Egerdal, i en nyhetsmelding på Difi.no.

Selv om 41 prosent av lederne oppgir at de ser det å utnytte digitale muligheter som en prioritert oppgave fremover, er det fortsatt et gap mellom dette og hva de faktisk bruker tiden på.

Undersøkelsen viser at noen statlige virksomheter har tatt store, digitale sprang, mens andre ledere i utvalget er kritiske til hvorvidt virksomheten er rigget for å kunne utnytte muligheter som digital utvikling gir.

Digitalisering og ledelse

Egerdal sier at det å utnytte digitale muligheter ikke bare handler om å forstå teknologi, men like mye om kompetansebygging og måten virksomheten organiserer arbeidet på.

– Det er også interessant å se at der ansatte opplever støtte i arbeidsmiljøet og evne til mangfold og inkludering, er det også bedre klima for nytenkning. Dette viser at digitalisering henger nøye sammen med god ledelse og innovasjon, sier Egerdal.

Undersøkelsen viser at digitale ressurser er en viktig driver for gjennomføringsevne.

Kun 42 prosent av lederne mener at virksomheten har tilstrekkelige midler til digital utvikling. 57 prosent mener de har tilgang til nødvendig digital kompetanse. De statlige lederne innser også at de trenger bedre rutiner for å holde ansattes digitale kompetanse oppdatert, heter det i meldingen.

Les mer om undersøkelsen her. 

Digitalisering