DIGITALT SKIFTE: Som pasienter må vi ha krav på at alt helsepersonell har digital kompetanse, mener kronikkforfatter. Illustrasjon: iStock
DIGITALT SKIFTE: Som pasienter må vi ha krav på at alt helsepersonell har digital kompetanse, mener kronikkforfatter. Illustrasjon: iStock

Gi meg digitale helserettigheter

KRONIKK: Digitalisering handler om smartere og mer effektive løsninger for å skape bedre tjenester.

Publisert Sist oppdatert

I helsesektoren vil digitalisering, automatisering og roboter være redningen. Det handler om å skape tryggere, sikrere og raskere løsninger for diagnostisering og behandling, og det handler om å drive helsesektoren smartere og mer effektivt. Det er mulig, og nettopp EHIN-konferansen som Ikt-Norge koordinerte i Oslo nylig viser det. Over 1.000 deltagere, 130 foredragsholdere og 40 ehelseselskaper var i to dager sammen - der nye og eksisterende digitale helseløsninger ble vist fram, og framtidens helsesektor ble diskutert.

Vi står overfor et digitalt skifte i helsesektoren. Når eldrebølgen slår inn er det digitale helsetjenester som må til for at samfunnet skal kunne opprettholde grunnleggende pasientbehov. Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå vil det i 2030 være et underskudd på 32.000 ansatte i helsesektoren. Det vil ikke være mulig å utdanne så mange. Behovet for mer arbeidskraft kan dempes med en digitalisert helsetjeneste. Det er bred politisk enighet om raskere digitaliseringstakt, men vi vet at e-helse er et komplekst og sårbart område.

Skal vi lykkes med et digitalt samfunn må digitaliseringen være bruker,- og pårørendeorientert, men også håndterlig for de ansatte. Som innbyggere har vi helserettigheter, godt forankret i pasientloven: Vi har rett til å få vurdert vår helsetilstand. Vi har rett til informasjon og medvirkning, og rett til innsyn i egen journal.

Med overgang til digital helsesektor trenger vi likevel digitale helserettigheter, og Ikt-Norge har derfor tatt til orde for slike:

​Retten til at informasjon følger innbyggeren:

Informasjon og helsedata må alltid være tilgjengelig, på en sikker måte. Det jobbes med digital pasientjournal "Én innbygger - én journal", men vi trenger en mye bredere visjon om bruk av personlige data i helseprosesser. Ikt-Norge ber om en lovfestet rett til at det offentlige lager en sikker og bærekraftig infrastruktur der innbyggere kan forvalte sine egne data, og gjøre dem tilgjengelig for helsepersonell når det er nødvendig.

Retten til digitalisert helseinformasjon:

Retten til at all helseinformasjon om pasienten digitaliseres og tilgjengeliggjøres for den enkelte, også for andre som skal ha tilgang på helsedata, på vegne av pasienten.

Retten til personifisert behandling:

Ny teknologi og digitale analyseverktøy må tas i bruk. God beslutningsstøtte kan spare liv, og data som beslutningstøtte gir mulighet til å stille bedre og raskere diagnoser ved bruk av data. Dataanalysesystemer må derfor brukes for å skape et mer personifisert behandlingsopplegg.

Retten til å bo lengst mulig hjemme:

De fleste av oss ønsker å bo hjemme, også når vi er syke. Velferdsteknologi som for eksempel GPS-løsninger for demente og roboter som "No Isolations AV1" for langtidssyke barn muliggjør dette. Andre løsninger er monitorering etter hjerteoperasjoner hvor spesialisten fra sykehuset har ansvar, og ikke bare kommunene. Med flere kronisk syke og en aldrende befolkning er det samfunnsøkonomisk lønnsomt at flest mulig bor hjemme.

Retten til digitalt kompetent helsepersonell:

Digitalisering av helsevesenet vil gi helsepersonell nye muligheter, men også nye utfordringer. Som pasienter må vi ha krav på at alt helsepersonell har digital kompetanse. Helsepersonell på sin side må kunne betjene og gjøres trygge i bruken av digitalt utstyr. De som jobber i helsesektoren fra kommunehelsetjenesten til statlige sykehus, må ha innsikt i digitale prosesser, personvern og datainnsamling, og forstå konsekvensene av bruk av digitale flater og mobil kommunikasjon i behandlingsøyemed.

Helsesektoren må åpne for adopsjon av digital innovasjon fra andre næringer.

Helsesektoren må åpne for adopsjon av digital innovasjon også fra andre næringer. Skal vi skape verdens beste framtidshelse må digitale næringer involveres i utviklingen av Norges digitale helserettigheter. Dette er noe av det vi har diskutert under EHIN-konferansen, og denne diskusjonen må vi fortsette. Sammen må helsepersonell, politikere, helsemyndigheter og bransjen utvikle og skape en ny framtid for pasienter og pårørende. Samtidig er det viktig å minne om David Blumenthals, tidligere helse-ekspert i Obama administrasjonen, ord:

"The implementation of Health IT is not a technical project, it´s a process of social change."

Heidi Austlid er generalsekretær i Ikt-Norge.