POSITIV: Sven Seljom, norgessjef i helseteknologiselskapet Evondos, registrerer at folk flest er mer positive til omsorgsteknologi nå enn før. (Foto: Evondos)

Økende tro på teknologi for velferd

Ny undersøkelse viser at mange tror at teknologi vil hjelpe på behovet for velferdstjenester i alderdommen.

Publisert Sist oppdatert

At det kommer en eldrebølge i framtiden som vil stille helt nye krav til både trygdesystem og velferdstjenester, har nok de fleste nå tatt inn over seg. I en helt ny undersøkelse svarer 70 prosent av de spurte at de er helt eller delvis enige i påstanden om at det blir mangel på personell innen helse og omsorg i framtiden. Samtidig svarer over 40 prosent av de spurte at de er helt eller delvis enige i at bemanningsbehovet kan løses av ny teknologi.

Velferdsteknologi

Disse tallene kommer fram i en spørreundersøkelse gjennomført i juni i år av Norstat på oppdrag fra velferdsteknologiselskapet Evondos. Norstat spurte et web-panel på 1013 personer, i et representativt utvalg, blant annet fordelt på alder, kjønn, bosted, utdannelsesnivå og inntekt.

— Vi opplever at det skjer et stemningsskifte i befolkningen, og at flere og flere venner seg til tanken om at teknologi blir en del av omsorgtjenestene framover, og også oppfatter at dette er en god løsning, sier Norgessjef for Evondos, Sven Seljom i en pressemelding.

Utsette aldershjemmet

Ett av løftene til velferdsteknologiene er at de skal bidra til at eldre mennesker kan bo hjemme hos seg selv lenger, før behovet for omsorgsboliger og aldershjem melder seg. Dette sier halvparten av de spurte i undersøkelsen helt eller delvis enige i.

Til denne påstanden var av mennene i undersøkelsen mer positive enn kvinnene. 45 prosent av de spurte kvinnene var positive, mens hele 57 prosent av mennene svarte det samme. Interessant nok var det de yngste, i aldersgruppen 18 til 29 år, og de eldste over 50 år som var mest positive til dette spørsmålet. I begge disse gruppene var mer enn halvparten positive. Samtidig var det de med høyest utdannelse og inntekt som var mest positive.

Bedre tjenester?

Undersøkelsen spurte også om hva folk trodde om utviklingen av selve kvaliteten på tjenestene ville bli, når mer teknologi tas i bruk. Her var svarene litt mer jevnt fordelt, der til sammen 36 prosent trodde at tjenestene vil bli litt eller mye bedre, mens 33 prosent av de spurte trodde det motsatte.

På dette punktet var det den yngste aldersgruppen som var mest positiv, der nær halvparten trodde at tjenestene ville bli litt eller mye bedre. Når vi ser på svarene sortert etter utdannelse og inntekt, er det også her de med høyest utdannelse og inntekt som er mest positive.

— Holdningene er faktisk mer positive enn vi hadde ventet, og langt mer positive enn de var noen år tilbake. Da var den generelle holdningen at teknologi ville gå på bekostning av varme hender, sier Seljom i pressemeldingen.