Det nye smøremiddelet

It sparer oljeindustrien for millioner av kroner hvert år. Oljeeksportindustrien er en konsekvens. Men it nevnes knapt blant ledere i industrien.

Publisert Sist oppdatert

I over førti år har det vært arrangert oljekonferanser. De snakker om de store linjene. Hvordan skal skip kunne bidra i letearbeidet er et eksempel. Den store konferansen om integrerte operasjoner på NTNU, er et annet.

Felles for de fleste oljekonferansene er at det ikke snakkes om it selv om problemstillingene som skal løses, ikke lar seg gjennomføre uten. Det skyldes at de fleste ser på it bare som et verktøy, selv om det er dette verktøyet som avgjør om det er mulig å finne selve oljeforekomstene eller gjennomføre ilandføringen.

Det store gassfeltet Snøhvit i Nord Norge hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten Olga. For Olgas evne til å bidra til at gass, olje og vann kan transporteres i samme rørledning på havbunnen har medført at ekstra olje kan utvinnes.

Men tidligere forskningssjef på Ife Kjell Hugo Bendiksen er ukjent, unntatt for noen få. Men resultatet av hans og andres arbeid som resulterte i Olga, er kåret til den største norske oppfinnelsen etter 1980. Oljeindustrien som benytter Olga burde satt Kjell Hugo Bendiksen på sokkel.

Schlumberger er en maktfaktor i oljeindustrien. Schlumberger forstår verdien av it. De kjøpte Olga for flere milliarder kroner, for Olga sparer den norske oljeindustrien for mange hundre millioner kroner hvert år.

For norsk programvare har bidratt vesentlig i alle faser av oppstrøm, det vil si arbeidet med å få oljen ut av brønnene og opp på land. Men Olga er ikke den eneste norske programvaren Schlumberger har skaffet seg. Reservoarprogramvaren Petrel er et annet eksempel på norsk utvikling.

Også innen oljeindustrien er it uvurderlig. Det blir ikke bygget noen teknisk utrustning uten at it har bidratt til konstruksjonsarbeidet. Det blir ikke laget nye løsninger uten det har vært foretatt betydelig datamodellering. Det blir ikke samlet seismiske data uten it-teknologi. Det blir ikke avgjort hvor det er mulig å finne olje uten avansert it.

Vurderingen krever kraftige datamaskiner og avansert matematikk. Statoils totale bearbeidingskapasitet overgår sannsynligvis kapasiteten i resten av Norge, men ikke alle Statoils maskiner er i Norge. Mye bearbeidingskapasitet er i Houston.

Oljeselskapene har brukt enorme investeringer for å søke og finne olje. Heldigvis var størrelsen på de tildelte blokkene store slik at det ikke ble for mange tørre letebrønner før man fant noe drivverdig. Ekofisk er funnet i blokk to.

Man brukte de midlene som trengtes for å finne, utvinne og raffinere oljen. Mongstad ble det første eksemplet på kostnadsoverskridelser.

Over tid har kostnadsnivået blitt for høyt. Nå skal det ned. Det er ikke mulig uten tiltak som i stor grad benytter it. Oljen i allerede oppdagete felt skal utnyttes bedre. Det krever større forståelse for reservoarene, utenkelig uten avansert teknologi.

Statoil har derfor startet en kampanje hvor kostnadsnivået skal ned. Spesialprogramvare skal erstattes av standardisert programvare der det er mulig. Kompetanseselskaper som Accenture og Capgemini overtar mye av den praktiske it-virksomheten i Statoil. Nødvendig, men ikke viktig programvare vil bli erstattet av det enkleste som kan finnes.

Ideen er å ha kompetanse på det som virkelig er betydningsfullt for virksomheten. Det er programvare som kan bidra til effektivisering av de viktige funksjonene. Konsekvensen er i mange tilfelle samarbeid.

Det er ikke nytt. Alle de seismiske dataene ble besluttet samlet i en felles databank av datidens ledende oljeselskaper. Basen ble betegnet Petrobank, i dag Diskos, et seismisk arkiv hvor dataene kan hentes ut og bearbeides på nytt med bedre algoritmer. Ideen er å utnytte eksisterende felt bedre og oppdage mindre forekomster som ligger som haleheng. Det svenske oljeselskapet Lundin fant olje der ingen andre trodde det var noe.

Men oljeselskapene er veldig lukkete. Da ConocoPhillips vant fiberprisen fikk ikke it-ansvarlig for infrastruktur lov til å utdype hvordan fiberen ble utnyttet av informasjonsavdelingen. At oljeselskapene vil verne om sine viktige data og sine immaterielle verdier er naturlig, men at de lukker seg for omgivelsene er lite passende i en pågående samfunnsdebatt.