VIL HA OVERSIKT: Regjeringen vil ta grep for å sikre mer kontroll over datasenternæringen. (Foto: Arne Joramo)

Regjeringen vil styrke den nasjonale kontrollen med datasentre i Norge

Planlegger å fremme forslag til ny ekomlov før sommeren.

Datasenterreguleringen i ny ekomlov vil innføre registreringsplikt for datasenteroperatører i Norge, med tilknyttede opplysningskrav, og stille krav om forsvarlig sikkerhet i datasentre på lik linje med ekomtilbydere. Reguleringen innebærer også en utvidet rolle og ansvar for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, herunder økt tilsyn med datasenternæringen. Det skriver Kommunal- og distriktsdepartementet i en pressemelding.

Nasjonal kontroll

– For å sikre bedre nasjonal kontroll med de datasentrene som er i Norge, sendte vi i fjor et forslag om ny datasenterregulering i den nye ekomloven på høring. Datasenter er en del av vår digitale infrastruktur og det er derfor viktig at vi har god oversikt og kontroll over virksomhetene, sier Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Regjeringen vil i det kommende arbeidet med ekomforskriften, som vil operasjonalisere de lovfestede kravene i datasenterreguleringen i ny ekomlov, se nærmere på en forskriftshjemmel som åpner for regler som sikrer at det eksisterer informasjon om datasenteroperatører og deres kunder, og legge til rette for at EOS-tjenestene og politiet kan få tilgang til slik informasjon når det foreligger rettslig grunnlag for det. Samtidig må dette balanseres opp mot behovet for hensiktsmessige rammevilkår for næringen.

– Datasenternæringen har frem til nå ikke vært regulert på lik linje med ekominfrastruktur. Samtidig har næringen vokst kraftig i Norge siste årene. Nå tar regjeringen grep for å sikre mer nasjonal kontroll over denne næringen, sier Justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).