SLØYFE: En automatisert og digitalisert lukket legemiddelsløyfe reduserer feilmedisinering, gir bedre oversikt over hvilke legemidler man har og trenger, samt frigjør sykepleiers tid. (Foto: Pixabay)

Et enormt potensial for å redde pasienters liv og helse

Mer enn hver niende pasient som blir lagt inn på et sykehus blir utsatt for en såkalt utilsiktet hendelse. Dette kan reduseres betydelig gjennom å automatisere håndteringen av medisiner, kombinert med digitalisering.

Publisert Sist oppdatert

Norske sykehus meldte inn flere tusen hendelser årlig av svikt og avvik til Meldeordningen i Helsedirektoratet, før ordningen ble avviklet sommeren 2019. I Helsedirektoratet anslår de at dette bare er toppen av isfjellet. Mørketallene er sannsynligvis det mangedobbelte, og feilstatistikken er sørgelig stabil fra år til år.

Ifølge Helsedirektoratets rapport Status og utviklingstrekk for spesialisthelsetjenesten ble hele 11,9 prosent av alle pasienter innlagt ved somatiske sykehus i Norge i 2018 utsatt for en «utilsiktet hendelse», der en av hovedårsakene er relatert til feilmedisinering.1 Helsetilsynet anslår dessuten at inntil 1000 pasienter årlig dør direkte eller delvis som følge av feilmedisinering.2 Til sammenligning omkom 110 personer i trafikken på norske veier i 2019.

Feilmedisinering er en alvorlig belastning ikke minst for pasientene selv og deres pårørende. Men også for helsepersonellet som jobber under konstant press for ikke å gjøre fatale feil, og for samfunnet som taper enorme summer på at noen pasienter ikke blir friske og utskrevet raskt nok, eller blir enda sykere og dør.

Tall fra internasjonale studier overført til norske forhold, viser at utilsiktede hendelser forårsaker anslagsvis 595.000 ekstra liggedøgn på norske sykehus.3 Ifølge Helsedirektoratets analysenotat SAMDATA – Spesialisthelsetjenesten koster et liggedøgn cirka 17 000 kroner.4 Dermed kommer de rene sykehuskostnadene ved utilsiktede hendelser opp i svimlende 10 milliarder kroner årlig. Da har vi ikke regnet inn de samfunnsmessige kostnadene.

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil vi mangle 28 000 sykepleiere innen 2035.5 10 milliarder kroner hadde kommet godt med når vi på bare 15 år skal tette gapet fra dagens 33 000 årsverk til 61 000 årsverk. Dessuten: Internasjonale studier viser at dagens sykepleiere bruker mer enn 20 prosent av sin arbeidstid til å håndtere og administrere gammeldagse rutiner og systemer for å håndtere medisiner.6 Ved å automatisere denne prosessen vil man trolig kunne frigjøre flere tusen årsverk bare fra dagens arbeidsstokk til å fokusere på direkte pasientpleie og bidra til bedre pasientsikkerhet.

Et dansk doktorgradsarbeid har nylig dokumentert at Universitetshospitalet i Århus og Hospitalsapoteket Region Midtjylland reduserte risikoen for feilmedisinering med hele 87 prosent ved å gå over fra manuell medisinhåndtering med dobbeltkontroll, til en helautomatisert håndtering gjennom Lukket Legemiddelsløyfe.7 I tillegg melder sykehusapoteket om et helsepersonale som bruker betydelig mindre tid i medisinrommet, og får frigjort mye tid til pasienthåndtering og generelt omsorgsarbeid.

Lukket legemiddelsløyfe er en elektronisk støttet prosess for legemiddelhåndtering, der informasjon fra ordinering til og med administrering overføres sømløst mellom ulike IT-systemer. Dokumentering i prosessen gjøres elektronisk og er sporbar. Hver enkel medisin produseres maskinelt identifiserbart på endosenivå.

Framme ved pasientens seng, skanner sykepleieren pasientens armbånd og den forseglede dosen med medisin. Slik øker kontrollen og minimerer risikoen for feilmedisinering ved menneskelige feil.

Det er også et paradoks at man i dag opplever betydelig mangel av kritiske legemidler, samtidig som det anslås at sykehusene kaster 7–10% av all medisin som handles inn.8 Ved å automatisere prosessene i større grad, kan man redusere omfanget av svinn og kassasjon til et absolutt minimum. Det bidrar til økt tilgang på legemidler, bedre sykehus-økonomi og en positiv miljøeffekt.

For at sykehusene skal kunne oppnå best mulig pasientsikkerhet, best anvendelse av knappe ressurser og sikre en bedre sykehusøkonomi, bør sykehusene automatisere prosessene i langt større grad enn hva som er tilfelle i dag. Med tanke på de mange gevinstene som ligger i dette, både økonomisk og ikke minst menneskelig, er det nesten ufattelig at norske politikere ikke har som høyeste prioritet å få dette på plass.

Petter Solum, avtroppende administrerende direktør i Vingmed ASTor Havnes, påtroppende administrerende direktør i Vingmed AS

Referanser:

1) https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/samdata-spesialisthelsetjenesten/IS-2851%20Status%20og%20utviklingstrekk%20for%20spesialisthelsetjenesten%20SAMDATA%202018.pdf/_/attachment/inline/a7be058f-3f52-4f16-a98a-9c621b9a29ff:d16f126d7ca105b03bd34d541b41682d2ffba30b/IS-2851%20Status%20og%20utviklingstrekk%20for%20spesialisthelsetjenesten%20SAMDATA%202018.pdf

2) https://www.nrk.no/norge/opptil-1000-dor-av-feilmedisinering-1.508195

3) https://www.npe.no/globalassets/dokumenter-pdf-og-presentasjoner/eksterne-publikasjoner/uheldige_hendelser_i_helsetjenesten_pasientfortellinger.pdf

4) https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/samdata-spesialisthelsetjenesten/Samdata%20spesialisthelsetjenesten%202013-2017.pdf/_/attachment/inline/86d8c9a2-0ee8-4ba1-980d-0b3c0de2d717:ecab416df070be8b4870be085bbcaf3dddc315f3/Samdata%20spesialisthelsetjenesten%202013-2017.pdf

5) https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/arbeidsmarkedet-for-helsepersonell-fram-mot-2035

6) https://www.researchgate.net/figure/Distribution-of-Day-Shift-Nursing-Time-Among-Direct-Patient-Care-Activities_tbl3_319473968

7)https://www.researchgate.net/publication/324089572_Complex_automated_medication_systems_reduce_medication_administration_errors_in_a_Danish_acute_medical_unit

8) https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/kaster-medisiner-for90-millioner-i-aret-1.887086