LIVSHENDELSER: Slik ser illustrasjonen, som følger den nye digitaliseringsstrategien, ut. (Skjermdump: Regjeringen)

Dette er digitaliseringsstrategien

Regjeringen la tirsdag frem Norges nye digitaliseringsstrategi for offentlig sektor.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har i dag lagt frem Norges nye digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. Målet er å få brukerne til å oppleve én digital offentlig sektor. For første gang legger regjeringen og KS frem en strategi med felles mål og tiltak.

– Digitalisering skal bidra til en mer effektiv offentlig sektor, mer verdiskaping i næringslivet og ikke minst en enklere hverdag for folk flest. Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor legger viktige føringer for oppgavene vi skal løse sammen frem mot 2025, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup, i en melding på Regjeringen.no.

Syv livshendelser

I strategien prioriteres syv viktige livshendelser. Hver av dem utløser en rekke rettigheter og tilbud i ulike sektorer og forvaltningsnivåer. Strategien legger opp til at det skal utvikles sammenhengende tjenester innenfor hver livshendelse, uavhengig av hvilken sektor eller hvilket forvaltningsnivå som står bak. Strategien peker på hvilket fagdepartement som er ansvarlig for å utvikle sammenhengende tjenester på området.

Å få barn (Arbeids- og sosialdepartementet)

Å ha et alvorlig sykt barn (Helse- og omsorgsdepartementet)

Miste og finne jobb, inkludert ta et utdanningsvalg (Arbeids- og sosialdepartementet)

Ny i Norge (Kunnskapsdepartementet)

Dødsfall og arv (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Starte og drive en bedrift (Nærings- og fiskeridepartementet)

Starte og drive en frivillig organisasjon (Kulturdepartementet)

En virtuell assistent

Den nye strategien legger også opp til mer innbyggerorienterte løsninger der brukerne får enklere tilgang til egne data, og tilbud om tjenester som er skreddersydd den enkeltes behov.

– Jeg ser for meg at innbyggerne skal få sin virtuelle assistent, en digital medhjelper som følger deg rundt i universet av offentlige tjenester. Assistenten kan hjelpe til med å finne frem – uavhengig av hvilken offentlig nettside man er på, sier Astrup i meldingen.

Ifølge digitaliseringsministeren skal den virtuelle assistenten kunne bære med seg informasjon om deg til enhver tid, slik at offentlige tjenesteytere som skal levere en tjeneste til deg, enkelt kan få tilgang til relevant og nødvendig informasjon – uten at du må fylle ut enda et skjema.

Målet er at den skal være tilgjengelig uansett om man er på Lånekassens, helsestasjonens eller barnehagens nettsider. Dette er ifølge Astrup helt nytt, og det skal bare være Estland og Australia som har lignende prosjekter.

Deling på tvers

– Stat og kommune skal jobbe systematisk sammen for å skape sammenhengende tjenester som løser brukernes behov. Folk bryr seg jo ikke om en tjeneste leveres fra bydelen, kommunen, fylkeskommunen eller staten. Det viktigste er at tjenesten holder høy kvalitet. Derfor er jeg glad for at statlig og kommunal sektor legger frem en felles digitaliseringsstrategi, sier Astrup.

Digitaliseringsministeren stod tirsdag på scenen på Difis årlige digitaliseringskonferanse. Der var han opptatt av samarbeid på tvers mellom offentlig og privat næring.

For å få til bedre og mer sammenhengende tjenester, er det nødvendig med tilgang til data. Strategien legger opp til mer deling av data på tvers i offentlig sektor, heter det i meldingen.

 I tillegg vil regjeringen at mer åpne data skal publiseres for innovasjon og verdiskaping i næringslivet, og at det skal etableres et eget ressurssenter for deling av data.

For å kunne dele mer data og lage sammenhengende tjenester, må regelverket være moderne og tilpasset.

– Lover og regler skal bli digitaliseringsvennlige. Her har vi gjort mye, men på noen områder er det behov for å gjøre mer, sier Astrup.

Dette står i innledningen til strategien:

Målet for arbeidet går frem mot 2025, og går ut på følgende:

 • offentlig sektor digitaliseres på en åpen, inkluderende og tillitvekkende måte
 • flere oppgaver løses digitalt, og som sammenhengende tjenester
 • alle innbyggere, næringsdrivende og frivillige organisasjoner som har evne til det, kommuniserer digitalt med offentlig sektor
 • offentlig sektor utnytter potensialet i deling og bruk av data til å lage ­brukervennlige tjenester, og for å bidra til verdiskapning for næringslivet
 • kommunale og statlige virksomheter bygger sine tjenester med utgangspunkt i et felles digitalt økosystem for samhandling
 • kommunale og statlige virksomheter henter gevinster fra digitalisering på en systematisert måte

For å oppnå disse målene og understøtte digital transformasjon, fokuserer strategien på følgende innsatsområder:

 • Brukerne skal settes i sentrum gjennom utvikling av mer sammenhengende tjenester basert på viktige livshendelser
 • Offentlig sektor skal samhandle bedre om digitale tjenester og effektivisere ressursbruken gjennom styrket samordning på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer, og systematisk uthenting av gevinster fra digitalisering
 • Data skal i større grad deles og gjenbrukes i offentlig sektor, og åpne data skal publiseres for innovasjon og verdiskaping i næringslivet
 • Nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling, fellesløsninger og felles arkitekturer, skal etableres i et helhetlig og overordnet styrt og koordinert økosystem
 • Samarbeid med privat sektor på digitaliseringsområdet skal styrkes for å oppnå bedre og mer effektive tjenester og for å legge til rette for innovasjon