STARTEN: Joakim Lystad hevdet under Stortingshøringen at Moderniseringsprogrammet først startet opp på slutten av 2012, mens det etter hva Computerworld får opplyst skal ha startet i august samme år. (Foto: Nav)
STARTEN: Joakim Lystad hevdet under Stortingshøringen at Moderniseringsprogrammet først startet opp på slutten av 2012, mens det etter hva Computerworld får opplyst skal ha startet i august samme år. (Foto: Nav)

- Politikerne villedes av Joakim Lystad

En kilde med god innsikt i it-arbeidet i Nav hevder at Lystad snakker usant når han påstår at Nav oppdaget problemene rundt Moderniseringsprogrammet og Uførereformen først i mars/april 2013.

Publisert Sist oppdatert

Fredag forrige uke var en rekke ledere, organisasjoner og eksperter kalt inn til åpen høring på Stortinget for å belyse problematikken rundt ikt-Moderniseringsprogrammet i Nav.

Etter hva Computerworld har blitt fortalt skal flere av opplysningene Nav-sjefen kom med under høringen være ukorrekte.

- Joakim Lystad kom med flere usannheter under fredagens høring. Den groveste er hans fortelling om tidslinjen, sier en kilde vi har god grunn til å tro er velinformert om saken.

Les også: Lystad bekrefter tap på inntil 170 millioner

Misvisende

Under Stortingshøringen måtte Lystad forsvare hvorfor Moderniseringsprogrammet, et prosjekt det tok tre år å planlegge, ble skrinlagt etter kun noen måneder.

- Jeg skulle gjerne ha gitt et entydig svar på det, men jeg tror ikke jeg kan, var arbeids- og velferdsdirektørens tilbakemelding.

Lystad hevder at det var Nav selv som oppdaget at det var noe som skurret under moderniseringsprosjektet, men at de ikke så dette før på vårparten i 2013.

- Vi oppdaget problemene selv gjennom vår egen kvalitetssikrer i mars/april, beskrev han under fredagens høring.  

Etter det Computerworld forstår er dette feil. Lystad skal ha fått advarsler lenge før mars/april 2013 - uten å gjøre noe med problemene. Det skal ha vært mangel på helhetlig styring av arbeidet med uførereformen, og modernisering skal ha blitt løftet frem som en stor risiko allerede høsten 2012.

Et helhetlig design for Moderniseringsprogrammet skal også ha blitt etterlyst av ikt-direktøren samme høst, dette ble ikke minst viktig etter at programmet avgrenset seg mot å ta et totalansvar for Uførereformen.

Lystad skal ha ventet med å agere til det var for sent å berge moderniseringsarbeidet, men måtte ofre det for å sikre Uførereformen.

- Å kalle realisering av Uførereformen for starten på moderniseringsarbeidet, blir misvisende, sier vår kilde, - all den stund den realiseres på en plattform som ikke ble vurdert som egnet til å etablere den fleksibiliteten som er ett av de absolutte kravene til moderniseringsarbeidet.

- Det er flott at Uførereformen gjennomføres i tide, men det har ikke nødvendigvis noe med modernisering å gjøre.

Mere tid

Lystad hevder også i høringen at Moderniseringsprogrammet startet opp først på slutten av 2012, mens det etter det vi får opplyst skal ha startet i august samme år, med kraftig oppbemanning med ressurser fra utviklingsleverandører gjennom høsten.

- At mangel på framdrift og svikt i estimatene tidlig ble oppdaget, forandrer ikke på dette faktum, presiserer vår kilde.

Tiden Lystad hadde på seg til å gjøre noe med situasjonen, var dermed mye lengre enn den han oppga i høringen.

Etter det Computerworld har fått vite, ble aldri Steria den strategiske samarbeidspartneren som avtalen åpnet for, men leverte primært enkeltkonsulenter der linjen trengte forsterkning, først og fremst i Nav ikt, slik Steria-sjef Kjell Rusti forklarte i høringen.

I denne anskaffelsen la Nav vekt på at samarbeidspartneren ikke skulle sitte i en dobbeltrolle med oppgaver på både kunde- og leverandørsiden.

Les også: Åpen høring på stortinget nå

Burde vært Accenture

Vår kilde mener at politikerne villedes av Joakim Lystad. Martin Kolberg, som er leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal ha uttalt at mange spørsmål fortsatt står ubesvart etter forrige ukes høring. 

- Vi har fortsatt ikke fått vite hvorfor utviklingen av ikt-systemet har stoppet opp. Det er også uklart hvem som har ansvaret for dette. Dette må vi finne ut av, sa Kolberg, til NTB.

Computerworlds kilde hevder at hvis det var noen som skulle vært kalt inn til høringen, så burde dette ha vært Accenture.

Lystad hentet inn Accenture direkte som rådgiver i forbindelse med uførereformen våren 2013, på et tidspunkt der firmaet allerede var tungt inne på leverandørsiden. Accenture skal dermed ha sittet på begge sidene av bordet og vært inne både på leverandør- og kundesiden.

Kilden mener det virker som at dette fortsatt er tilfellet, og er bekymret for fortsettelsen.

- Dersom Nav skal lykkes med videre modernisering, er det avgjørende at man skjønner hva som gikk galt i første runde. Oppgaven er stor, og bildet er sammensatt, men det handler primært om ledelse, eller mangel på sådan. Uten at det erkjennes, risikerer man nok en fiasko.

Accenture har følgende kommentar å komme med til Computerworld:

"Accenture har under sine kontraktsforhold med NAV overholdt gjeldende avtaler og regelverk, inkludert relevante habilitetsregler. Accenture kommenterer ikke kommersielle forhold knyttet til våre kunder."

- Usikkerhet om oppstart

Computerworld har konfrontert Nav med opplysningene i denne artikkelen. Presseavdelingen skriver i en epost til Computerworld følgende:

"Det var en usikkerhet knyttet til oppstarten av Moderniseringsprogrammet sensommeren 2012. I tråd med råd fra Finansdepartementets eksterne kvalitetssikrer arbeidet Nav høsten 2012 med å etablere et tilstrekkelig trygt grunnlag for arbeidet. Det var bakgrunnen for at det høsten 2012 ble foretatt en re-estimering av omfanget i Prosjekt 1 over en 6-ukers periode. I den sammenhengen var det viktig å få fram også et helhetlig design for løsningene. Re-estimeringen ble foretatt senhøsten 2012, forut for oppstarten av produksjonen av den første hovedleveransen i prosjekt 1 av programmet. Det er den oppstarten i desember Joakim Lystad henviste til i sin redegjørelse til Stortinget."  

"De dilemmaene som lå mellom gjennomføringen av uførereformen og ambisjonene knyttet til etableringen av en generisk og gjenbrukbar vedtaksløsning var kjent, og er omhandlet i styringsgrunnlag for kvalitetssikring 1-prosessen og for kvalitetssikring 2-prosessen. Det er riktig at man i løpet av høsten 2012 fikk indikasjoner på at gjennomføringen av uførereformen ville bli mer krevende enn forutsatt. Derfor besluttet Joakim Lystad i januar 2013 å etablere av en Nav-arbeidsgruppe som skulle utrede grunnlaget for en trygg gjennomføring av uførereformen. Arbeidsgruppen ferdigstilte sin rapport 27. mars 2013, og presenterte sine anbefalinger for ledelsen i Nav 9. april 2013.  Parallelt med dette mottok ledelsen i Nav rapporter fra etatens egen eksterne kvalitetssikrer, som tegnet et langt mer utfordrende risikobilde enn det man så ved oppstart."

"Accenture var i Moderniseringsprogrammet leverandør av vedtaksløsningen.  I tråd med tidligere omtale i pressen, var utvalgte rådgivere fra Accenture involvert for å bistå Nav i prosessen for å sikre en trygg gjennomføring av uførereformen. Rådene ble utformet sammen med Navs egne medarbeidere.  Alle beslutninger ble fattet av Navs ledelse uten leverandører til stede. Rådene ble for øvrig ble forelagt Navs egen internrevisjon og Navs egen eksterne kvalitetssikrer før ledelsesbeslutningene, for sikre uavhengigheten i avgjørelsene. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Accenture fikk et merarbeid som følge av utviklingsarbeidet med den replanlagte løsningen for uførereformen.  Samtidig fikk de tilsvarende et mindrearbeid som leverandør av den opprinnelige løsningen som altså ble forlatt" 

Utviklingsdirektør Ingunn Midttun Godal blir oppgitt som kilde for denne tilbakemeldingen fra Nav.