PANDEMI OG MILJØ: Lars Løkkeberg jobber i Epson Norge, som nylig har utført en undersøkelse om miljø og bærekraft. Her kommer det frem at 75 prosent mener at arbeidsgiver og virksomheter de handler med bør fokusere enda mer på miljø i pandemiens kjølvann. (Foto: Epson)

Bærekraft må få større betydning i offentlige kontrakter

KRONIKK: Har hjemmekontor, mindre reising og redusert miljøavtrykk endret holdningene våre til miljø og bærekraft, under Lars Løkkevik.

Publisert Sist oppdatert

Pandemien har blant annet ført til økt bruk av hjemmekontor og mindre reising, med redusert miljøavtrykk som positiv effekt. Har dette endret ansattes og forbrukeres holdninger til miljø og bærekraft? Og hvordan skal virksomheter og offentlig sektor i så fall forholde seg?Dette er svært interessante spørsmål som er adressert av Epson i en internasjonal undersøkelse blant over 4000 mennesker i 26 land, deriblant Norge.Et hovedfunn er at hele 75 prosent mener at arbeidsgiver og virksomheter de handler med bør fokusere enda mer på miljø i pandemiens kjølvann. Stadig flere ansatte forventer at arbeidsgiver foretar miljøtiltak i alle deler av organisasjonen. Og 85 prosent av forbrukere har høyere sannsynlighet for å kjøpe fra bedrifter med godt miljøomdømme fremfor bedrifter med nøytral miljøprofil.Felles for Norge og alle land som har forpliktet seg til FNs bærekrafts mål er å jobbe sammen for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Dette er en ambisiøs plan som vil innebære mange store endringer og tiltak de nærmeste årene.

I Norge kjøper offentlig sektor varer og tjenester for svimlende 520 milliarder årlig, som utgjør cirka 16 prosent av det totale CO2-utslippet. Til tross for en stor vekst i offentlig sektor de siste årene har ikke utslippene økt proporsjonalt. Dette skyldes i hovedsak rask teknologisk utvikling og medfølgende effektivisering og rasjonalisering. Dette bør imidlertid ikke brukes som en hvilepute, snarere som en motivasjon til å redusere utslippene mer enn veksten.

I dagens anskaffelsesforskrift heter det at der miljø brukes som tildelingskriterium, bør dette som hovedregel vektes minimum 30 prosent. Slik som forskriften er utformet er dette imidlertid mer å anse som en anbefaling enn et krav, selv om loven sier at offentlige oppdragsgivere skal innrette anskaffelsespraksisen slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. 

I praksis har vi de siste årene sett at miljø og bærekraft ofte vekter lavt i tildeling (5-10 prosent), men at stadig flere nå nærmer seg forskriftens anbefaling på 30 prosent. En høy vektig er vel og bra, men vi ser dessverre ofte at tildelingskriteriene ikke alltid samsvarer med målsetningene. Og i noen tilfeller er det tilstrekkelig at produktene har en miljømerking for å oppnå full score under tildelingskriteriet som omfatter miljø og bærekraft. I slike tilfeller blir ikke anskaffelsens potensiale og de reelle miljøgevinstene realisert, og man ender opp med anbudsprosesser som har likelydende tilbydere og pris som klart dominerende faktor.  

Endring krever utvikling av felles standarder om hvordan tilbyderes totale samfunnsansvar kan evalueres. Tildeling av kontrakter basert på hvor godt tilbydere etterlever samfunnsansvar vil gi en mer helhetlig effekt og tvinge frem en forankring av bærekraft i forretningsstrategiene. Verdikjeden til tilbydere kan ofte være kompleks og omfatter ofte mange aktører på tvers av landegrenser. Dette kan gjøre det vanskelig for oppdragsgivere å foreta en objektiv vurdering av hvordan tilbyderne etterlever og forbedrer sitt samfunnsansvar. En god måte å kvalitetssikre en god vurdering kan være å be om en rangering fra en uavhengig aktør som vurderer samfunnsansvar og bærekraft hos leverandører.

Ecovadis er et eksempel på en anerkjent uavhengig aktør som utarbeider en rangering ved hjelp av et analysesystem som evaluerer bedriftens samfunnsansvar (CSR) basert på 21 kriterier, fordelt på 4 områder innen miljø, rettferdige arbeidsforhold, etisk forretningspraksis og bærekraftig forsyningskjede. Ecovadis bruker et rangeringssystem fra 0 - 100 som er en målestokk for hvordan bedriften totalt sett etterlever og forbedrer sitt samfunnsansvar og er gjenstand for en årlig revisjon basert på overnevnte kriterier.

Oppsummert mener jeg offentlig sektor bør ta ytterligere samfunnsansvar ved å utfordre tilbydere mer på nettopp samfunnsansvar. Dette vil ikke bare gi reelle miljøgevinster i anbudsprosesser, men også tvinge frem enda mer miljøfokus blant tilbyderne. Vi trenger også felles standarder, som jeg mener bør utvikles sammen med oss som leverandører. Jeg oppfordrer derfor til økt dialog mellom innkjøpere i offentlig sektor og vi som leverandører. Sammen spiller vi en viktig rolle i utviklingen av mer bærekraftige innkjøp og samfunn.

 

Lars Løkkevik, Epson Norge