Innovasjon handler først og fremst om kultur, ledelse og kompetanse

I årene framover blir vi færre yrkesaktive per pensjonist, oljeinntektene vil falle og vi står overfor store klimautfordringer. For å møte utfordringene må vi tenke nytt og løse oppgavene på nye måter. Innovasjon kan gi oss bedre tjenester, en enklere hverdag og frigjøre ressurser.

Publisert Sist oppdatert

23. juni la regjeringen frem den første stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor. Melding beskriver både hvorfor det er helt avgjørende med mer innovasjon for å løse samfunnets aller største utfordringer, og den peker på hvordan vi skal gå frem for å skape mer innovasjonsvilje og større innovasjonsevne både i stat og kommune.

Det vi politikere må gjøre er å gi tillit og handlingsrom til leder og medarbeidere i offentlig sektor så de kan utvikle innovative løsninger. Derfor vil vi fjerne detaljstyring, og sørge for at lover og regler tillater både kommuner og virksomheter å tenke nytt.

Et annet viktig poeng er at vi må lære av egne og andres feil og suksesser. Bruk av forsøk, kan være en nyttig måte å teste ut nye løsninger. En lang rekke forsøk er allerede i gang, som forsøkene med fritidskort, med primærhelseteam i kommunene og selvkjørende skip. Vi ønsker mer av dette, og vil vurdere hvordan vi mer systematisk kan bruke forsøk til å teste ut nye løsninger på større samfunnsutfordringer.

Vi vil gjøre norsk offentlig sektor til den mest innovative i verden. Utgangspunktet er godt, men vi må bli enda bedre. Det som kjennetegner de største utfordringene i samfunnet, og i offentlig sektor, er at de går på kryss og tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. De er "flokete" i den forstand at en dårlig løsning et sted skaper problemer for noen andre, og en god løsning i en sektor gir gevinster et annet sted. Derfor må vi sette innbyggerne og brukerne i sentrum, og finne de beste samarbeidspartnerne; enten det er andre offentlige virksomheter, forskningsmiljøer, private bedrifter, gründere eller sosiale entreprenører.

Mer innovasjon i offentlig sektor er ikke noe vi enkelt kan vedta. Men offentlig sektor er i en unik posisjon, blant annet fordi den kjøper inn varer og tjenester for over 560 milliarder kroner i året. Hvordan vi bruker disse pengene er viktig både for hvor innovativ offentlig sektor blir, og for hva slags næringsliv vi skal ha i Norge.

Ifølge en undersøkelse fra Startup Norway har mindre enn 30 prosent av oppstartsvirksomhetene i Norge en offentlig kunde i dag. Samtidig sier 80 prosent at de ønsker seg dette. Regjeringen vil at det offentlige skal ha mer nytte av kreative og innovative oppstartsbedrifter, og har derfor besluttet å etablere programmet StartOff. Programmet vil være spisset mot gründere og små virksomheter, og komplementere leverandørutviklingsprogrammet og andre eksisterende virkemidler.

StartOff skal gjøre det enklere for oppstartsselskaper å bli leverandør til det offentlige ved å tilrettelegge for rask og enkel anskaffelsesprosess, mindre detaljspesifikasjoner og korte utviklingsløp. Et hovedmål er å ta i bruk mulighetene i anskaffelsesregelverket slik at det ikke utgjør en barriere.

Men blir det mer innovasjon av en stortingsmelding? Nei, ikke av en melding i seg selv, resultatene kommer først når vi følger opp det som står der. Det krever en erkjennelse av at innovasjon ikke er noe man gjør som en tilleggsaktivitet til den daglige driften og langt unna det som krever lederoppmerksomhet. Innovasjon må være en viktig del av hovedstrategien. Det krever kompetanse, det krever nye samarbeidsmodeller, og det må være en viktig del av lederansvaret å sørge for at det skjer.

Paul Chaffey, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet (H)