Norge gjør mye bra, men vi må bli enda bedre

Vi er midt i en digital omveltning av samfunnet. Samtidig blir vi flere pensjonister og vi kan ikke lenger regne med like store oljeinntekter som før. Derfor har regjeringen tatt initiativ til et offensivt og målrettet arbeid med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor.

Publisert Sist oppdatert

Vi har kommet langt de siste årene. Digitaliseringen har hatt høyere tempo og bedre samordning, og det politiske lederskapet har blitt styrket. EU har kåret Norge til Europas nest beste land på digitalisering i den såkalte Desi-indeksen.For å beholde den ledende posisjonen er vi nødt til å videreutvikle politikken, og forbedre strukturene og tjenestene. Derfor ba Kommunal- og moderniseringsdepartementet OECD om å gjennomgå digitaliseringen av offentlig sektor i Norge for å identifisere styrker og forbedringsområder.OECD leverte sin sluttrapport 1. september i år og funnene bekrefter at Norge er et av de landene i Europa og OECD som har kommet lengst i digitalisering av offentlig sektor.Norge får ros for sin mangeårige innsats på digitaliseringsområdet. Innsatsen har bidratt til bedre offentlige tjenester som i større grad setter brukeren i sentrum, samt økt digital kompetanse i befolkningen og et mer konkurransedyktig næringsliv.

Tilfreds?

Selv om vi har oppnådd mye, må vi ikke si oss helt tilfreds med dagens situasjon. Norge må se etter nye muligheter for å forenkle og forbedre forvaltningen. OECD peker på flere områder hvor vi kan jobbe bedre og på en annen måte.

OECD mener at samordningen på tvers av statlige sektorer, og mellom staten og kommunene, bør styrkes. I tillegg understreker OECD behovet for tydelige roller blant aktørene med styringsansvar på digitaliseringsområdet.

OECD understreker at kost/nytte-analyser bør brukes på en mer grundig og omfattende måte, slik at det kan bidra til en bedre koordinering og prioritering av digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor.

OECD anbefaler at det etableres en standard "business case"-modell for bruk i offentlig sektor. Samtidig er det nødvendig med en oversikt over prosjekter under planlegging og utvikling i offentlig sektor, for å sikre bedre koordinering og deling av kunnskap og erfaring på tvers av virksomheter.

OECD mener at brukerne bør være pådrivere for hvordan digitale tjenester utvikles i offentlig sektor. Derfor må virksomhetene involvere brukerne på en mer systematisk måte. Bruk av metoder som tjenestedesign anbefales, samt at det etableres en helhetlig tilnærming til utviklingen og leveranse av digitale tjenester i offentlig sektor.

OECD fremhever at offentlig sektor i Norge er digital moden og at det er god tilgang på offentlige data, særlig registerdata. Men registerdata utnyttes ikke godt nok for å bygge en mer datadrevet offentlig sektor. OECD mener at vi trenger en mer ambisiøs, og koordinert strategi for åpne, offentlige data i Norge som kan fungere som et veikart for utviklingen.

Digital agenda

Mange av OECDs anbefalinger er i tråd med regjeringens Digital Agenda. Digital Agenda gir en klar og tydelig retning for forvaltningen: Brukeren i sentrum, gode, helhetlige og brukervennlige tjenester fra offentlig sektor, strategisk ikt-kompetanse på ledernivå og verktøy og arbeidsmåter som fjerner tidstyver og øker effektiviteten.Regjeringen har hatt høy oppmerksomhet på gjennomføring av ikt-politikken. Men teknologiutviklingen går videre og vi har fortsatt en stor jobb foran oss. Vi må fortsette å holde trykk på utvikling av gode, og brukerrettede digitale tjenester i offentlig sektor. Derfor er vi glad for OECDs rapport som gir viktige innspill og gode råd til videre arbeid på digitaliseringsområdet.

OECDs rapport kan lese her: http://www.oecd.org/gov/digital-government-review-of-norway-9789264279742-en.htm