MEDHOLD I ESA: Torild Uribarri i Telenor mener å ha ESA delvis på sin side i reguleringsstrid med Nkom. Foto: Johnny Syversen

MEDHOLD I ESA: Torild Uribarri i Telenor mener å ha ESA delvis på sin side i reguleringsstrid med Nkom. Foto: Johnny Syversen

- Kan være i strid med EØS-lovgivning

Telenor mener å ha fått delvis medhold I ESA i spørsmålet om prisregulering av grossistmarkedet.

Nkom tar sikte på å gjøre endelig vedtak i løpet av juni. Både for Telenor og alle MVNO-er er det knyttet stor spenning til vedtaket. Det vil også ha virkning for Ice og forholdet eget nett og leid nett. Ice leier i dag det meste fra Telia og bygger gradvis ut eget 4G-nett.

Strid om margintest

-  I Telenor noterer vi oss at ESA går i langt i retning av å konkludere med at krav om positiv bruttomargin for alle Telenors sluttprodukter ikke er konsistent med lovens formål om å sikre effektiv og bærekraftig konkurranse, sier Telenor Norges kommunikasjonsdirektør Torild Uribarri.

- ESA mener, som Telenor, at virkemiddelet ikke vil virke proporsjonalt og at det vil kunne være i strid med EØS-lovgivningen. ESA påpeker videre at Nkom må begrunne kravet om variable priser, hvilke konkurranseproblemer kravet er ment å bøte på, og at kravet ikke legger en urimelig begrensning på prisingsfleksibiliteten for wholesaleprodukter.

- ESA mener videre at det har skjedd viktige endringer i wholesale-markedet siden forrige analyse (2010) som Nkom ikke i tilstrekkelig grad har hensyntatt, og ESA ber Nkom om å etablere rutiner for å monitorere markedet nøye og agere raskt dersom markedet tenderer mot effektiv konkurranse, poengterer Uribarri.

I ESAs kommentarer til Nkom finner vi følgende spesielt om marginskvis som kanskje er stridens hovedpunkt:

Risk that requirement for positive gross margin test on all active retail mobile products offered by Telenor is disproportionate and incompatible with EEA law. Further, given the current stage of market development in Norway, the Authority also questions the extent to which this requirernent for a positive gross margin on every single mobile product offered by Telenor is consistent with the promotion of efficiency and sustainable competition.»

- Konsultasjon med ESA er en del av de obligatoriske stegene i prosesser om nye markedsvedtak. Vi vurderer nå ESAs synspunkter og tar sikte på å fatte vedtak når dette arbeidet er ferdig, tentativt innen utgangen av juni, sier avdelingsleder for marked i Nkom Irene Åmodt.

Telekom